Sociālo zinātņu fakultāte

 1. Apine, Evija. Klienta identitātes transformācija sociālā darba procesā : mācību metodiskais palīglīdzeklis / Evija Apine, Vita Roga. - Rīga : [LU Akadēmiskais apgāds], 2011. - 47 lpp. : sh. - Ietver bibliogr. (45.-47. lpp.). - Virstit.: Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. Sociālā darba studiju programma. Metodiskais līdzeklis tapis ar valsts pētniecības programmas "Nacionālā identitāte" atbalstu.

 2. Catlaks, Guntars. Politika un tiesības vidusskolai / Guntars Catlaks, Jānis Ikstens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 200 lpp. : il., faks., kartes, tab. - (Nāc!).

 3. (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / dienasgrāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši Laura Ardava, Didzis Bērziņš un Gita Siliņa ; Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā ; recenzenti: Kaspars Zellis, Nils Muižnieks. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 422, [1] lpp. : il., faksimili. - (Nospiedumi). - Ietver bibliogrāfiju zemsvītras piezīmēs un (408.-[418.] lpp.) un rādītāju.

 4. European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives / [editor in chief, Tatjana Muravska ; editors: Roman Petrov, Biruta Sloka and Jānis Vaivads ; editorial board: Indriķis Muižnieks, Tatjana Muravska, Elena Dubra, Zaiga Krišjāne, Artūrs Kučs, Sanita Osipova, Juris Rozenvalds, Biruta Sloka, Jānis Vaivads ... [et al.]]. - Riga : The University of Latvia, 2011. - 650 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - "European Union. European Regional Development Fund, Latvijas Universitāte, EIBSRS, European Integration and Baltic Sea Region Studies."--Uz vāka.

 5. Kalniņš, Valts. Augošas vērtības meklējumos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās / Valts Kalniņš. - Rīga : Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2011. - 31, [1] lpp. : tab. - (Korupcijas °C : rakstu sērija par korupciju un pretkorupcijas politiku, 1691-5305 ; Nr. 13). - Ietver bibliogrāfiju (31.-[32.] lpp.).

 6. Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs / red. Nils Muižnieks, Vita Zelče ; rec. Andrejs Plakans, Ivars Ījabs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 398 lpp. : il., faks., tab. - Ietver bibliogr. ([369.]-383. lpp.) un zemsvītras piezīmēs.

 7. Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija / Mārtiņa Kaprāna un Vitas Zelčes redakcijā ; [rec.: Ineta Lipše, Viesturs Zanders ; tulk. angļu val. Kārlis Streips ; LU SZF SPPI]. - Rīga : Mansards, 2011. - 303 lpp. : il., diagr., faks., tab. - Ietver bibliogrāfiju (287.-301. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. - Grāmata ir tapusi pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Latvijas sociālā atmiņa un identitāte" ietvaros--7. lpp.

 8. Rasnača, Līga. Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos : promocijas darbs kopsavilkums : promocijas darbs izstrādāts doktora grāda iegūšanai socioloģijā, lietišķās socioloģijas apakšnozarē = Labour market relations in Latvian small towns and rural areas : summary of the doctoral dissertation / Līga Rasnača ; darba zinātniskais vadītājs Aivars Tabuns ; rec.: Brigita Zepa, Zaiga Krišjāne, Ritma Rungule, Vera Majerova (Čehijas dzīvības zinātņu universitāte) ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. socioloģijas nodaļa. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 79. [1] lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (78.-[80.] lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodās.

 9. Socioloģija = Sociology / [galvenā red. Baiba Bela ; galvenās red. vietn. Tālis Tisenkopfs ; redkol.: Aivars Tabuns, Carol Schmid, Arvydas Matulionis ; latviešu val. tekstu literārā red. Gita Bērziņa]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 131 lpp. : il., tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 769. sēj.). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val.

 10. Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 205, [1] lpp. : il. (krās.). - Ietver bibliogr. sadal. beigās un grāmat. beigās (199.-[206]. lpp. ). - Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV 0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu.

  *****

 11. 16. marts - konfrontācijas un piemiņas diena / Aija Rozenšteine, Andris Saulītis, Gita Siliņa, Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [145].-170.lpp. : att., tab.

 12. Ardava, Laura. Alvja Lapiņa drāma "Atvari" - zemsvītras atskats latvieša sāpē "1949" : rezonanse, sajūtas, interpretācijas / Laura Ardava, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 233.-253.lpp. : att., tab., fotogr.

 13. Ardava, Laura. Etnogrāfu piezīmes: 16. marta un 8./9. maija komemorācijas prakses un rituāli Latvijā (2010-2011) / Laura Ardava. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [349].-365.lpp. : att.

 14. Ardava, Laura. Karavīru dienasgrāmatas: vēstures pētniecības avots, subjektīva pagātnes liecība un atspīdums mūslaiku sociālajā atmiņā / Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 83.-[108].lpp. : fotogr.

 15. Auers, Daunis. Comparative politics / Daunis Auers. - (Book reviews) // Political Studies Review. - Vol.9, N 2 (2011), p.252-263. - URL: web.ebscohost.com/ehost/detail

 16. Auers, Daunis. The international politics of democratization: comparative perspectives / Daunis Auers. - (Book reviews) // Political Studies Review. - Vol.9, N 1 (2011), p.87-88. - URL: web.ebscohost.com/ehost/detail

 17. Bāra, Daina. Transition to democracy / Daina Bāra. - References: p.32-34 // Founding elections in Latvia, 1993–1995 : analyses, documents and data. - Berlin : Edition Sigma, 2011. - P.[13]-34 : fig., tables.

 18. Bela, Baiba. Trimda kā vērtību katalizators / Baiba Bela. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 156.-157.lpp. - Kopsav. angļu val.: Migration a catalyst of values, 157.-158.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 145.-158.lpp.

 19. Bela, Baiba. Zināšanu un prakses kompleksu izpētes metodoloģija / Baiba Bela, Tālis Tisenkopfs, Ilona Kunda. - Literatūra: 250.-[251].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 233.-[251].lpp. : att.

 20. Berdņikovs, Andrejs. Zinātnes komercializācija : tās aizsākumi, attīstība un pašreizējais stāvoklis ASV, Eiropas Savienībā un Latvijā / Andrejs Berdņikovs. - Literatūra: 95.-[97].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 78.-[97].lpp.

 21. Bērziņš, Didzis. 16. marta reprezentācija Latvijas krievvalodīgajā presē / Didzis Bērziņš. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [292].-301.lpp.

 22. Bērziņš, Didzis. Holokausta sociālā atmiņa : teorētiskās perspektīvas un attīstības tendences / Didzis Bērziņš. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 61.-77.lpp. : fotogr.

 23. Brikše, Inta. Media frames in election campaigns: from propaganda to Western-style journalism / Inta Brikše, Rolands Tjarve. - References: p.95-101 // Founding elections in Latvia, 1993–1995 : analyses, documents and data. - Berlin : Edition Sigma, 2011. - P.[70]-101.

 24. Brikše, Inta. Melna kaķa ķeršana tumšā istabā? Augstākās izglītības reformu dienas kārtība un rāmējumi publiskajā telpā / Inta Brikše. - Literatūra: 227.-230.lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 208.-230.lpp. : tab., att.

 25. Brikše, Inta. Vides komunikācija / Inta Brikše. - Autors norādīts satura rādītājā. - Literatūra: 196.-[198].lpp. un atsauces parindēs. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 177.-[198].lpp. : att.

 26. Broka, Anna. Ģimenes sociālā drošība Latvijā ekonomiskās migrācijas apstākļos / [Anna Broka]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 92.-95.lpp. : tab.

 27. Darba devēju prasības darbiniekiem: reģionālās atšķirības = Employers' demands to employees: regional differences : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Līga Rasnača. - Bibliogr.: 515.-516.lpp. - Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 507.-516.lpp.

 28. Daugavietis, Jānis. Subcultural tastes in Latvia 2002-2010 : the content of style / Jānis Daugavietis, Ilze Lāze. - References: p.55 // Studies of Transition States and Societies. - Vol.3, N 2 (2011), p.42-56 : tables. - URL: www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2011/10/erinumber_Daugavietis.pdf

 29. Grīviņš, Miķelis. Augstākā izglītība starptautisko organizāciju skatījumā / Miķelis Grīviņš. - Literatūra: 173.-[176].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 148.-[176].lpp. : att.

 30. Grīviņš, Miķelis. Izglītības pētījumi un politika Latvijā: kritisks izvērtējums = Education research and policy in Latvia: a critical evaluation / Miķelis Grīviņš. - Atsauces: 115.-119.lpp. un komentāri parindēs. - Kopsav. angļu val.: 119.lpp. // Socioloģija = Sociology. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 769. sēj.). - (2011), 102.-119.lpp. : tab.

 31. Ijabs, Ivars. The issue of compensations in Latvian-Russian relations / Ivars Ijabs. - (Russian-Latvian comparisons and "Dialogues": part II). - Bibliogr. parindēs. // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.175-190.

 32. Ikstens, Jānis. Latvia / Jānis Ikstens // European Journal of Political Research. - Vol.50, N 7/8 (2011), p.1035-1044. - URL: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2011.02030.x/pdf

 33. Ikstens, Jānis. (Re-)emergence of the party system in Latvia / Jānis Ikstens. - References: p.54 // Founding elections in Latvia, 1993–1995 : analyses, documents and data. - Berlin : Edition Sigma, 2011. - P.[35]-54 : tables.

 34. Ījabs, Ivars. Izmēģinājumi À LA CARTE / Ivars Ījabs. // Latvju Teksti. - ISSN 1691-6948 - Nr.3 (2011, pavasaris), 54.-55.lpp.
  Atsauksme par.: Пятигорский, Александр Моисеевич. Kādas šķērsielas filozofija, jeb, Stāsts par kāda krievu filozofa dzīvi, kas vēl nav beigusies, autora, kā arī dažu citu, vairāk vai mazāk krievu filozofu, izklāstā / Aleksandrs Pjatigorskis. - Rīga : Liepnieks & Rītups, 2010. - 166, [1] lpp.

 35. Kaprāns, Mārtiņš. Deportāciju pieminēšanas atainojums Atmodas laika preses izdevumos / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 157.-181.lpp. : att., tab., fotogr.

 36. Kaprāns, Mārtiņš. Identitāte, sociālā atmiņa un kultūras trauma / Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 11.-27.lpp. : att.

 37. Kaprāns, Mārtiņš. Kopīgās atcerēšanās konteksti / Mārtiņš Kaprāns. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [13].-35.lpp. : shēmas, tab.

 38. Kaprāns, Mārtiņš. Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa / [Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 37.-47.lpp. : tab.

 39. Kleckins, Ābrams. Hercs Franks. Dialogs ar laikmetu, ar cilvēku, ar sevi pašu / Ābrams Kleckins // Uz sliekšņa atskaties : dažādu gadu publikācijas / Hercs Franks. - Rīga : Mansards, 2011. - 393.-[398.]lpp.

 40. Krūmiņa, Līga. Actors of information literacy education in Latvia / L. Krumina, L. Parsova // Libri. - Vol.61, N 1 (2011), p.76–83. - URL: www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/libr.2011.007

 41. Krūmiņa, Līga. Digitization practice in Latvia: achievements and trends of development / Liga Krumina, Baiba Holma // Research and advanced technology for digital libraries : international conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2011, Berlin, Germany, September 26-28, 2011 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol.6966). - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011. - P.469-472. - URL: springerlink3.metapress.com/content/9xq7642u22023537/resource-secured/

 42. Kunda, Ilona. Augstskolu lomas 21. gadsimta sākumā : no autonomijas līdz sabiedriskajai iesaistei / Ilona Kunda. - Literatūra: 74.-[77].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 40.-[77].lpp. : tab.

 43. Ločmele, Klinta. 8./9. maija atainojums presē latviešu valodā / Klinta Ločmele. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [310].-324.lpp. : tab.

 44. Ločmele, Klinta. 8./9. maijs Latvijā / Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [238].-274.lpp. : att., tab.

 45. Ločmele, Klinta. Dzīve pēc frontes: kara klātbūtni vērojot / Klinta Ločmele. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 379.-[396].lpp. : fotogr.

 46. Ločmele, Klinta. Izraidītās atmiņas : nacionālie partizāni Latgales iedzīvotāju kolektīvajā atmiņā / Klinta Ločmele. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 123.-155.lpp. : att., tab., fotogr.

 47. Muižnieks, Nils. Atbildīgums Latvijas attiecībās ar diasporu : [referāts 3. Apvienotā Pasaules Latviešu zinātnieku un 4.Letonikas kongresa sekcijā (25.okt.) : ar īsām ziņām par aut.] / Nils Muižnieks ; ar Tālava Jundža ievadu par aut. - Bibliogr. un koment. parindēs: 49.-55., 57., 59.-60., 62.lpp. // Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā : Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011. - ISBN 978-9934-8114-5-6 - (2011), 49.-62.lpp.

 48. Muižnieks, Nils. Max van der Stoel and Latvia / Nils Muižnieks // Security and Human Rights. - Vol.22, N 3 (2011), p.257–260.

 49. Neiburgs, Uldis. 1944. gada 16. marts un tā atspoguļojums vēstures literatūrā / Uldis Neiburgs. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [75].-91.lpp. : att.

 50. Neiburgs, Uldis. Latviešu militārie formējumi PSRS un Vācijas bruņotajos spēkos Otrajā pasaules karā / Uldis Neiburgs. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 35.-[82].lpp. : fotogr.

 51. Neiburgs, Uldis. Latviešu politiskie centieni Kurzemē Otrā pasaules kara noslēgumā / Uldis Neiburgs. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 277.-285.lpp. : att., fotogr.

 52. Neiburgs, Uldis. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā un identitātē / Uldis Neiburgs. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 99.-121.lpp. : att., fotogr.

 53. Niklass, Mareks. Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā = Entrance of youth with low education into the labour market in Latvia / Mareks Niklass. - Atsauces: 100.-101.lpp. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Socioloģija = Sociology. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 769. sēj.). - (2011), 88.-101.lpp. : tab.

 54. Ošlejs, Jānis. An auction approach to high-skills immigration / Jānis Ošlejs. - (3. section "Labour market and regional development"). - Bibliogr.: p.172 // International conference "New socio-economic challenges of development in Europe - 2008" : conference proceedings / conference is organised by University of Latvia in cooperation with representation of the European Commission in Latvia ... [et al.] ; conference is supported by University of Latvia, Latvian Science council. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.165-172.

 55. Ozoliņa, Žaneta. Eiropas Parlaments : kas jauns Kopējās ārējās un drošības politikas jomā? / Žaneta Ozoliņa. - Atsauces un komentāri parindēs // Latvijas Intereses Eiropas Savienībā. - Nr.1 (2011), 25.-34.lpp. - URL: www.es.gov.lv/uploads/documents/publikacijas/LV_intereses_ES_1.pdf

 56. Political development : chapter 6 / Vello Petai, Daunis Auers, Aine Ramonaite ; ed. Vello Petai. - Bibliogr.: p.164 // Estonian Human Development Rreport, 2010/2011 : Baltic way(s) of human development : twenty years on. - Tallin : Eesti Koostöö kogu, 2011. - (2011), p.144-164 : fig.

 57. Procevska, Olga. 9. maija reprezentācija Latvijas krievvalodīgajā presē: no piemiņas uz svinēšanu / Olga Procevska. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [325].-331.lpp.

 58. Rebuilding and failing collectivity: specific challenges for collective farmers marketing initiatives in PostSocialist countries / Tālis Tisenkopfs, Imre Kovách, Michal Lošťák, Sandra Šūmane. - References: p.86-88 // International Journal of Sociology of Agriculture and Food. - Vol.18, N 1 (2011), p.70–88 : table. - URL: www.ijsaf.org/archive/18/1/tisenkopfs.pdf

 59. Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas / [Dina Bite, Jānis Daugavietis, Ilze Lāce, Agita Līviņa, Mareks Niklass, Līga Paula, Līga Rasnača, Jānis Ķusis, Aivars Tabuns, Evija Zača, Aija Zobena, Agnese Karaseva]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - [96].-117.lpp. : tab., diagr.

 60. Rostoks, Toms. Debating 20th Century history in Europe : the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Compared / Toms Rostoks. - (Russian-Latvian comparisons and "Dialogues": part II). - Bibliogr. parindēs // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.191-218.

 61. Rozenšteine, Aija. 16. marta reprezentācija latviešu presē / Aija Rozenšteine. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [277].-291.lpp.

 62. Rozenšteine, Aija. Filmas "Akmens un šķembas"/"Es visu atceros, Ričard!" kaleidoskops : sašķeltā pasaule / Aija Rozenšteine. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 207.-231.lpp. : att., fotogr.

 63. Rozenvalds, Juris. Ethnos und demos : Die Parlamentswahlen in Lettland 2011 / Juris Rozenvalds // Osteuropa. - Ausg.11: Partnerwahl. Von Nachbarschaften und Machtkämpfen (2011), S.43-55.

 64. Runce, Ilona. Changes in Latvia's Electoral Law / Ilona Runce, Andris Runcis. - References: p.68-69 // Founding elections in Latvia, 1993–1995 : analyses, documents and data. - Berlin : Edition Sigma, 2011. - P.[55]-69.

 65. Skudra, Ojārs. Daži sociālās atmiņas teorētiskie, metodoloģiskie un terminoloģijas aspekti / Ojārs Skudra. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [36].-72.lpp. : att., tab.

 66. Skudra, Ojārs. Historical themes and concepts in the newspapers Diena and Vesti Segodnya in 2009 / Ojārs Skudra. - (Russian-Latvian comparisons and "Dialogues": part II). - Bibliogr. parindēs. // The geopolitics of history in Latvian-Russian relations. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - P.139-173.

 67. Stepčenko, Anna. Ekonomiski aktīvie akadēmiskie seniori kā zināšanu kapitāla un darbaspēka resurss reģionālās attīstības veicināšanai / Anna Stepčenko. - Literatūra: 422.lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 388.-426.lpp. : tab.

 68. Tisenkopfs, Tālis. Ievads : kādu ceļu iet Latvijas zinātnei un augstākajai izglītībai? / Tālis Tisenkopfs, Juris Rozenvalds // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - [7.-14].lpp.

 69. Tisenkopfs, Tālis. Zināšanu un prakses mijiedarbe: sadarbības risinājumi reģionos / Tālis Tisenkopfs, Baiba Bela. - Literatūra: 458.lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 427.-458.lpp. : att.

 70. Tisenkopfs, Tālis. Zināšanu virzīšana : kā savienot pētniecību un praksi? / Tālis Tisenkopfs. - Literatūra: 34.-39.lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 17.-39.lpp. : att.

 71. Uzule, Laura. 8./9. maija reprezentācija reģionālajos laikrakstos / Laura Uzule. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [332].-345.lpp.

 72. Zanders, Viesturs. Vēsturnieks Arnolds Spekke (1887-1972) un latviešu grāmatniecība: 20. gs. 40.-60. gadi = Historian Arnolds Spekke (1887-1972) and Latvian culture of books: from the forties up to sixties of the 20th century / Viesturs Zanders. - Vēres: 107.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.: 108.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 763.sēj.). - (2011), 103.-108.lpp. - URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-763_Zin-vesture.pdf

 73. Zelče, Vita. 1940. gads: notikums un izrāde : pārdomas par pagātni, sabiedrību, cilvēkiem un neatbildētiem jautājumiem / Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 31.-59.lpp. : att.

 74. Zelče, Vita. Latviešu leģiona atmiņa un piemiņas dienas Latvijā sākotne / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [123].-144.lpp. : att.

 75. Zelče, Vita. Latviešu leģiona piemiņas dienas ģenēze un leģionāru komemorācijas tradīcija Rietumu latviešu kopienā / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [92].-122.lpp. : att.

 76. Zelče, Vita. Migrācijas lielākās plūsmas 19. gs. sākums -1991. gads / [Vita Zelče]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 49.-63.lpp. : tab.

 77. Zelče, Vita. Par karu, vēsturi un cilvēkiem... / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 13.-[33].lpp.

 78. Zelče, Vita. Uzvaras svētki Padomju Latvijā / Vita Zelče. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [196].-237.lpp. : att.

 79. Zellis, Kaspars. 8./9. maijs un tā atspoguļojums vēstures literatūrā / Kaspars Zellis. - Atsauces parindēs // Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - [173].-195.lpp. : att.

 80. Zellis, Kaspars. Latviešu vēsturiskuma izpratnes rekonstrukcija nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā / Kaspars Zellis. - Bibliogr. parindēs // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. - 2., papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011. - 79.-97.lpp. : att.

 81. Zepa, Brigita. Ievads / [Brigita Zepa, Evija Kļave]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 10.-13.lpp.

 82. Zepa, Brigita. Kas ir nacionālā identitāte? Kā to skaidrot? / [Brigita Zepa]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 15.-20.lpp.

 83. Zepa, Brigita. Nacionālās identitātes dimensijas: iedzīvotāju attieksmju izpēte / [Brigita Zepa]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Latvija : pārskats par tautas attīstību : 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 21.-36.lpp. : tab.

 84. Zobena, Aija. Universitāte reģionā : lomas un attīstības stratēģijas / Aija Zobena. - Literatūra: 185.-[186].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 177.-[186].lpp.

  *****  
    

 85. Zanders, Viesturs. Miķeļa Goppera "Zelta ābele" [elektronisks resurss] : Zviedrijas gadi (1945-1955) / Viesturs Zanders. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Rīga, 2011]. - 17 lpp. - Literatūra: 16.-17.lpp. un atsauces parindēs. -  Nosaukums no sākumlapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 4.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/865/viesturs_zanders_mikela_goppera_zelta_abele_zviedrijas_gadi_1945_1955.pdf?sequence=1

 86. Bāra, Daina. Cilvēkdrošības aspektu atspoguļojums Latvijas valdības vadītāju runās krīzes periodā [elektronisks resurss] / Daina Bāra. - Atsauces parindēs // Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi [elektronisks resurss] : kongresa materiāli : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - [Rīga, 2011]. - 52.-59.lpp. : tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.nacionalaidentitate.lv/wp-content/uploads/2012/01/kongresa_materiali_gatavs.pdf

 87. Ījabs, Ivars. Cilvēkdrošība riska sabiedrībā [elektronisks resurss] : jēdziena universalizācija un Latvijas gadījums / Ivars Ījabs. - Atsauces parindēs // Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi [elektronisks resurss] : kongresa materiāli : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - [Rīga, 2011]. - 22.-33.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.nacionalaidentitate.lv/wp-content/uploads/2012/01/kongresa_materiali_gatavs.pdf

 88. Ozoliņa, Žaneta. Cilvēkdrošības koncepta piemērošana krīzes situācijās [elektronisks resurss] / Žaneta Ozoliņa. - Atsauces parindēs // Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi[elektronisks resurss] : kongresa materiāli : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - [Rīga, 2011]. - 5.-11.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.nacionalaidentitate.lv/wp-content/uploads/2012/01/kongresa_materiali_gatavs.pdf

 89. The pragmatics of political messages in Twitter communication [elektronisks resurss] / Jurģis Šķilters, Monika Kreile, Uldis Bojārs, Inta Brikše, Jānis Pencis, Laura Uzule. - References: p.80 // Making Sense of Microposts : proceedings of the ESWC2011 Workshop : big things come in small packages (#MSM2011), Heraklion, Crete, May 30, 2011 [elektronisks resurss] / ed.: Matthew Rowe, Milan Stankovic, Aba-Sah Dadzie, Mariann Hardey. - CEUR-WS, 2011. - P.69-80 : tables. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: ceur-ws.org/Vol-718/paper_18.pdf URL: ceur-ws.org/Vol-718/paper_18.pdf

 90. Rasnača, Līga. Regional differences in labour market relations [elektronisks resurss] / Līga Rasnača. - Bibliogr.: p.205-206 // Sustainability : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" [elektronisks resurss] / [editor-in-chief and responsible compiler of the proceedings Aija Eglīte]. - (Economic science for rural development ; N 26). - Jelgava : [LLU Ekonomikas fakultāte], 2011. - P.200-206 : fig., tab. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska satura.

 91. Reinholde, Iveta. Makro un mikro līmeņa stratēģijas individuālās cilvēkdrošības sekmēšanai Latvijā [elektronisks resurss] : vispārējās nozīmes pakalpojums un indivīds / Iveta Reinholde, Katri Vintiša. - Atsauces parindēs // Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi[elektronisks resurss] : kongresa materiāli : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - [Rīga, 2011]. - 35.-51.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.nacionalaidentitate.lv/wp-content/uploads/2012/01/kongresa_materiali_gatavs.pdf

 92. Бердников, Андрей. 48-часовой семинар-коммуна "Жить политически" [elektronisks resurss] / Андрей Бердников. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 4.janv.  // НЛО [elektronisks resurss] : Независимый филологический журнал. - N 108 (2011). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2011/108/be52.html