Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

1. Avastusretk Euroopasse : poliitilise hariduse käsiraamat / [aut.: Zanda Rubene, Ieva Sproģe, Anna Stavicka ... u.c.] - Rīga : Nordik, [2010]. - 157, [1] lpp. 2. Bērziņa, Inga. Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā : promocijas darba kopsavilkums : nozaru (mūzikas) pedagoģija / Inga Bērziņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte ; [darba zinātniskā vadītāja Māra Marnauza = Development of cooperation skills in the process of studying jazz singing : summary of the doctoral thesis : branch (music) pedadogy. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 72 lpp. : diagr., sh., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Paralēli latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām), vāka noformējums abās valodās. 3. Brīnumainā Eiropa : politiskās izglītības darba burtnīca / [aut.: Zanda Rubene, Ieva Sproģe, Anna Stavicka ... u.c.] - Rīga : Nordik, [2010]. - 157, [1] lpp. 4. Druviete, Ina. Skatījums / Ina Druviete. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 239 lpp. 5. Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology) / [autori: Rudīte Andersone (redaktore) ... [u.c.] ; moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010.  - 59 lpp. : tab. 6. Jurgena, Inese. Vispārīgā pedagoģija / Inese Jurgena ; rec.: I. Žogla, Z. Čehlova, Dz. Meikšāne. - Rīga : N.I.M.S., 2010. - 172 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (164.-171. lpp.). 7. Kalve, Aija. Literatūra 8. klasei : mācību grāmata / Aija Kalve, Ilze Stikāne. - [Rīga] : Pētergailis, [2010]. - 277, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Mācību līdzekļu komplektā "Literatūra 8. klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata, darba burtnīca. 8. Ko skolēni zina un prot - kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs : Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009 / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 163 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju (159.-163. lpp.). 9. Laikmets un personība : rakstu krājums : 12.sēj. / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas muzejs. - Rīga : RaKa, 2010. - 385 lpp. : il. 10. Latvijas skolēnu pilsoniskā izglītība un identitāte Eiropā : starptautiskā pilsoniskās izglītības IEA ICCS 2009 pētījuma Eiropas moduļa pirmie rezultāti / Andris Kangro, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Ireta Čekse ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 50, [1] lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju ([51.] lpp.). 11. Liepa, Dite. Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanas procesā : sociolingvistiskais aspekts : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē = The language used in the printed media during the restoration and consolidation of independence in Latvia : the sociolinguistic aspect / Dite Liepa ; zinātniskā vadītāja Ina Druviete ; rec.: Laimute Balode, Maija Brēde, Jānis Sīlis ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 85 lpp. - Ietver bibliogr. (38.-46. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. 12. Markus, Dace. Radošie malēnieši un viņu valoda / Dace Markus, Jēkabs Raipulis. - Rīga : Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2010. - 216 lpp. : il., diagr., kartes. - (Letonikas bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju ([183.]-191. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu un krievu val. 13. Marsone, Staņislava. Sociālās audzināšanas vēsturiskā atīstība Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados : promocijas darba kopsavilkums : vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) = Historical development of social education in Latvia (1920s-1930s) : summary of the Doctoral thesis : general pedagogy (history of pedagogy) / Staņislava Marsone ; darba zinātniskais vadītājs Iveta Ķestere ; rec.: Rasma Garleja, Ilga Salīte, Nijole Janulaitiene (General Jonas Žemaitis Military Akademy, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 95 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (42.-44., 93.-94.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. 14. Medne, Dace. Audzināšana ģimenē Latvijas transformatīvajā sabiedrībā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: sociālā pedagoģija / Dace Medne ; zinātniskā vadītāja Irīna Maslo ; rec.: Ausma Špona, Zanda Rubene, Rainers Treptovs (Tībingenas universitāte, Vācija) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 74 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (36., 74. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu val., ar atsevišķām titullapām. 15. Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums / [sastādītājas: Aīda Krūze, Iveta Ķestere]. - Rīga : RaKa, 2010. - 298 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val. 16. Pirsko, Laura. Piesaistes stila saistība ar uzvedības traucējumiem un bērnu un vecāku vardarbības pieredzi : promocijas darba kopsavilkums = Relations of attachment style to conduct disorder and abuse experienced by children and their parent / Laura Pirsko ; darba vadītāja Sandra Sebre ; rec.: Ārija Karpova, Inta Tiltiņa-Kapele, Juris G. Draguns ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 40 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val., titullapa tikai latviešu val. 17. Sarnovičs, Andris. Cilvēkresursu mērķtiecīga attīstība valsts pārvaldē un tās pilnveidošanas virzieni : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: sabiedrības vadība / Andris Sarnovičs ; zinātniskā vadītāja Inese Vorončuka ; rec.: Konstantīns Didenko, Andris Kangro, Jolanta Palidauskaite ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 92 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (7.-8., 51.-52. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu val., ar atsevišķām titullapām. 18. Skolēnu pilsoniskā izglītība Latvijā un pasaulē : starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti / Ireta Čekse, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. - Rīga : Drukātava, 2010. - 88 lpp. : tab. 19. Stikute, Elita. Latviešu literatūras didaktika : vēsturiskā pieredze : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / Elita Stikute ; darba zinātniskā vadītāja Dagmāra Ausekle ; rec.: Leonards Žukovs, Aīda Krūze, Zenta Anspoka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 75 lpp. - Ietver bibliogr. (12.-13., 33.-34., 50.-51., 72.-73. lpp.). - Teksts un titullapas paralēli latviešu un angļu valodā. 20. Stokenberga, Ieva. Humora loma stresa pārvarēšanas procesā : promocijas darba kopsavilkums / Ieva Stokenberga ; darba zinātniskais vadītājs Ivars Austerss ; rec.: Ģirts Dimdiņš, Anita Pipere, Solveiga Miezīte ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 42 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, titullapa un vāks tikai latviešu valodā. 21. Strelēvica, Dace. Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un sekas : Latvijas un pasaules pieredze : promocijas darba kopsavilkums izstrādāts filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē = Perception of language correctness and causes and effects of prescriptivism in Latvia and the world : summary of the doctoral thesis / Dace Strelēvica-Ošiņa ; zinātniskā vadītāja Ina Druviete ; rec.: Andrejs Veisbergs, Zaiga Ikere, Ojārs Bušs ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 51 lpp. - Ietver bibliogr. (45.-50. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu val. 22. Upmane, Anda. Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze : promocijas darba kopsavilkums / Anda Upmane ; darba zinātniskā vadītāja Sandra Beatrice Sebre ; rec.: Ģirts Dimdiņš, Anita Pipere, Peeter Tulviste (Tartu Universitāte) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 47 lpp. tab. - Ietver bibliogrāfiju (23., 44.-47.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu val.; titullapa tikai latviešu val.

*****

23. Andersone, Rudīte. Izglītības un mācību programmu veidošana = Curriculum and syllabus development / Rudīte Andersone, Dainuvīte Blūma. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav. angļu val.: 36., 37.-38.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 36.-44.lpp. 24. Ausekle, Dagmāra. Dzīvnieku tēlu izmantošana vērtīborientētās literatūras stundās / Dagmāra Ausekle. - Atsauces un piezīmes : 458.lpp. - Kopsav. angļu val.: The use of animal images in value-oriented literature lessons, 450.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 450.-458.lpp. 25. Ausekle, Dagmāra. Skolotāja ideja un tēls latviešu literatūrā / Dagmāra Ausekle. - Atsauces: 53.-54.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Idee und die Gestalt des Lehrers in der lettischen Literatur, 54.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 48.-54.lpp. 26. Berežnaja, Anna. Interneta riski un to mazināšanas iespējas bērniem un jauniešiem = Risk of internet use and possibilities of reducing them for children and young people / Anna Berežnaja, Astrīda Raževa. - Literatūra : 58.-59.lpp. - Kopsav. angļu val.: 46.-48.lpp. // Sociālā pedagoģija : izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts II : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. - Liepāja : LiePA, 2010. - 46.- 59.lpp. 27. Berķe, Anita. Activities of the school support staff for diminishing learning difficulties / Anita Berke, Astrida Razeva. - References: p.126 // Collection of scientific papers 2009 : research articles : economics, communication sciences, political science, sociology, social policy and social work, law / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2010. - P.119-126 : fig., tab. 28. Blūma, Dainuvīte. Ciklu deskriptori izglītības zinātņu jomā : pielikums : [tabula] / Dainuvīte Blūma. - Izmantotie materiāli : 59.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 56.-59.lpp. 29. Celma, Daina. Proffesional development of study program managers: topicality and essence / Daina Celma, Ausma Golubeva. - Bibliogr.: p.79. // Problems of education in the 21st Century. - Vol.20 (2010), p.71-79 : ill. 30. The Development of professors as teacher trainers and their future-oriented competences in Latvia / Svetlana Surikova, Sanita Baranova, Manuel Fernandez, Irina Maslo, Günter Huber // Teachers and trainers in adult and lifelong learning : Asian and European perspectives. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York, NY ; Oxford ; Wien : Lang, 2010. - P.199-211. 31. Druviete, Ina. Baltu valodas mūsdienās: latviešu un lietuviešu valodas situācijas komparatīva analīze / Ina Druviete // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 50.-51.lpp. 32. Druviete, Ina. Latviešu valoda kā valsts valoda : simbols, saziņas līdzeklis vai valstiskuma pamats? = Latvian language as the state language : as a symbol, as a form of communication, or the foundation for statehood? Ina Druviete. - (Latviešu valoda, kultūra un "citādais" = Latvian language, culture and "otherness"). - Literatūra : 151.-153., 179.-[182.]lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 123.-153., 145.-[182.]]lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. 33. Evaluation of student information literacy in the context of general chemistry / Aiva Gaidule, Aivars Lasmanis, Anda Deksne, Iveta Priedīte, Sandra Zeltiņa. - Bibliogr.: 25.-26.lpp. // Innovations and Technologies News. – N 1 (2010), 15.-26.lpp. : tab. 34. Gaidule, Aiva. Formation of exercises developing students' information literacy / Aiva Gaidule, Aivars Lasmanis. - Bibliogr.: 14.lpp. // Innovations and Technologies News. – N 1 (2010), 3.-14.lpp. : tab. 35. Gorbāns, Imants. Ceļā uz multipolāru IKT sabiedrību / Imants Gorbāns. - Bibliogr.: 172.-173.lpp. - Kopsav. angļu val.: 162.lpp. // Daugavpils universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st international scientific conference of Daugavpils university / Daugavpils universitāte, Daugavpils universitātes Zinātņu daļa, Daugavpils universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2010. - 162.-173.lpp.: tab., diagr. 36. Ivanova, Ilze. Izglītības vide = Educational environment / Ilze Ivanova, Irēna Žogla. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav. angļu val.: 29., 30.-31.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 29.-35.lpp. 37. Ivanova, Liene. Conceptions about wise persons in Latvia / Liene Ivanova, Malgožata Raščevska // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 45.lpp. 38. Ivanova, Liene. Conceptions about wise persons in Latvia / Liene Ivanova, Malgožata Raščevska. - Lit.: 19.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : selected papers / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 16.-19.lpp. : tab. 39. Kaļķe, Baiba. Skolotāja vizuālais tēls padomju periodā un mūsdienās : skolēnu viedoklis = Teacher's visual image during the Soviet Period and nowadays : student perceptions / Baiba Kaļķe, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 271.-273.lpp. - Kopsav. angļu val.: 261.-263.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 261.-273.lpp. 40. Kangro, Andris. Development of education in Latvia / Andris Kangro, Andris Grīnfelds // Latvia the heart of the Baltics : Latvia & Latvian business 2010. - Riga : ICD Group Ltd., 2010. - 56.-57.lpp. : ģīm. 41. Kangro, Ilze. Dzīvnieku tēli Gintera Grasa daiļradē / Ilze, Kangro. - Atsauces un piezīmes : 349.lpp. - Kopsav. angļu val.: Images of animals in the creative work of Günter Grass, 344.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 344.-349.lpp. 42. Kangro, Ilze. Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela Kēlmana romānā "Pasaules mērīšana" / Ilze Kangro. - Atsauces: 204.lpp. - Kopsav. vācu val.: Fiktive Doppelbiografie im Roman von Daniel Kehlmann "Die Vermessung der Welt", 205.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 199.-205.lpp. 43. Kincāns, Vladimirs. Uzslava kā pedagoģiskās darbības forma / Vladimirs Kincāns. - Vēres: 138.lpp. - Kopsav. angļu val.: Praise as a form of pedagogical activities, 133.-134.lpp. // 5. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti un konferences referāti = 5th International scientific conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : scientific articles and conference proceedings / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2010. - 133.-138.lpp. 44. Koķe, Tatjana. Skolotāja profesionālās kompetences : vēsturisks atskats un mūsdienu tendences = Teacher's professional competence : a historical perspective and current trends / Tatjana Koķe, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 258.-260.lpp. - Kopsav. angļu val.: 246.-247.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 246.-260.lpp. 45. Krūze, Aīda. Die europäische Dimension in der Hochschulbildung und Lehrerbildung Lettlands / Aīda Krūze, Sanita Baranova. - Bibliogr.: S.177-179. // Theodor-Litt-Jahrbuch 2010/7 : Wissenschaft und Akademische Bildung. Ist Theodor Litt für die gegenvärtige Hochschulpolitik aktuell / hrsg. von Peter Gutjahr-Löser, Dieter Schulz, Heinz-Werner Wollersheim. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2010. - S.157-179. 46. Krūze, Aīda. Pedagoģijas vēstures pētniecība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas (1990-2009) = Research in the history of pedagogy in Latvia after the regaining of the national independence (1990-2009) : [raksts vācu val. publ. krāj. : Pedagogy in the changing historical conditions in the 20th century in the Baltic Countries. R., 2009.] / Aīda Krūze, Ērika Vugule. - Bibliogrāfija: 115.-117.lpp. - Kopsav. angļu val.: 106.-107.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 106.-117.lpp. 47. Krūze, Aīda. Pedagoģiskās vērtības latviešu tautas folklorā = Pedagogical values from the Latvian folklore / Aīda Krūze, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 76.-77.lpp. - Kopsav. angļu val.: 64.-65.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 64.-77.lpp. 48. Krūze, Aīda. Sociālās pedagoģijas izpratne Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados = Conception of Social Pedagogy in Latvia during the '20s-'30s of the 20th century : [raksts vācu val. publ. grām.: Gefährdete Jugendliche. Leipzig, 2008.] / Aīda Krūze, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 152.-154.lpp. - Kopsav. angļu val.: 140.-141.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 140.-154.lpp. 49. Ķestere, Iveta. Ģimnāziju ieguldījums latviešu nacionālās inteliģences veidošanās procesā, īpaši sieviešu karjeras attīstībā 19.gs beigas-1914) = Contribution of the gymnasiums to the formation process of the Latvian national intelligentsia, particulary to women's career development (the end of 19th century - 1914) : [ref. ATEE konferencē, 2006. g. Rīgā] / Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 62.-63.lpp. - Kopsav. angļu val.: 51.-52.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 51.-63.lpp. 50. Ķestere, Iveta. Kā stāstīt (vai nestāstīt) varoņstāstus pedagoģijas vēsturē = How to tell (or not tell) 'heroic tales' in the history of pedagogy : [ref. nolasīts ATEE konferencē, 2008. g. Rīgā] / Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 35.lpp. - Kopsav. angļu val.: 29.-30.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 29.-35.lpp. 51. Ķestere, Iveta. Pedagoģijas vēsture kā studiju priekšmets (20. gadsimta 20.-70. gadi) = The history of pedagogy as a subject of study (the 20's-70's of the 20th century) / Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 25.-28.lpp. - Kopsav. angļu val.: 11.-12.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 11.-28.lpp. 52. Ķestere, Iveta. Tradīcija un modernisms Latvijas skolās neatkarīgas valsts veidošanās periodos : kas ir mainījies kopš 1920. gada = Traditions and modernity in the schools of Latvia during farmation periods of independent state : [ref. nolasīts ISCHE XXV konferencē, 2003. g. Brazīlijā] / Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 48.-50.lpp. - Kopsav. angļu val.: 36.-37.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 36.-50.lpp. 53. Lasmanis, Aivars. Pētījums skolotāja profesionālajā darbībā : pētnieciskais process / Aivars Lasmanis. - Bibliogr.: 18.lpp. // Skolotāja Almanahs. - Nr.1 (2010), 12.-18.lpp. : sh., tab. 54. Lasmanis, Aivars. Vēsturiskais pētījums skolotāja profesionālajā darbībā / Aivars Lasmanis. - Bibliogr.: 17.lpp. // Skolotāja Almanahs. - Nr. 2 (2009), 13.-17.lpp. : sh., tab. 55. Latkovska, Evija. Self-assessment of professional activity of student teachers of languages / Evija Latkovska, Lūcija Rutka. - Bibliogr.: p.68. - Kopsav. nos. latviešu val.: Topošo valodu skolotāju profesionālās darbības pašvērtējums, 68.lpp. // Spring University, 2010. Changing education in a changing society / Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Klaipėda University. - Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2010. - [T.1] (2010), p.61-68. 56. Lubenko, Jeļena. Longitudinal associations between adolescent behaviour problems and perceived family relationships / Jeļena Lubenko, Sandra Sebre // Procedia - Social and Behavioral Sciences. - Vol.5 (2010), p.785-790. 57. Markus, Dace. Augšzemnieku dialekts Ziemeļaustrumvidzemē (t.s. Malēnija) / Dace Markus // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 111.lpp. 58. Markus, Dace. Continuing Research on Latvian Syllable Intonations = Tolesnis latvių kalbos priegaidžių tyrimas / Dace Markus, Zinny Bond // Man & the Word = Zmogus ir zodis. - Vol.12, N 1 (2010), p.52-61: ill. 59. Markus, Dace. Melošanas māksla Alsviķī un Šķilbēnos / Dace Markus, Ilona Bukša-Biezā. - Literatūra : 103.lpp. - Kopsav. angļu val.: The art of telling lies in Alsviķi and Šķilbēni, 103.-104.lpp. // Centrs i perifereja: perspektīvu maiņa : Marijas Andžānes symtgadei : 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009, goda 15.-17.oktobris / Rēzeknes Augstskola. - (Via Latgalica : Latgalistikys materiali, II). - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 95.-104.lpp.: il. 60. Marsone, Staņislava. Reformpedagoģijas attīstība Latvijā Eiropas reformpedagogu kustības kontekstā (20.g. 20.-30. gadi) = Development of 'Progresive education' (Reformpädagogik) in Latvia in the European context (the 20's-30's of the 20th century) / Staņislava Marsone, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 137.-139.lpp. - Kopsav. angļu val.: 118.-119.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 118.-139.lpp. 61. Mācīšanās : teorija un prakse = Learning : theory and practice / Rudīte Andersone, Linda Daniela, Maija Dūka, Lūcija Rutka. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav. angļu val.: 18., 19.-21.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 18.-28.lpp. 62. Nīmante, Dita. Bērnu ar speciālajām un īpašajām vajadzībām iepazīšana vispārizglītojošo skolu skolotāju sagatavošanas programmās (Latvija, 19.gs. otrā puse - 2004.g. gads) = The children with special and exceptional needs - a subject in the teacher training curriculum / Dita Nīmante, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 217.-222.lpp. - Kopsav. angļu val.: 204.-206.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 204.-222.lpp. 63. Nīmante, Dita. Iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveides problemātikas Latvijā = The problem of creating a support system for youth subdued to risks of social exclusion and inclusive education / Dita Nīmante, Linda Daniela, Gunta Kraģe. - Literatūra : 220.-222..lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 194.-195.lpp. // Sociālā pedagoģija : izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts II : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. - Liepāja : LiePA, 2010. - 194.- 222.lpp.

64. Nīmante, Dita. Key challenges for Latvian teachers in mainstream schools: a basis for preparing teachers for inclusion / D. Nimante, S. Tubele // Journal of Research in Special Educational Needs. - Vol.10, Suppl.1 (2010), p.168-176.

65. Ozola, Iveta. Pedagoģijas kā zinātnes ģenēze Eiropā (18. gadsimts - 20. gadsimta 20.-30. gadi) : hisoriogrāfiskais aspekts = Genesis of pedagogy as a scientific discipline in Europe (18th century - 20's-30's of the 20th century) : the hisoriographic aspect / Iveta Ozola, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 97.-105.lpp. - Kopsav. angļu val.: 78.-79.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 78.-105.lpp.

66. Personības attīstība socializācijas procesā = Personality development in the process of socialisation / Maija Dūka, Baiba Kaļķe, Zanda Rubene, Lūcija Rutka. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav. angļu val.: 6.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 6.-17.lpp.

67. Pudule, Guna. Karjeras izglītība vispārizglītojošās skolās / Guna Pudule. - Bibliogr.: 265.lpp. - Kopsav. angļu val.: The career education in all-in schools, 259.-260.lpp. // 5. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti un konferences referāti = 5th International scientific conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : scientific articles and conference proceedings / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2010. - 259.-265.lpp.

68. Rauhvargers, Andrejs. 2009 Bologna Stocktaking findings on higher education quality assurance / Andrejs Rauhvargers - (Part 1. 2010 is here: How far have we come and where are we going?) // Creativity and diversity : challenges for quality assurance beyond 2010 : a selection of papers from the 4th European Quality Assurance Forum, 19-21 November 2009, Copenhagen, Denmark. - (EUA case studies, 2010). - Brussels : European University Association, 2010. - P.14-19 : tab.

69. Rauhvargers, Andrejs. Achieving Bologna goals : where does Europe stand in 2010? = Boloņas mērķu sasniegšana: cik tālu Eiropa ir tikusi līdz 2010. gadam? / Andrejs Rauhvargers. - Bibliogr. : p.12-13. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - P.4-13.

70. Rubene, Zanda. Obligātā vidējā izglītība Padomju Latvijā (20. gadsimta 50. gadi - 70. gadi) : cerības, realitāte, mūsdienu refleksijas = Compulsory secondary education in the Soviet Latvia (the '50s-'70s of the 20th century) : hopes, reality, modern reflections / Zanda Rubene, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 241.-245.lpp. - Kopsav. angļu val.: 223.-225.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 223.-245.lpp.

71. Rubene, Zanda. Topicality of critical thinking in the Post-Soviet educational space : the case of Latvia / Zanda Rubene // European Education. - Vol.41, N 4 (2010), p.24-40.

72. Skreitule-Pikse, Inga. Child behavior and mother-child emotional availability in response to parent training program: moderators of outcome / Inga Skreitule-Pikse, Sandra Sebre, Jelena Lubenko // Procedia - Social and Behavioral Sciences. - Vol.5 (2010), p.1418-1424.

73. Stikāne, Ilze. Telpas un laika metamorfozes jaunākajā latviešu bērnu un pusaudžu literatūrā (2002-2008) / Ilze Stikāne. - Atsauces: 175.-176.lpp. - Kopsav. angļu val.: Metamorphoses of space and time in the latests Latvian children's and adolescents' literature (2002-2008), 176.-177.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 167.-177.lpp.

74. Strauta, Vija. Skolēnu mācību grūtību izpausmes pamatizglītības apguves procesā = Displays of schoolchildren educational difficulties in the course of development of the primary education / Vija Strauta. - Literatūra : 291.-292.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 277.-279.lpp. // Sociālā pedagoģija : izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts II : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. - Liepāja : LiePA, 2010. - 277.- 292.lpp.

75. Špona, Ausma. Augstskolas docētāja Gunita Praulīte pārmaiņu laikā / Ausma Špona. - Literatūra : 14.lpp. // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 11.-14.lpp.

76. Špona, Ausma. Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos / Ausma Špona. - Vēres: 341.lpp. - Kopsav. angļu val.: Self-education of person during the chrisis of societal development, 337.-338.lpp. // 5. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti un konferences referāti = 5th International scientific conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : scientific articles and conference proceedings / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2010. - 337.-341.lpp. : diagr.

77. Upmale, Anda. Supervīzijas funkcijas / Anda Upmale, Kristīne Mārtinsone. - (1. Supervīzija : vispārīgs raksturojums). - Izmantotā literatūra : 28.lpp. // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. - Rīga : Drukātava, 2010. - 24.-28.lpp.: il., tab.

78. Upmale, Anda. Supervīzijas sistēma un process / Anda Upmale. - (2. Supervīzijas sitēma, process un novērtējums). - Izmantotā literatūra : 66.lpp. // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. - Rīga : Drukātava, 2010. - 48.-66.lpp.: il., tab.

79. Upmale, Anda. Supervīzijas specifika darbā ar mākslas terapijas studentiem / Anda Upmale, Kristīne Mārtinsone. - (4. Supervīzijas specifika mākslu terapijā). - Izmantotā literatūra : 137.lpp. // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. - Rīga : Drukātava, 2010. - 126.-137.lpp.: il., tab.

80. Upmane, Anda. Sources of life satisfaction judgments in Latvia / Anda Upmane, Sandra Sebre // Procedia - Social and Behavioral Sciences. - Vol.5 (2010), p.1471-1476.

81. Ušča, Svetlana. Atbalsta sniegšana pusaudžiem ar valodas traucējumiem dzimtās valodas stundās = Encouragement of the adolescent having language interference during the lessons of the native language / Svetlana Ušča, Rasma Vīgante. - (Speciālā pedagoģija = Special pedagogy). - Literatūra : 381.lpp. - Kopsav. angļu val.: 380.-381.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2010. gada 19.-20. februāris = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference : February 19th-20th, 2010 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2010. - 374.-381.lpp.: il.

82. Valdmanis, Jānis. Valsts valodas pārvaldības iestāžu ieguldījums valodas politikas īstenošanā / Jānis Valdmanis // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 191.-192.lpp.

83. Vediščeva, Jeļena. Mazākumtautību izglītība : autonomijas u.c. jautājumi Latvijā (1918-1940) = Minority education : autonomy and other issues in Latvia 91918-1940) / Jeļena Vediščeva, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 172.-175.lpp. - Kopsav. angļu val.: 155.-157.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 155.-175.lpp.

84. Vulāne, Anna. Morfoloģijas termini latgaliešu gramatikās 20. gs. sākumā / Anna Vulāne // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 197.-198.lpp.

85. Zigmunde, Alīda. Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļas pirmsākumi, studiju process, mācībspēki un studenti (1919-1944) = Department of Pedagogy of the University of Latvia : origins, study process, faculty and students (1919-1940) / Alīda Zigmunde, Iveta Ķestere. - Bibliogrāfija: 199.-203.lpp. - Kopsav. angļu val.: 176.-178.lpp. // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2010. - 176.-203.lpp.

86. Žogla, Irēna. Pedagogical values of peer and self-assesment = Skolēnu un studentu sasniegumu savstarpējas izvērtēšanas un pašizvērtēšanas pedagoģiskā vērtība / Irēna Žogla. - Bibliogr. : p.22-23. - Kopsav. latviešu val.: 14.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - P.14-23 : tab.

87. Žogla, Irēna. Skolotāja pētnieciskā darbība = Inquiring in teachers' profession / Irēna Žogla. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsav. angļu val.: 45., 46.-47.lpp. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) = Module of the education sciences (pedagogy and psychology / moduļa izstrādes grupas vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 45.-54.lpp.

*****

88. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte : Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 32 lpp. : tab. + 1 CD-ROM (639 lpp. : il., tab. ; 12 cm.). - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts angļu un latviešu val.

*****

89. Anspoka, Zenta. Valoda kā līdzeklis pamatizglītības programmā : dažas problēmas un risinājumi = Language as a means in the basic education programme : several problems and solutions [elektroniskais resurss] / Zenta Anspoka. - (Curriculum development for the teacher education). - Literatūra : 131.lpp. - Kopsav. angļu val.: 131.-132.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 125.-132.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

90. Āboltiņa, Līga. Bērnu literatūra kā līdzeklis adaptācijas procesā pirmsskolas pedagoģijā / [elektroniskais resurss] / Līga Āboltiņa // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 127.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

91. Babajeva, Ludmila. Pētnieciskās prasmes kā intereses rosinošais faktors pieaugušo izglītībā = Research skills as interest promoting factor in adult education [elektroniskais resurss] / Ludmila Babajeva, Tatjana Koķe. - (Teacher’s professional development and research competence). - Literatūra : 193.-194.lpp. - Kopsav. angļu val.: 194.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 187.-194.lpp. : tab. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

92. Čehlova, Zoja. Humanizācija un humanitarizācija : [elektroniskais resurss] jēdzienu diferenciācijas metodoloģiskais aspekts = Humanization and humanitarization : methodological aspect of diferentiation of the concept / Zoja Čehlova, Mihails Čehlovs. - (Teacher’s professional development and research competence). - Literatūra : 215.lpp. - Kopsav. angļu val.: 215.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports[CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 210.-215.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

93. Černova, Emīlija. Maģistra studijas praksei = Master studies for praxis [elektroniskais resurss] / Emīlija Černova. - (Improving education of pre-school teachers). - Literatūra : 100.lpp. - Kopsav. angļu val.: 100.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 95.-100.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

94. Daniela, Lina. Conditions to observe classroom discipline, Latvia context [elektroniskais resurss] : paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, 28-30 September 2009 / Linda Daniela. - (Learning organization and evaluation for quality assurance). - Bibliogr.: p.15-16. // How to progress on educational quality assurance "2010"[elektroniskais resurss] / ed. Samuel Gento Palacios. - [Madrid: UNED, 2010.] - 16 p.: tab., fig. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

95. Daniela, Linda. Kibernētiskā vardarbība pusaudžu ikdienā – sociālpedagoģiskā aktualitāte skolā = Cyber bullying in everyday life of adolescent’s – sociopedagogical topicality in Latvia school [elektroniskais resurss] Linda Daniela, Dita Nīmante. - (Teacher education for inclusive schools). - Literatūra : 317.-318.lpp. - Kopsav. angļu val.: 318.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 306.-318.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

96. Fernández González, Manuel Joaquín. Professional identity building process aspects in Latvian music students´ accounts about their teaching experience = Profesionālas identitātes veidošanās aspekti Latvijas mūzikas akadēmijas studentu stāstos par savu pedagoģisko pieredzi [elektroniskais resurss] / Manuel Joaquín Fernández González. - (Development of music pedagogy for teacher education). - Literatūra : 439.-440.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 440.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 432.-440.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

97. Gorbāns, Imants. Schools of Latvia at the edge of multipolar many levelleg ICT society [elektroniskais resurss] / Imants Gorbāns // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 83.-84.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

98. The impact of interactive e-learning organization on quality assurance in European interuniversity master’s studies [elektroniskais resurss] / R. Birzina, D. Kalnina, J. Janevica, E. Cernova. - (Learning organization and evaluation for quality assurance). - Bibliogr.: p.16-17. // How to progress on educational quality assurance "2010"[elektroniskais resurss] / ed. Samuel Gento Palacios. - [Madrid: UNED, 2010.] - 18 p.: tab. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

99. Kalniņa, Daiga. Mācību modelis skolēnu pētniecisko prasmju attīstībai dabaszinībās = Teaching learning model for development of students inquiry skills in science [elektroniskais resurss] / Daiga Kalniņa. - (Learning outcomes and competence – result of education process). - Literatūra : 493.-494.lpp. - Kopsav. angļu val.: 494.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 486.-494.lpp.: il. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

100. Kaļķe, Baiba. Skolotāja tēls 19.gadsimta otrajā pusē latviešu prozā = Teacher’s image in the Latvian prose in the second half of the 19th century [elektroniskais resurss] / Baiba Kaļķe, Ramona Brālis. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra : 567.-568.lpp. - Kopsav. angļu val.: 568.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 560.-568.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

101. Karpova, Ārija. Pensionēto pedagogu apmierinātība ar dzīves apstākļiem un kreativitātes iespējas = Satisfaction with living conditions and possibilities for creativity for retired pedagogues [elektroniskais resurss] / Ārija Karpova. - (Development of teacher’s psychological competence). - Literatūra : 57.lpp. - Kopsav. angļu val.: 57.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 50.-57.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

102. Kincāns, Vladimirs. Educational technology and personal knowledge = Izglītības tehnoloģija un personīgās zināšanas [elektroniskais resurss] / Vladimirs Kincāns. - (Learning outcomes and competence – result of education process). - Literatūra : 519.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 520.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 514.-520.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

103. Koļesovs, Aleksandrs. Laika perspektīvas izpētes metožu klasifikācija / [elektroniskais resurss] / Aleksandrs Koļesovs // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 119.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

104. Latkovska, Evija. Profesionālās darbības pašvērtējums topošo valodu skolotāju prakses laikā = Self-assessment of professional activity of student teachers of languages during their teaching practice [elektroniskais resurss] Evija Latkovska, Lūcija Rutka. - (Teacher’s professional development and research competence). - Literatūra : 238.-239.lpp. - Kopsav. angļu val.: 239.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 230.-239.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

105. Lūka, Ineta. Effectiveness of the use of more than two languages and quality assurance in European interuniversity master studies [elektroniskais resurss] : [prezentācija] / Ineta Luka, Sarmite Ludborza, Irina Maslo. - (Techniques and methods to assure the quality of education). - Bibliogr.: p.32-39. // How to progress on educational quality assurance "2010" [elektroniskais resurss] / ed. Samuel Gento Palacios. - [Madrid: UNED, 2010.] - 40 p.: tab. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

106. Lūka, Ineta. Promoting students' intercultural competence in tourism studies [elektroniskais resurss] / Ineta Luka, Sundars Vaidesvarans, Daina Vinklere // Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos[elektroniskais resurss] : XI starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 26.marts : Biznesa augstskolas "Turība" konferenču rakstu krājums / Biznesa augstskola Turība. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2010. - 31.-42.lpp. - 1 CD ROM ietverē. - Diskā uzrādīts konferences paralēlais nosaukums angļu valodā: "Individuals, society, state in changing economic circumstances". - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

107. Margeviča, Ieva. Education of teachers for multilingual schools = Skolotāju izglītība darbam daudzvalodu skolās [elektroniskais resurss] Ieva Margeviča, Sanita Baranova. - (Teacher education for inclusive schools). - Literatūra : 349.-350.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 350.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 336.-350.lpp. : tab. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

108. Maslo, Irina. Latvia, New solutions for promoting ex-offenders employment [elektroniskais resurss] / Irina Maslo. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janvārī. // Enabling the low skilled to take one step up. Implementation of Action plan on adult learning. Public Open Tender EAC/27/2008 [elektroniskais resurss] : Final Report: Case Study Reports / by University of Florence, DIE, IREA, 18 January, 2010. - P.52-72. - Tīmeklis WWW.URL: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/lowskill1.pdf

109. Maslo, Irina. Situation of Educational treatment to diversity [elektroniskais resurss] : [prezentācija : paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, 28-30 September 2009] / Irina Maslo - (Quality of educational treatment of diversity) // How to progress on educational quality assurance "2010"[elektroniskais resurss] / ed. Samuel Gento Palacios. - [Madrid: UNED, 2010.] - 26 p. : fig. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

110. Mūrnieks, Andrejs. Pieci principi izglītibas mērķu veidošanā – mūsdienu globālās sabiedrības un kultūras tendenču kontekstā = Five principles of forming education goals in the context of modern society and culture [elektroniskais resurss] / Andrejs Mūrnieks. - (Curriculum development for the teacher education). - Literatūra : 151.lpp. - Kopsav. angļu val.: 152.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 141.-152.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

111. Niedritis, Jānis Ēriks. Developing students' leadership skills in tourism studies [elektroniskais resurss] / Janis Eriks Niedritis, Ineta Luka, Agita Donina // Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos [elektroniskais resurss] : XI starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 26.marts : Biznesa augstskolas "Turība" konferenču rakstu krājums / Biznesa augstskola Turība. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2010. - 50.-61.lpp. - 1 CD ROM ietverē. - Diskā uzrādīts konferences paralēlais nosaukums angļu valodā: "Individuals, society, state in changing economic circumstances". - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

112. Ozola, Iveta. Einblick in die genese der pädagogik als wissenschaft in Europa [elektroniskais resurss] : vom 18. Jahrhundert bis in die 20er – 30er jahre des 20. Jahrhunderts = Genesis of pedagogy as an academic discipline in Europe : an overview Iveta Ozola, Iveta Ķestere. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra : 577.-578.lpp. - Kopsav. angļu val.: 569.lpp. Kopsav. latviešu val.: 578.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 569.-578.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

113. Peršēvica, Aija. Comparison of teachers’ job satisfaction before the global economic crisis and at the end of 2009 = Pedagogu apmierinātības ar darbu salīdzinājums pirms ekonomiskās krīzes un 2009. gadā [elektroniskais resurss] / Aija Peršēvica. - (Development of teacher’s psychological competence). - Literatūra : 81.-82.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 82.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 75.-82.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

114. Promotion of the quality of learning outcomes in research-based academic studies by widening of opportunities [elektroniskais resurss] / Andra Fernate, Svetlana Surikova, Daiga Kalnina, Romero, Cristina Sanchez. - (Learning organization and evaluation for quality assurance). - Bibliogr.: p.18-20. // How to progress on educational quality assurance "2010"[elektroniskais resurss] / ed. Samuel Gento Palacios. - [Madrid: UNED, 2010.] - 21 p.: tab. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

115. Puķīte, Margarita. Studentu pedagoģiskā kompetence studiju priekšmeta „Dzemdniecība un ģinekoloģija” apguvē = Students’ pedagogical competence in mastering the study course „Obstetrics and gynecology” [elektroniskais resurss] Margarita Puķīte, Lūcija Rutka. - (Teacher’s professional development and research competence). - Literatūra : 272.-273.lpp. - Kopsav. angļu val.: 273.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 265.-273.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

116. Rauhvargers, Andrejs. Achieving Bologna Goals [elektroniskais resurss] : where does Europe stand ahead of 2010 / Andrejs Rauhvargers. - Bibliogr.: p.20-21. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 30.nov. // Journal of Studies in International Education [elektroniskais resurss] - Vol.15, N 1 (2010, 6 July), doi:10.1177/1028315310373834, p.4-24. - Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids : Tīmeklis: WWW.URL: http://jsi.sagepub.com/content/15/1/4.full.pdf+html

117. Rubene, Zanda. Implications of totalitarian values in the post-soviet educational space : [elektroniskais resurss] analysis of narrative interviews in Latvia = Totalitāro vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā : naratīvo interviju analīze Latvijā / Zanda Rubene, Laima Geikina. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra : 596.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 596.-597.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 592.-597.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

118. Samusēviča, Alīda. Pirmsskolas skolotāju konfliktu risināšanas kompetences paaugstināšana = The promotion of primary school teacher conflict resolution competence [elektroniskais resurss] / Alīda Samusēviča. - (Improving education of pre-school teachers). - Literatūra : 108.lpp. - Kopsav. angļu val.: 108.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 101.-108.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

119. Stikute, Elita. Pārmaiņas latviešu literatūras didaktikā 20.gadsimta 40.gadu sākumā = Changes in the didactics of literature in the early 40ies of the 20th century [elektroniskais resurss] Elita Stikute. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra : 606.-607.lpp. - Kopsav. angļu val.: 607.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 598.-607.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

120. Zaķe, Daiga. Multikulturāla izglītība : [elektroniskais resurss] čigānu bērnu iekļaušana vispārizglītojošajās mācību iestādēs Multicultural education : inclusion of roma children into comprehensive schools / Daiga Zaķe, Irēna Žogla. - (Teacher education for inclusive schools). - Literatūra : 359.lpp. - Kopsav. angļu val.: 360.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 351.-360.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].