Juridiskā fakultāte

1. Bojārs, Juris. Starptautiskās privāttiesības : [2 sējumos] / Juris Bojārs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 1.sēj.: 423 lpp. - 2.sēj.: xviii, 301 lpp. - ( Tiesību zinības) - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu val. 2. Broka, Baiba. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze : mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem / Baiba Broka, Stīvens Džohansens ; tulk. Baiba Broka, Daiga Iļjanova, Edmunds Broks ; zin. red. Kalvis Torgāns. - Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2010. - 198 lpp. 3. Kačevska, Inga. Starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesības : promocijas darba kopsavilkums juridisko zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātniskā grāda iegūšanai / Inga Kačevska ; darba vadītājs Aivars Fogels ; rec. Jautrīte Briede, J. Rozenbergs, Gaļina Žukova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 26 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (13.-14.lpp.). - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka. 4. Kalniņš, Erlens. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās / Erlens Kalniņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - xxi, 361 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (342.-361. lpp.). 5. Kalniņš, Erlens. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās : promocijas darba kopsavilkums / Erlens Kalniņš ; darba vadītājs Kaspars Balodis ; rec.: Vilfrīds Šlīters (Vestfālenes Vilhelma Universitāte, Vācija) ; Jānis Rozenbergs, Jānis Lazdiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Civiltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 28 lpp. 6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Vēsture. Prakse. Dokumenti / grām. pirmās un otrās daļas tekstu sagat.: Ringolds Balodis, Sandis Karelis, Guna Paidere, Aivars Paegle, Silga Ozoliņa, Līga Brice. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - 378 lpp.: diagr. 7. Meikališa, Ārija. Kriminālprocess : raksti, 2005-2010 / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2010. - 832 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu val., priekšvārds arī angļu un krievu val. 8. Reigase, Agra. Piespiedu darbs krimināltiesībās : likums un realitāte / Agra Reigase. - Rīga : Tiesu namu aģentūra. 2010. - 418 lpp. : tab. - Bibliogr.: 279.-298.lpp. 9. Terehovičs, Vladimirs. Rakstu krājums, 1997.-2010. = Сборник статей, 1997-2010 гг. = Collected articles, 1997-2010 / Vladimirs Terehovičs, Elita Nīmande. - Rīga : [autora izdevums], 2010. - 296 lpp. : il. - Ietver bibliogr. - Autoru raksti ir pētījumu rezultāti par dažādām kriminālistikas teorijas, krimināltiesību piemērošanas, tiesu ekspertīžu problēmām un citiem jautājumiem. - Teksts latviešu, krievu un angļu val. 10. Zeppa-Priedīte, Violeta. Valsts amatpersonu kriminālprocesuālā imunitāte Latvijas kriminālprocesa tiesībās : promocijas darba kopsavilkums / Violeta Zeppa-Priedīte ; darba vadītājas: Kristīne Strada-Rozenberga, Ārija Meikališa ; rec.: Jautrīte Briede, Sandra Kazaka, Viktoras Justickis (Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 28 lpp. - Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs.- Aprakstīts pēc vāka.

*****

11. Balodis, Ringolds. The constitutional and administrative aspects of state and church regulation in the Republic of Latvia / Ringolds Balodis. - Bibliogr. in footnotes // Religion and the Secular State : interim national reports : issued for the occasion of the XVIIIth International Congress of Comparative Law [Washington, D.C., july 2010] = La religion et l'Etat laïque : rapports nationaux intermédiaires / [under the dir. of] Javier Martínez-Torrón ; W. Cole Durham. Publ. by The International Center for Law and Religion Studies. Provo, - Utah : Brigham Young Univ., 2010. - P.475.-492. 12. Balodis, Ringolds. Divdesmit gadi kopš Latvijas Neatkarības deklarācijas: valststiesību attīstības tendences un risinājumi / Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa. - Bibliogr. parindēs: 12.-19.lpp. // Jurista Vārds. -.1691-2462. - Nr.17/18 (2010, 27.apr.), 6.-19.lpp. : ģīm. 13. Balodis, Ringolds. Tieslietu padomes nozīme laika dimensijā : [par tiesu un tiesnešu neatkarību Latvijā : sakarā ar Tieslietu padomes izveidi] / Ringolds Balodis. - Bibliogr. parindēs: 19.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.4 (2010, 26.janv.), 17.-20.lpp. : ģīm. 14. Balodis, Ringolds. Valsts tiesību attīstība Latvijā : otrais neatkarības laiks = The development of constitutional law in Latvia : the second period of independence / Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa. - Izmantotie avoti : 41.-52.lpp. - Kopsav. angļu val.: 52.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 25.-52.lpp. 15. Briede, Jautrīte. Patērētāja tiesības saistībā ar līgumiem neatbilstošās preces remontu : AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums / J. Briede, A. Guļāns, V. Kakste. - ( Tiesību prakse/Nolēmumi) // Jurista Vārds. - Nr.43 (2010, 26.okt.), 27.-30.lpp. 16. Čepāne, Ilma. Konstitucionālās sūdzības īpatnības vides aizsardzības lietās / I. Čepāne // Aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība / Latvijas Republikas Satversmes tiesa. Satversmes tiesas konferenču materiāli ; 2008, 2009. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - 131.-140.lpp. 17. Čepāne, Ilma. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās / I. Čepāne // Aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība / Latvijas Republikas Satversmes tiesa. Satversmes tiesas konferenču materiāli ; 2008, 2009. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - 70.-93.lpp. 18. Čepāne, Ilma. Tiesību attīstība Latvijā ilgtspējīgas attīstības kontekstā / Ilma Čepāne, Silvija Meiere, S. Statkus. - Bibliogr.: 166.lpp. - Kopsav. angļu val. // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009.gadā / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija. - Nr.15 (2010), 164.-166.lpp. 19. Damane, Linda. Zvērināta notāra padomu došanas pienākuma robežas darījumu apliecināšanas procesā / Linda Damane. - Bibliogr.: 73.-74.lpp. // Daugavpils universitātes 51.Starptautiskās Zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st International scientific conference of Daugavpils university. - Vol.2 (2010), 71.-74.lpp. 20. Gencs, Z. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu : [par SIA "Mimas Rīga Ltd" likvidāciju : LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-255] / Z.Gencs, K.Torgāns, A.Laviņš // Jurista Vārds. - Nr.4 (2010, 26.janv.), 29.-31.lpp. 21. Grigore-Bāra, Elīna. Ekspropriācijas tiesiskais regulējums Baltijas guberņās = the legal regulation of expropriation in Baltic Provinces / Elīna Grigore-Bāra. - Izmantoto avotu saraksts: 167.-171.lpp. - Kopsav. angļu val.: 171.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 157.-171.lpp. 22. Hamkova, Diāna. Cieņas izpratne bioētikā / Diāna Hamkova. - ( Skaidrojumi. Viedokļi) - Bibliogr. parindēs // Jurista Vārds. - Nr.21 (2010, 25.maijs), 14.-19.lpp. : ģīm. 23. Hamkova, Diāna. Neslavas celšana plašsaziņas līdzeklī / Diāna Hamkova - ( Skaidrojumi. Viedokļi) //  Jurista Vārds. - Nr.36 (2010, 7.sept.), 7.-9.lpp. : ģīm. 24. Jonikāns, V. Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā : [LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr.SPC-119] / V.Jonikāns, K.Torgāns, I.Garda // Jurista Vārds. - Nr.12 (2010, 23.marts), 27.-29.lpp. 25. Juriss, Juris. Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu / Juris Juriss. - Bibliogr. parindēs: 19.-21.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.34 (2010, 24.aug.), 13.-21.lpp. : ģīm. ; Nr.35 (2010, 31.aug.), 21.-27.lpp. : ģīm. - Bibliogr.: 26.-27.lpp. ; Nr.36 (2010, 7.sept.), 22.-28.lpp. : ģīm. - Bibliogr.: 28.lpp.
Saturs : Tiesiskais regulējums Krievijā un Ukrainā ; Tiesiskais regulējums ASV, Apvienotajā Karalistē un Itālijā ; Tiesiskais regulējums Francijā, Vācijā un Šveicē. 26. Kalniņš, Erlens. Mantas jēdziens civiltiesībās = the concept of property in Civil Law / Erlens Kalniņš. - Izmantoto avotu saraksts: 151.-156.lpp. - Kopsav. angļu val.: 156.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 141.-156.lpp. 27. Krastiņš, Uldis. Krimināllikumam 10 gadi : tapšana, attīstība un perspektīva = Ten years for Criminal law : formation, development and perspective / Uldis Krastiņš. - Atsauces un piezīmes : 22.-23.lpp. - Kopsav. angļu val.: 23.-24.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 5.-24.lpp. 28. Krastiņš, Uldis. Noziedzīgu nodarījumu atkārtotības un kopības teorētiski praktiskie risinājumi / Uldis Krastiņš - ( Skaidrojumi. Viedokļi) - Bibliogr. parindēs: 15.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.48 (2010, 30.nov.), 8.-16.lpp. 29. Krastiņš, Uldis. Vaina komplicētos noziedzīgos nodarījumos / Uldis Krastiņš. - Bibliogr.: 19.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.19 (2010, 11.maijs), 13.-19.lpp. : ģīm. 30. Kucina, Irēna. Nolēmumu izpilde bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās / Irēna Kucina. - Bibliogr. parindēs: 22.-24.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.10 (2010, 9.marts), 19.-24.lpp. : ģīm. 31. Kūtris, Gunārs. Jurista īpašais pienākums pret valsti : jurista ētika un rīcība valstisku satricinājumu laikā / Gunārs Kūtris // Jurista Vārds. - Nr.3 (2010, 19.janv.), 4.-6.lpp. : ģīm. 32. Lapsa, Jānis. Šķīrējtiesas process : aktualitātes un nepieciešamās izmaiņas : [par normatīvo aktu virzību šķīrējtiesu darbības uzlabošanai, tās aktualitātēm un problēmu risimājumiem] / Jānis Lapsa. - Bibliogr. un koment. parindēs: 10., 12.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.28 (2010, 13.jūl.), 10.-13.lpp. : ģīm. 33. Latvijas Civillikuma Saistību tiesību daļas pieskaņošana Eiropas Savienības Kopējam modelim (Common Frame of Reference) / Kalvis Torgāns, Jānis Rozenfelds, Jānis Kārkliņš, Agris Bitāns. - Bibliogr.: 175.lpp. - Kopsav. angļu val. // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009.gadā / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija. - Nr.15 (2010), 173.-175.lpp. 34. Lazdiņš, Jānis. Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.-1991. gadā = Tendencies in development of laws in the Republic of Latvia after renewal of independence in 1990-1991 / Jānis Lazdiņš. - Izmantoto avotu saraksts: 69.-80.lpp. - Kopsav. angļu val.: 80.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 53.-80.lpp. 35. Lejnieks, Māris. Latvijas Republikas starptautisko aizņēmumu tiesiskie aspekti / Māris Lejnieks. - Bibliogr. parindēs: 9.-10.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.5 (2010, 2.febr.), 6.-10.lpp. : ģīm. 36. Liholaja, Valentija. Vienveidīga krimināltiesību normu izpratne un tiesu loma tās nodrošināšanā : [par krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu un krimināltiesību taisnīguma principa īstenošanu] / Valentija Liholaja. - Bibliogr.: 11.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.44 (2010, 2.nov.), 6.-11.lpp. : ģīm. 37. Makans, Leonīds. Policijas un citu drošības gādnieku iespējas ārkārtas situāciju prognozēšanā, novēršanā un risināšanā / Leonīds Makans, Agra Lācīte-Čakstiņa. - Bibliogr. un koment. parindēs: 137.-140., 142.-146.lpp. - Kopsav. angļu val. : Investigatory operations in prognostication, prevention and solution of extreme cases. // Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte Zinātniskie raksti. - 2.sēj. (2010), 137.-146.lpp. 38. Matisāns, Lauris. Personas novērošana un izsekošana kriminālprocesā : [par LR Kriminālprocesa likuma 223.panta interpretāciju un piemērošanas nosacījumiem praksē] / Lauris Matisāns. - Bibliogr. parindēs: 23.-24.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.41 (2010, 12.okt.), 17.-25.lpp. : ģīm. 39. Matisāns, Lauris. Speciālo izmeklēšanas darbību institūtu rašanās : Kriminālprocesa likuma 11.nodaļas vēsture / Lauris Matisāns. - Bibliogr. parindēs: 25.-26.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.16 (2010, 20.apr.), 22.-27.lpp. : ģīm. 40. Neimanis, Jānis. Mācības administratīvajiem tiesnešiem un palīgiem : [par Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības organizētajām mācībām] / Jānis Neimanis // Jurista Vārds. - Nr.12 (2010, 23.marts), 5.lpp. 41. Osipova, Sanita. Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara = The development of Latvian legal language after World War I / Sanita Osipova. - Izmantoto avotu saraksts: 94.-100.lpp. - Kopsav. angļu val.: 100.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 81.-100.lpp. 42. Osipova, Sanita. Taisna tiesa Senajā Ēģiptē / Sanita Osipiva. - ( Skaidrojumi. Viedokļi) // Jurista Vārds. - Nr.35 (2010, 31.aug.), 6.-14.lpp. : ģīm. 43. Osipova, Sanita. Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves : [pētījums] / Sanita Osipova, Aigars Strupišs, Aija Rieba. - Biblogr.: 18.lpp. Nr.10 ; 25.lpp. Nr.11. // Jurista Vārds. - Nr.10 (2010, 9.marts), 8.-18.lpp. : diagr., tab. ; Nr.11 (2010, 16.marts), 17.-26.lpp. : tab. 44. Rasnačs, Lauris. Civillietu teritoriālā jurisdikcija un atsevišķu šīs jurisdikcijas noteikšanas principu piemērošana = Territorial Jurisdiction in civil cases and the application of separate principles of defining this jurisdiction / Lauris Rasnačs. - Izmantoto avotu saraksts: 138.-140.lpp. - Kopsav. angļu val.: 140.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 125.-140.lpp. 45. Roze, Ieva. Tiesību socioloģijas jautājumi un tiesību izpratne Pitirima Sorokina darbos = Quesytions of legal sociology and the understanding of law in the works of Pitirim Sorokin / Ieva Roze. - Izmantoto avotu saraksts: 181.-184.lpp. - Kopsav. angļu val.: 184.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 172.-184.lpp. 46. Rozenfelds, Jānis. Īpašuma jēdziens un intelektuālais īpašums Latvijā = The concept of property and intellectual property in Latvia / Jānis Rozenfelds. - Izmantoto avotu saraksts: 120.-124.lpp. - Kopsav. angļu val.: 124.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.1 (2010), 101.-124.lpp. 47. Rozenfelds, Jānis. Tiesu prakse lietu tiesību jomā / Jānis Rozenfelds. - ( Skaidrojumi. Viedokļi) // Jurista Vārds. - Nr.43 (2010, 26.okt.), 4.-7.lpp. : ģīm. 48. Ruķers, Māris. Personas datu aizsardzība Latvijā: 10 gadu pieredze / Māris Ruķers. - Bibliogr. parindēs: 18.-19.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.12 (2010, 23.marts), 16.-19.lpp. : ģīm. 49. Strada-Rozenberga, Kristīne. Latvijas tiesībzinātnieku atziņas Augstākās tiesas nolēmumos / Kristīne Strada-Rozenberga. - ( Skaidrojumi. Viedokļi) // Jurista Vārds. - Nr. 46 (2010, 16.nov.), 8.-10.lpp. 50. Švemberga, Annija. Pašvaldību pirmpirkuma tiesības - zemesgrāmatā vai teritorijas plānojumā / Annija Švemberga. - Bibliogr.: 15.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.24 (2010, 15.jūn.), 12.-15.lpp. : ģīm. 51. Torgāns, Kalvis. Galvojuma saistības īstenošanas civilprocesuālais aspekts / Kalvis Torgāns. - ( Juridiskā literatūra) // Jurista Vārds. - Nr. 45 (2010, 9.nov.), 6.-9.lpp. 52. Torgāns, Kalvis. Prettiesiski iegūtā īpašuma tālākpārdošanas sekas / Kalvis Torgāns. - ( Skaidrojumi. Viedokļi) // Jurista Vārds. - Nr. 49 (2010, 7.dec.), 6.-11.lpp. 53. Torgāns, Kalvis. Valstiskā uzraudzība pār šķīrējtiesas spriedumu tiesiskumu / Kalvis Torgāns. - Bibliogr.: 9.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.34 (2010, 24.aug.), 4.-9.lpp. : ģīm. 54. Vucāne, Modrīte. Ieskats pagasttiesu praksē : [par pagasttiesu izveidošanu un darbību Latvijas teritorijā 19.gs.] / Modrīte Vucāne. - Bibliogr. parindēs: 24.-25.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.15 (2010, 13.apr.), 21.-25.lpp. : ģīm. 55. Zaļoksnis, Jānis. Vides vadība : politika, likumdošana, institūcijas / Jānis Zaļoksnis, Silvija Meiere. - Literatūra : 264.-265.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [239.]-265.lpp.: il. 56. Zeppa-Priedīte, Violeta. Valsts amatpersonu kriminālprocesuālās imunitātes standarts : [par valsts amatpersonu kriminālprocesuālās imunitātes institūta īpatnībām dažādu ārvalstu tiesībās un kriminālprocesuālās imunitātes ietekmi uz korupcijas riskiem] / Violeta Zeppa-Priedīte. - Bibliogr. parindēs: 18.-19.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.15 (2010, 13.apr.), 16.-20.lpp. : ģīm.

*****

57. Kāda demokrātija ir Latvijā [skaņu ieraksts] : Rīga, 2009. gada oktobris / Žaneta Ozoliņa, Jautrīte Briede, Knuts Skujenieks, Lolita Čigāne // Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas [audioieraksts] : diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos, 2007.-2009. gads / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - [Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2010]. - 2.disks, (15:28). CD-ROM. - Aprakstīts pēc apvāka. 58. Vilks, Andris. Cilvēkdrošības problēmas krīzes apstākļos / [elektroniskais resurss] / Andris Vilks - ( Sociālie procesi mūsdienu sabiedrībā) // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. 138.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.