Izstādē „LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijas 2009” ietverto izdevumu saraksts

Monogrāfijas 1.    Antiquitas Viva : studia classica 3 / Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa un Hellēnistikas centrs ; redkol.: Valda Čakare, Nijole Juhņevičiene, Benedikts Kalnačs, Sergejs Karpjuks, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece ; sast. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms, Brigita Aleksejeva ; latviešu val. tekstu lit. red. Gita Bērziņa ; angļu val. tektu tulk. un red. Māra Antenišķe ; priekšv. sarakst. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009 - 169 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, latviešu val.  2.   Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē 1919-2009 / red. A. Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009, 429 [3.] lpp.  3.   Baiža, Ilze.  A good beginning makes a good ending : stories that inform and challenge / Ilze Baiža ; red. Rasma Mozere. -    Rīga : Jumava, 2009. - 75, [4] lpp. - Bibliogr.: [77.] lpp. (13. nos.).  4.   Cigankova, Nataļja. Lingvistiskās variācijas angļu valodas elektroniskajā akadēmiskajā diskursā : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / Nataļja Cigankova ; Latvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāte ; [darba zinātniskā vadītāja, Ingrīda Kramiņa] = Linguistic variation in English computer-mediated academic discourse : synopsis of Ph. D.Thesis : applied linguistics / Nataļja Cigankova ; University of Latvia. Faculty of Modern Languages. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 68 lpp. : il., tab. 5.   Karapetjana, Indra. Linguo-functional research competence : studies in academic discourse / Indra Karapetjana. - Riga : RTU Publishing House, 2009. - 241 lpp. : il. 6.   Kramiņa, Ingrīda. Research guidance : explored and explained : a handbook for research advisers = Pētnieciskā darba vadīšana : procesa izpēte un ieteikumi : rokasgrāmata pētniecisko darbu vadītājiem / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 114 lpp. 7.   Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) = Latvian and Swedish literary contacts (1980-2008) = Lettiska och svenska litterära kontakter (1980-2008) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; rec.: Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 76 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu, angļu un zviedru val. 8.   New Passport : English-Latvian learner's dictionary = angļu-latviešu mācību vārdnīca / [redaktore, Ieva Tarvida ; vārdnīcas latviešu daļu izstrādājušas Maija Treilona (A-L), Rasma Mozere (M-Z). - Jauns papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 679 lpp. : il. 9.   Rinkeviča, Rudīte. Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā = Semiotic of childhood in Latvian prose of the 1920-30s in the context of European literature : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Rudīte Rinkeviča ; rec.: Vera Vāvere, Viesturs Vecgrāvis, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 50 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 10.  Siliņa-Piņķe, Renāte.  Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā pēc pilsētas ķemerejas reģistra materiāliem = Rufnamen in Riga im 15. Jahrhundert anhand des Kämmerei-Registers der Stadt : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares ģermāņu valodniecības apakšnozarē / Renāte Siliņa-Piņķe ; [zinātniskais vadītājs, Pēteris Vanags] ; Latvijas Universitāte. [Moderno valodu fakultāte]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. 95 lpp. : tab. 11.  Soida, Emīlija. Vārddarināšana / Emīlija Soida ; red. Dzintra Paegle. -    Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 267 lpp. -    Saīsinājumu un avotu saraksts: 266.-267.lpp. 12.  Sproģe, Ludmila. Русская поэзия и проза XX века : эпоха символизма и эмиграции : монография = Krievu XX gadsimta dzeja un proza : simbolisma un trimdas laikmets : monogrāfija = Russian poetry and prose of the XX century : the epoch of symbolism and emigration : monograph / Людмила Спроге ; научный редактор Янина Курсите ; Латвийский университет. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 173 с. - Библиография в примечаниях в конце статей. - Текст на русском; введение параллельно на латышском и английском. 13.  Štrauhmane, Gunta.  English-Latvian phrase book = Mazā angļu-latviešu sarunvārdnīca / Gunta Štrauhmane, Zigrīda Vinčela. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 240 lpp. 14.  Taube, Aleksejs. Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / Aleksejs Taube ; Latvijas Universitāte ; [zinātniskais vadītājs, Viktors Freibergs]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 48 lpp. 15.  Taube, Aleksejs.  Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā : postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : promocijas darbs Filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / Aleksejs Taube ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2009. - 182 lp. 16.  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs ; redkol.: Ausma Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, Natalja Šroma... u.c. ; zinātnisko rakstu tekstus rediģēja : L. Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, I. Narodovska. - Rīga, 2009. - 168 lpp. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Ietver bibliogr. rakstu beigās - Teksts krievu val. ; rakstu kopsav. angļu, latviešu val. 17.  Valoda un vide / Brigita Bušmane, Dzintra Hirša, Edgars Lāms, Ieva Ozola, Jānis Sīlis, Ilga Šuplinska. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Language and environment, pp.173-177 // Letonikas trešā kongresa zinātniskie raksti. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009. - 149.-177.lpp. 18.  Valoda: nozīme un forma : plašsaziņas līdzekļu valoda = Language: meaning and form : mass media language / Latvijas Universitāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītāja un atbildīgā redaktore Ilze Lokmane ; redkol.: Andra Kalnača, Dzintra Paegle, Ilze Lokmane, Sarma Kļaviņa, Juris Grigorjevs, Dace Markus... u.c.]. -    Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 124 lpp. -    Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās. -    Rakstu kopsavilkumi angļu val. 19.  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / galvenais redaktors Andrejs Veisbergs ; krājuma sastādītāja un atbildīgā redaktore Andra Kalnača ; redkol.: Andrejs Bankavs, Ina Druviete, Ingrīda Kramiņa, Igors Koškins, Lidija Leikuma, Silvija Pavidis, Olga Ozoliņa...u.c. ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009 - 139 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti ; 746. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. 20.  Veisbergs, Andrejs.  Konferenču tulkošana / Andrejs Veisbergs. -    Rīga : SIA Apgāds Zvaigzne, 2009. - 183 lpp. : il. 21.  Vērdiņš, Kārlis. Latviešu dzejproza 20. gadsimtā = Latvian prose poetry in the 20th century = Das lettische Prosagedicht im 20. Jahrhundert : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: latviešu literatūras vēsture) / Kārlis Vērdiņš; zin. vad.: Janīna Kursīte ; rec.: Ausma Cimdiņa, Raimonds Briedis, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 53 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (8.-9. lpp.). - Teksts paralēli latviešu, angļu un vācu valodā. 22.  Кононова, Наталия.  Художественный мир Давида Самойлова = [Dāvida Samoilova daiļrades pasaule = The artistic world of David Samoylov] / Наталья Кононова ; научный редактор Анна Станкевич ; Латвийский университет. – Рига : Академическое издательство Латвийского университета, 2009. - 237 с. - Содержит библиогр. в конце разд. -  Текст рус., введение также англ. и латыш.         Elektroniskie resursi 23.  Apse, Linda. Pragmatic considerations for a model of complex word meaning / Linda Apse // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  24. Apse, Linda. Pragmatic considerations for a model of complex word meaning / Linda Apse // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs”, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 6 p.  25. Brēde, Maija. Pragmatic meanings of discourse markers / Maija Brēde // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs”, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  26. Brēde, Maija. Pragmatic meanings of discourse markers / Maija Brēde // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 8 p.  27. Cigankova, Natalja. Cutting-edge Applications of Networked Technologies in ESP / Natalja Cigankova // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  28. Cigankova, Natalja. Cutting-edge Applications of Networked Technologies in ESP / Natalja Cigankova // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 6 p.  29. Doroshenko, Yelena. Pragmatics in lexicographic perspective / Yelena Doroshenko // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  30. Doroshenko, Yelena. Pragmatics in lexicographic perspective / Yelena Doroshenko // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 7 p.  31. Farneste, Monta. Discourse analysis of student reviews on peers’ business letters [elektroniskais resurss] / Monta Farneste // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. - 1 p.  32. Farneste, Monta. Discourse analysis of student reviews on peers’ business letters [elektroniskais resurss] / Monta Farneste. - Bibliogr.: p.6-7. // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. -7 p.  33. Karapetjana, Indra, Roziņa, Gunta. Effect of thematics structures and thematic progression on coherence of annual reports for banking/finance purposes / Indra Karapetjana, Gunta Roziņa // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. - 1 p.  34. Karapetjana, Indra, Roziņa, Gunta. Effect of thematics structures and thematic progression on coherence of annual reports for banking/finance purposes / Indra Karapetjana, Gunta Roziņa // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. - 7 p.  35. Karpinska, Laura. Approaches to Sense Ordering in English Monolingual Learners’ and General Purpose Dictionaries [elektroniskais resurss] / Laura Karpinska // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  36. Karpinska, Laura. Approaches to Sense Ordering in English Monolingual Learners’ Dictionaries [elektroniskais resurss] / Laura Karpinska // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 7 p.  37. Kramiņa, Ingrīda. Resarch in applied linguistics and lifelong language studies / Ingrīda Kramiņa // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  38. Kramiņa, Ingrīda. Resarch in applied linguistics and lifelong language studies / Ingrīda Kramiņa // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 12 p.  39. Veisbergs, Andrejs. “Nasing spešl”, vai labāk tomēr labā valsts valodā [elektroniskais resurss] / Andrejs Veisbergs // ES Māja / [elektroniskais resurss] / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - (2009, 18.sept.). - Tiešsaistes raksts.  40. Veisbergs, Andrejs. Translation language – a vehicle for change / Andrejs Veisbergs // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 1 p.  41. Veisbergs, Andrejs. Translation language – a vehicle for change / Andrejs Veisbergs // International Scientific Conference „Applied linguistics for specialised discourse Faculty of Modern Languages”, University of Latvia and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia 22-23 May, 2009 Riga University of Latvia, Raiņa bulvāris 19 : conference proceedings [CD-ROM] / University of Latvia. - Rīga: University of Latvia, 2009. – 14 p.   Raksti 42.  Aleksejeva, Brigita. Filoloģisko jēdzienu apzīmējumi sengrieķu filoloģiskajos rakstos / Brigita Aleksejeva // Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 3.lpp.  43. Apse, Linda. Kategorizācijas problēma gramatikās = Problem of Categor-ization in Grammars / Linda Apse. - Bibliogr.: 14.-15.lpp. // Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 7.-15.lpp.  44. Balode, Ineta:  Elemente konzeptioneller Mündlichkeit im Hausbuch des rigischen Kaufmanns und Ratsherrn Sebastian Heinrich Kruse // Historische Soziolinguistik des Deutschen :  IX neue Forschungsansätze - Fallstudien Reflexe konzeptueller Mündlichkeit in Schriftzeugnissen verschiedener soziofunktionaler Gruppen : internationale Fachtagung, Dresden 08.-09.9.2008 / hrsg. von Gisela Brandt und Rainer Hünecke. - (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik ; 449). - Stuttgart : Heinz, 2009. - S. 99-120.  45. Balode, Ineta. Rechtslexik in deutsch-lettischen Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts / Ineta Balode // Baltisch-Europäische Rechtsgeschichte und Lexikographie / hrsg. von Ulrich Kronauer und Thomas Taterka. - Heidelberg, Neckar : Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, 2009. – (Akademiekonferenzen ; 3), S. 143-155.  46. Balode, Laimute.  Vietvārdu vārdnīcas un to struktūra: somu, igauņu, lietuviešu un latviešu pieredze = Toponymic dictionaries and their structure: Finnish, Estonian, Lithuanian, and Latvian experience / Laimute Balode. -Bibliogr.: 25.-26.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 26.lpp. //  Valodniecība : lat-vistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 16.-26.lpp. : karte, tab.  47. Bargā, Ieva. Antīkā teātra prakse Latvijas Universitātē / Ieva Bargā, Andris Bullis // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 135.-138.lpp.  48. Bērziņa, Gita. Aristoteļa "Poētika" Latviešu lasītājam / Gita Bērziņa // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 143.-147.lpp.  49. Bērziņa, Gita. ΣΠΟΥΔΑΙΟΓΕΛΟΙΟΝ in Lucian Dialogue Symposium or The Lapiths / Gita Bērziņa. - Atsauces: 82.lpp. - Kopsav. latv val.: ΣΠΟΥΔΑΙΟΓΕΛΟΙΟΝ Lūkiāna Dialoga dzīrēs jeb Lapiti, 82.-83.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 73.-83.lpp.  50. Bērzmārtiņa, Jolanta. Daži komiskā aspekti elēģiju krājumā Amores / Jolanta Bērzmārtiņa. - Atsauces: 106.lpp. - Kopsav. angļu val.: Some aspects of the comic in Ovid's Amores, 107.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 99.-107.lpp.  51. Bišofa, Linda. Mnemotechnische Verfahren beim Fremdsprachenerwerb und ihre Winderspiegelung in DaF-Lehrwerken / Linda Bišofa // Am Rande im Zentrum : Beitrage des VII. Nordischen Germanistentreffens Riga, 7.-11.Juni 2006. – Berlin : Saxa Verlag. – 451.-455.lpp.  52. Bullis, Andris. Maldināšana un neloģiska argumentācija kā komismu veidojošs apstāklis Aristofona komēdijās "Līsistrate" un "Sievietes tautas sapulce" / Andris Bulls. - Atsauces: 35.lpp. - Kopsav. angļu val.: Disjointed reasoning and desception as the comic condition in the comedies of Aristophanes Lysistata and Women at the Assembly, 27.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 29.-36.lpp.  53. Bicjutko, Tatjana.  The Role of Celebrities in Irish Life Writing / Tatjana Bicjutko //  Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - pp. 179-185.  54. Brēde, Maija.  Jaunvārdi kā speciālā leksika informatīvos tekstos / Maija Brēde //  Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 11.-12.lpp.  55. Butikova, Marija.  Somu, latviešu un igauņu čūsku vārdu salīdzinoša analīze = Comparative analysis of Finnish, Latvian, and Estonian snake incantations / Marija Butikova. -    Bibliogr.: 39.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 39.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 35.-39.lpp.  56. Ceplis, Rimands. The Concept of Resistance in the Contemporary Latvian Historical Novel / / Rimands Ceplis. – Bibliogr. un atsauces: p.120. // Rebellion and Resistance. – Pisa : Plus-Pisa University Press, 2009.- P.113.-120.  57. Cimdiņa, Ausma.  100 sievietes. Kanons un izcilība : [par enciklopēdiju "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā" : saruna ar literatūrzinātnieci, Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes dekāni, grām. sast.] / Ausma Cimdiņa //  Kultūras Forums. - Nr.1 (2009, 9./16.janv.), 12.lpp.  58. Cimdiņa, Ausma. Kultūra kā politiska substance un arguments / Ausma Cimdiņa. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Culture as political substance and argument : an interdisciplinary insight into Latvian studies, pp.269-272. // Letonikas trešā kongresa zinātniskie raksti. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009. - 253.-272.lpp.  59. Cimdiņa, Ausma. Dissidence and Soviet Latvian Poetry: the 1960s / Ausma Cimdiņa. – Bibliogr. un atsauces: p.98.-102. // Rebellion and Resistance. – Pisa : Plus-Pisa University Press, 2009.- P.85.-102.  60. Cīrule, Brigita. Some manifestations of the comic in Ovid’s Metamorphoses / Brigita Cīrule. - Atsauces: 68.-71.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. 3.[sēj.] (2009), 92.-98.lpp.  61. Daija, Pauls.  "Lasītāji" vai "grābstītāji"? : [daži aspekti autoru un lasītāju attiecībās tautas apgaismības laika latviešu literatūrā] / Pauls Daija. - Bibliogr.: 169.-170.lpp. //  Karogs. - Nr.1 (2009, janv.), 164.-170.lpp.  62. Found and lost in tourist advertisements during the first and the second independence of Latvia / Gunta Ločmele // Lost and found in translation : the 5th Rīga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation : proceedings / ed. Andrejs Veisbergs. - Rīga : CDLTI of University of Latvia, 2009. - Pp.149 – 171.  63. Grigorjevs, Juris.  Latviešu valodas divskaņu akustisks rakturojums = The acoustic characteristics of Latvian diphthongs / Juris Grigorjevs. -    Bibliogr.: 46.-47.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 47.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics/ Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 40.-47.lpp. : diagr.  64. Jaundarinājumi latviešu valodā 21. gs. / Andrejs Veisbergs, Maija Brēde, Gunta Ločmele, Arvils Šalme, Veneta Žīgure. -    Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: New words in Latvian in the 21st century, pp.220-223. //  Letonikas trešā kongresa zinātniskie raksti. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009. - 211.-223.lpp.  65. Kalnača, Andra.  Ievads / Andra Kalnača //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 64.lpp.  66. Kalnača, Andra.  Morfēmu invarianti mūsdienu latviešu valodā = Ivariants of morphemes in modern Latvian / Andra Kalnača. -    Bibliogr.: 54.lpp. - Kopsav. angļu val.: 54.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 48.-54.lpp. : diagr.  67. Kalniņa, Ieva.  Bruno Saulīša luga "Marta īdas" : teksts un konteksts / Ieva Kalniņa. -    Atsauces: 167.lpp. -    Kopsav. vācu val.: Das Schauspiel von Bruno Saulītis "Die Iden des März" : Text und Kontext, 167.-168.lpp. //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2009. - 14.rakstu krāj., 161.-168.lpp.   68.  Kalniņa, Ieva. Jauniešu attiecības tautasdziesmās / Ieva Kalniņa // Letonica. - [Nr.]19 (2009), 318.-321.lpp.
Rec. par grām.: {Latviešu} tautasdziesmas / sast.: Helēna Erdmane, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ginta Pērle-Sīle [u.c.]. - 9.[sēj.], Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : Jauniešu sadzīve. Puišu un meitu attiecības. - Rīga : Zinātne, 2008. - 866, [3] lpp. : il.  69.  Karine, Audrone. The comicality of the athletic epigrams of Lucillius / Audrone Karine. - Atsauces: 58.-59.lpp. - Kopsav. latv val.: Komisms Lūcija epigrammās par atlētiku, 59.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 50.-59.lpp.  70. Karpyuk, Sergei. Aristophanes in a cold climate: comic effects of severe Greek witnters / Sergei Karpyuk. - Atsauces: 27.lpp. - Kopsav. latv val.: Aristofans aukstā klimatā : bargo Grieķijas ziemu komisms, 27.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 22.-28.lpp. 71.  Kastiņš, Juris.  Ceļojums no Lalalā uz Tralalā vai no postkomunisma uz postkapitālismu / Juris Kastiņš. -    Atsauces: 111.lpp. -    Kopsav. vācu val.: Die Reise von Lalala nach Trulala oder vom Postkommunismus nach dem Postkapitalismus, 112.lpp. //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2009. - 14.rakstu krāj., 108.-112.lpp. 72.  Koškins, Igors. Valodas inovācijas kā kreativitātes atspoguļojums dažādu žanru tekstos / Igors Koškins // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums / Kreativitātes centrs. - [Nr.]1 (1999/2000). - Rīga : Vārti, 156.-162.lpp. 73.  Koškins, Igors. Reflexe des mittelniederdeutschen in den altrussishcen Vetragsdokumenten aus Nowgorod // Baltisch-europäische Rechtsgeschichte und Lexikographie. - Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2009. – S.127-142. 74.  Kursīte, Janīna.  Ekspedīciju poētika : [par fokloras un tradicionālās kultūras ekspedīcijām] / Janīna Kursīte. -    Bibliogr. un atsauces: 86.-88.lpp. - Kopsav. angļu val.: Poetic of expedition, 89.lpp. //  Letonica. - [Nr.]19 (2009), [77.]-89.lpp. 75.  Kusiņa, Linda. Par "Mērnieku laikiem" - Piebalgā : [par rakstnieku Reiņa (1839-1920) un Matīsa (1848-1926) Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" izdošanas 130.gadadienai velt. konf. memoriālajā muzejā "Kalna Kaibēni" (Cēsu rajons)] / Linda Kusiņa; tekstā stāsta Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Ausma Cimdiņa // Latvijas Avīze. - (Iel. "Kultūrzīmes"). - Nr.138 (2009, 25.maijs), 12.lpp. 76.  Lāms, Ojārs. Epikūrs latviešu valodā : Epikūrs. Vēstules. Atziņas. Fragmenti. R.: Liepnieks un Rītups, 2007 / Ojārs Lāms // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 140.-143.lpp. 77.  Lāms, Ojārs. Par grieķu īpašvārdiem un grēcinismiem latviešu valodas vidē / Ojārs Lāms // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 147.-160.lpp. 78.  Liepiņa, Dace. Ambiguity problem in Latvian-English translations / Dace Liepiņa // Valoda - 2009 : valoda dažādu kultūru kontekstā. - Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. -  [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - P.123.-128. 79.  Ločmele, Gunta.  Found and lost in tourist advertisements during the first and the second independence of Latvia / Gunta Ločmele //  Lost and found in translation : the 5th Rīga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation : proceedings / ed. Andrejs Veisbergs. - Rīga : CDLTI of University of Latvia, 2009. - Pp.149 – 171. 80.  Ločmele, Gunta.  Found and lost in tourist advertisements during the first and the second independence of Latvia / Gunta Ločmele //  Lost and Found in Translation : the 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation  : abstract / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 14.lpp. 81.  Lokmane, Ilze.  Publicistikas valodas vieta funkcionālo paveidu un stilu sistēmā = The place of mass media language within the system of functional sub-types and styles / Ilze Lokmane. -    Literatūra: 12.-13.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 13.lpp. //  Valoda: nozīme un forma : plašsaziņas līdzekļu valoda = Language: meaning and form : mass media language / Latvijas Universitāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 5.-13.lpp.: diagr.  82. Lokmane, Ilze.  Vienkārša teikuma strukturālie tipi latviešu valodā un dzimtās valodas mācībā skolā = Structural types of simple sentence in Latvian and acquisition of grammar at school / Ilze Lokmane. -    Bibliogr.: 63.lpp. - Kopsav. angļu val.: 63.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics/ Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 55.-63.lpp.  83. Muktupāvels, Valdis.  Ko studēt Latvijā? : [Baltijas jūras reģiona studiju programmas direktora atbildes uz "Jauno Laiks" jautājumiem] / Valdis Muktupāvels //  Laiks. - (Piel. "Jauno Laiks" ; Nr.2). - Nr.15 (2009, 11./17. apr.), 3.lpp.  84. Narodovska, Iveta.  Художественное пространство в современной женской артистической прозе = Fictional space in the contemporary female artistic prose = Mākslinieciskā telpa mūsdienu sieviešu artistiskajā prozā : [анализ романа Гундега Репше "Апокриф теней" ("Ēnu apokrifs") и рассказа Елены Долгопят "Два сюжета в жанре мелодрамы"] / Iveta Narodovska. -    Bibliogr.: 159.lpp. -    Kopsav. angļu, latviešu val.: 159.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 154.-159.lpp.  85. Nešpore, Gunta. Latviešu valodas pārvietošanās verbi teliskuma aspektā = Latvian motion verbs: the telicity aspect / Gunta Nešpore. - Bibliogr.: 72.-73.lpp. - Kopsav. angļu val.: 73.lpp. // Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 64.-73.lpp. : sh.  86. Orehovs, Ivars. Kind und politisierte Umwelt / Ivars Orehovs // Am Rande im Zentrum : Beitrage des VII. Nordischen Germanistentreffens Riga, 7.-11.Juni 2006. – Berlin : Saxa Verlag. – 150.-156.lpp.  87. Ošeniece, Gunta.  Svarīgākās senindiešu pedagoģiskās atziņas mūsdienu izglītības koncepciju skatījumā = The ancient Indian educational thoughts in view of modern educational concepts / Gunta Ošeniece. - ( Skolas pedagoģija = School pedagogy). -    Literatūra : 426.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 417. lpp. //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. - 417.-426.lpp.  88. Ozoliņa, Solveiga. Integrating the chronemic aspect of nonverbal communication in raising students’ intercultural competence / Solveiga Ozoliņa // Valoda - 2009 : valoda dažādu kultūru kontekstā. - Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2009, p365.-373.  89. Paegle, Dzintra. Verba "aizskart" noformēšanas vēsture = The standartization history of the verb "aizskart" : [par skolotāja, kordiriģenta, žurnālista, tautiskās atmodas dalībnieka Jura Kalniņa-Prātkopja, darbveža, tulka, LR Tieslietu ministrijas sekretāra Jāņa Lauvas un J.Koncevica diskusijas atspoguļojumu izd. "Baltijas Vēstnesis" (1903.g., 13.febr.)] / Dzintra Paegle. - Bibliogr.: 79.-80.lpp. - Kopsav. angļu val.: 80.lpp. // Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 74.-80.lpp.  90. Paparinska, Vita.  Qolloquium Balticum : [par Qolloquium Balticum konferencēm] / Vita Paparinska //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 128.-129.lpp.  91. Paparinska, Vita.  Komēdijas antīkie teorētiskie avoti : Aristoteļa "Poētika" un Tractatus Coislinianus / Vita Paparinska. -    Atsauces: 19.-20.lpp. - Kopsav. angļu val.: Theory of comedy in antiquity: Aristotle's Poetic and Tractatus Coislinianus, 20.-21.lpp. //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 13.-21.lpp.  92. Pavasars, Ivars.  Sietiņieža uzrunas akmens atjaunošana : [par akadēmiskās vienības "Līdums" 1927.g. 5.jūn. uzstādītā Sietiņieža (Valmieras novads) uzrunas akmens atjaunošanu] / Ivars Pavasars, Aivars Markots //  Akadēmiskā dzīve. - Nr.46 (2009), 117.-119.lpp.  93. Radzobe, Silvija.  Oļģerta Krodera Primavera : [par Antona Čehova lugas "Ķiršu dārzs" iestudējumu Valmieras Drāmas teātrī, režisors Oļģerts Kroders] / Silvija Radzobe //  Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.73 (2009, 27.marts), 18.lpp.  94. Radzobe, Silvija.  Latvijas teātru Ābolu ķocis : kritiķi vērtē : [par Ģaļinas Poļiščukas izrādi "Kā kļūt slavenai?" un "Teātra observatorija"] / Silvija Radzobe, Undīne Adamaite, Henrieta Verhoustinska //  Diena. - Nr.69 (2009, 23.marts), 10.lpp. : fotogr.  95. Radzobe, Silvija.  Latvijas teātru Ābolu ķocis : kritiķi vērtē : [izrāde "Uz neatgriešanos"] / Silvija Radzobe, Henrieta Verhoustinska, Līga Ulberte //  Diena. - Nr.11 (2009, 14.janvāris), 17.lpp. : fotogr.  96. Radzobe, Silvija.  Sapnis par Latviju / Silvija Radzobe. - ( Kritiķa dienasgrāmata) //  Māksla Plus. - Nr.1 (2009), 020.-022.lpp. :il.  97. Radzobe, Silvija.  Latvijas teātru Ābolu ķocis : [par Zigmara Liepiņa (mūzikas aut.) un Kaspara Dimitera (libreta aut.) muzikālo drāmu "Vadonis" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Silvija Radzobe, Normunds Naumanis, Mārīte Gulbe //  Diena. - Nr.220 (2009, 22.sept.), 14.lpp. : ģīm.  98. Radzobe, Silvija.  Latvijas teātru Ābolu ķocis : kritiķi vērtē : [par režisora Vara Braslas "Gredzens uz tilta" iestudējumu Valmieras Drāmas teātrī] / Silvija Radzobe, Henrieta Verhoustinska, Undīne Adamaite //  Diena. - Nr.75 (2009, 30.marts), 10.lpp. : fotogr.  99. Radzobe, Silvija.  Latvijas teātru Ābolu ķocis : kritiķi vērtē : [par Antona Čehova lugas "Ķiršu dārzs" iestudējumu Valmieras Drāmas teātrī] / Silvija Radzobe, Henrieta Verhoustinska, Undīne Adamaite //  Diena. - Nr.70 (2009, 24.marts), 12.lpp. : fotogr.  100. Ratniece, Sandra.  Jūgendstila un simbolisma poētikas sintēze 20. gs. sākuma latviešu literatūras tekstos / Sandra Ratniece. -    Atsauces: 15.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: Synthesis of modern style and symbolism in 20th century Latvian literature, 16.lpp. //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2009. - 14.rakstu krāj., 11.-16.lpp.  101. Rūmniece, Ilze.  "Nazālais" aspekts Marciāla epigrammu valodā / Ilze Rūmniece. -    Atsauces: 82.lpp. -    Kopsav. latv val.: The "Nasal" perspective in the lexis of epigrams by Martial, 91.lpp. //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 84.-91.lpp.  102. Rūmniece, Ilze.  Priekšvārds : [saturā par izdevumu "Antiquitas viva: studia classica"] / Ilze Rūmniece //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 9.-10.lpp.  103. Rūmniece, Ilze.  Ne tikai Urbi, bet arī Orbi : antīkās pasaules tematika zinātniskajās konferencēs un semināros citviet Eiropā / Ilze Rūmniece //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 130.-132.lpp.  104. Rūmniece, Ilze.  Preface : [saturā par izdevumu "Antiquitas viva: studia classica"] / Ilze Rūmniece //  Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 11.-12.lpp.  105. Sproģe, Ieva. Übersetzungen im DaF-/Übersetzungsunterricht / Ieva Sproģe // Am Rande im Zentrum : Beitrage des VII. Nordischen Germanistentreffens Riga, 7.-11.Juni 2006. – Berlin : Saxa Verlag. – 456.-462.lpp.  106. Strelēviča-Ošiņa, Dace. Daži komiskā aspekti elēģiju krājumā Amores / Dace Strelēviča-Ošiņa. - Atsauces: 126-127.lpp. - Kopsav. latv val.: Dialect as a source of comicality : sociolinguistic and sociohistorical aspects, 125.lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 108.-127.lpp.  107. Strelēvica-Ošiņa, Dace.  Latviešu valodas lībiskais dialekts un tā lietotāju identitāte: pārdomas pēc pētījuma = The Livonianized dialect of the Latvian laguage and speakers' identity: contemplating research results / Dace Strelēvica-Ošiņa. -    Bibliogr.: 110.-111.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 111.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics/ Latvijas Universitāte - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 94.-112.lpp. : tab.  108. Taube, Aleksejs.  Cristopher Marlowe’s many names and identities in Anthony Burgess’s novel "A dead man in Deptford" / Aleksejs Taube //  Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - 1.sēj.: Personvārds kultūrā, 317.-331.lpp.  109. Taube, Aleksejs.  Alchemical symbolism in Lindsay Clarke's novel "The chymical wedding" / Aleksejs Taube //  Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - 12.krāj.: Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā, 132.-147.lpp.  110. Tumans, Harijs. Humora sociālais aspekts Homēra eposā / Harijs Tumans. - Atsauces: 47.lpp. - Kopsav. latv val.: The social aspect of humour in Homer's poema, 48.-49lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 37.-49.lpp.  111. Ulberte, Līga.  Psihoanalīze latviešu gaumē : tieši par tautas kolektīvo, nevis atsevišķa cilvēka individuālo pieredzi ir Alvja Hermaņa jaunā izrāde "Zilākalna Marta" / Līga Ulberte. - ( Kritika. Teātris) //  Kultūras Forums. - Nr.9 (2009, 6.-13.marts), 2.lpp.  112. Ulberte, Līga.  Gaisma tuneļa galā : "Hipnotiskais brauciens", kas tapis pēc "Sūnu ciema zēnu" motīviem, ir daudzējādā ziņā tipiska Viestura Kairiša izrāde. Gan labā, gan sliktā nozīmē / Līga Ulberte. - ( Kritika. Teātris) //  Kultūras Forums. - Nr.7 (2009, 20.-27.febr.), 5.lpp. : il.  113. Ulberte, Līga.  Hamlets Ļeņina un Rozas Luksemburgas laukumā : režisoriem izmantojot pat ļoti līdzīgu pieeju, rezultāts tik un tā var izvērsties krasi atšķirīgs / Līga Ulberte. - ( Kritika. Teātris, kino un mūzika) //  Kultūras Forums. - Nr.6 (2009, 13.-20.febr.), 4.lpp.  114. Urbanoviča, Inta.  Paronomāze kā stilistisks paņēmiens publicistikā = Paronomasia as a stylistic device in the mass media / Inta Urbanoviča. - Literatūra: 42.-43.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 43.lpp. //  Valoda: nozīme un forma : plašsaziņas līdzekļu valoda = Language: meaning and form : mass media language / Latvijas Universitāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 34.-43.lpp.  115. Urbanoviča, Inta.  Derivatīvā paronīmija un literārās valodas funkcionālie paveidi = Derivational paronymy and the functional styles of the Latvian standart language / Inta Urbanoviča. -    Bibliogr.: 131.-132.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 132.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 123.-132.lpp. : tab.  116. Uzija, Biruta.  Vektoriālie termini / Biruta Uzija //  Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 38.-39.lpp.  117. Veisbergs, Andrejs.  Bībeles frazeoloģijas šodienas lietojums valodā / Andrejs Veisbergs //  Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums : Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. - (Valsts valodas komisijas raksti ; 5.sēj.) - Rīga : LU, 2009. - 2.d., 206.-221.lpp.  118. Veisbergs, Andrejs.  Pastāvēs, kas pārvērtīsies : [par latviešu valodai u.c. valodām raksturīgo mainību : sakarā ar Eiropas Valodu dienu : Valsts valodas komisijas priekšsēdētāja raksts] / Andrejs Veisbergs //  Diena - Nr.224 (2009, 26.sept.), 14.lpp. : ģīm.  119. Veisbergs, Andrejs.  Translation language – a vehicle for change / Andrejs Veisbergs //  Applied Linguistics for Specialized Discourse : book of abstracts. - Rīga : LU, 2009. - Pp.30.  120. Veisbergs, Andrejs.  When „Translation Language” becomes the „real” one / Andrejs Veisbergs //  Lost and Found in Translation : proceedings of the 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. - Rīga : DCLTI, 2009. - Pp.232-251.  121. Veisbergs, Andrejs.  When „Translation Language” becomes the „real” one/ Andrejs Veisbergs //  Lost and Found in Translation : the 5th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation : abstracts. - Rīga : LU, 2009. - Pp.20.  122. Vērdiņš, Kārlis.  Astrīdes Ivaskas dzejproza / Kārlis Vērdiņš. -    Atsauces: 99.-100.lpp. -    Kopsav. angļu val.: The prose poetry by Astrīde Ivaska, 100.lpp. //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2009. - 14.rakstu krāj., 96.-100.lpp.  123. Vogina, Līga.  Sintaktiskā obligātuma jēdziens / Līga Vogina // Valoda - 2009 : valoda dažādu kultūru kontekstā. - Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2009, 237.-242.lpp.  124. Vogina, Līga.  Valodas līdzekļu aktualizācija reklāmās = Actualization of language means in advertisements / Līga Vogina. -    Bibliogr.: 138.-139.lpp. - Kopsav. angļu val.: 139.lpp. //  Valodniecība : latvistika un somugristika = Linguistics : Latvian studies and finno-ugristics / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 746.sēj.). - (2009), 133.-139.lpp.  125. Volt, Ivo. The comic in the characters of Theophrastors : what's so funny? / Ivo Volt. - Atsauces: 68.-71.lpp. - Kopsav. latv val.: Komskais Teofrasta "Raksturos" : vai tiešām smieklīgs, 48.-49lpp. // Antiquitas viva. Studia classica / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs. - 3.[sēj.] (2009), 60.-72.lpp.  126. Барышникова, Татьяна.  Приемы визуализации текста в творчестве М. Цветаевой = Approaches to text vizualization in the literary works by M. Tsvetaeva = Teksta vizualizācijas paņēmieni M. Cvetajevas daiļradē / Татьяна Барышникова. -    Bibliogr.: 125.lpp. -    Kopsav. angļu, latviešu val.: 125.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 119.-125.lpp.  127. Дауговиш, Сергей.  Каземат и маскарад : (к описанию текстового пространства "Детской сказки" Достоевского = Casemate and masquerade : to the description of the textual space of "Detskaja skazka" by F. Dostoevsky = Kazemāts un maskarāde (F. Dostojevska "Bērnu pasakas" teksta telpa) / Сергей Дауговиш. -    Bibliogr.: 93.lpp. -    Kopsav. angļu, latviešu val.: 94.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 87.-94.lpp.  128. Дауговиш, Сергей.  Князь Мышкин как мечтатель и физиономист о литературных образов Ф. Достоевского / Сергей Дауговиш. - (Литература ХΙЧ века). -    Bibliogr.: с. 69-70 //  In memoriam: Иосиф Васильевич Трофимов / Daugavpils universitāte. Humanitārā fakultāte. Krievu literatūras un kultūras katedra. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - С.64.-70.  129. Кононова, Наталья.  Имя человека как портрет эпохи в прозе Давида Самойлова / Наталья Кононова. -    Bibliogr.: 343.lpp. -    Kopsav. angļu val.: 332.lpp. //  Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 1. [sēj.]: Personvārds kultūrā = Person name in culture, 332.-343.lpp.  130. Кононова, Наталья.  О некоторых сюжетах книги Давида Самойлова "В кругу себя" / Наталья Кононова. -    Bibliogr.: 204. lpp.  //  Тексто-логический временник. Русская литература ХХ века : вопросы текстологии и источниковедения / Учреждение Российской академиия наук. Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Институт русской литературы (Пушкинский дом). - Москва : ИМЛИ РАН, 2009. - С.194-204.  131. Кононова, Наталья.  Тема православной пасхи на страницах журнала "Перезвоны" / Наталья Кононова. -    Bibliogr.: 295.lpp. //  In memoriam : Иосиф Васильевич Трофимов / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Krievu literatūras un kultūras katedra. - Daugavpils : Saule, 2009. -  С.287-295  132. Кононова, Наталья.  Пространство Эстонии и Росии в текстах Давида Самойлова = Estonian an Russian space in David Samoylov's texts = Igaunijas un Krievijas teplas Davida Samoilova tekstos / Наталья Кононова. - Bibliogr.: 147.lpp. -    Kopsav. angļu, latviešu val.: 147. lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 139.-147.lpp.  133. Кононова, Наталья.  Язык тела и семантика жестов в книге Давида Самойлова "В кругу себя" / Наталья Кононова. -    Bibliogr.: 160. lpp. - Kopsav. angļu val.: Body language and semantics of gestures in the book "In the circle of myself" written by David Samoilov, 160. lpp. //  Филологические чтения : 2007 : поэтика жеста и невербальной коммуникации в русской и мировой литературе и культуре : Žesta un neverbālās komunikācijas poētika slāvu un pasaules literatūrā un kultūrā / Даугавпилсский Университет. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2009. - С.153-160.  134. Кошкин, И.С.  Традиционные языковые формулы и средневековый деловой текст : (на примере формул русско-немецких договорных грамот) / И. С. Кошкин //  Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции XI Виноградовские чтения "Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты". - Москва : МГПУ, 2009. - С.36–39.  135. Курпниеце Розанна.  Реализация категории диалогичности в сфере интернет-коммуникации = Realization of the category of dialogics in the sphere of the internet communication = Dialoģiskuma kategorijas realizācija interneta komunikācijas sfērā / Розанна Курпниеце. -    Bibliogr.: 168.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 168.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 160.-168.lpp. : tab.  136. Невская, Даря. А была ли антиномия? : (еще раз о московско-петербургских сравнительных текстах) = Was there an antinomy? : one more time about Moscow and Petersburg comparative texts = Vai antinomija bija? : (vēlreiz par Maskavas un Pēterburgas salīdzinošajiem tekstiem) / Даря Невская. - Bibliogr.: 44.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 45.lpp. // Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 34.-45.lpp.  137. Сидяков, Юрий.  Из архива архиепископа Иоанна (Поммера) : письма из Булгарии / Юрий Сидяков. - ( Культура и религия). -    Комментарии: с.91-92 //  Русский мир и Латвия : проблемы истории Прибалтики : альманах гуманитарного семинара / Seminarium hortus humanitatis. - Рига : Seminarium hortus humanitatis, 2009. - Вып.17, с.84-92.  138. Сидяков, Юрий. Религиозно-философские воззрения Л.Н. Толстого в церковной критике / Ю.Л. Сидяков. - (Литература в духовно-религиозном контексте). - Bibliogr.: с. 282. // In memoriam: Иосиф Васильевич Трофимов / Daugavpils universitāte. Humanitārā fakultāte. Krievu literatūras un kultūras katedra. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - С.276.-282.  139. Сидяков, Юрий. Церковь (храм) в творчестве Ф. Достоевского = Church (temple) in the works by F. Dostoevsky = Dievnams (baznīca) F. Dostojevska daiļradē / Юрий Сидяков. - Bibliogr.: 86.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 86.lpp. // Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 81.-86.lpp.  140. Спроге, Людмила. "В Курляндском замке" Ивана фон Нолькена : локус и образы = In the Courland Castle of Ivan fon Nolken : loci and images = Ivana fon Nolkena "Kurzemes pils" : lokuss un tēli / Людмила Спроге. - Bibliogr.: 111.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 112.lpp. // Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Простран-ство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs . - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 102.-112.lpp. : il.  141. Тополевская, Татьяна.  Современная городская быличка : жанр и текст = Modern urban folk tale ("bylichka") - the genre and text = Mūsdienu pilsētas biļička : žanrs un teksts / Татьяна Тополевская. -    Bibliogr.: 69.lpp. -    Kopsav. angļu, latviešu val.: 70.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3) - Rīga, 2009. - 60.-70.lpp.  142. Шром, Наталья.  Москвапокалипсис : к проблеме трактовки распро-страненного сюжета = Moscow/Apocalypse: the problem of interpretation of a widespread sjuzet = Maskavapokalipse: izplatīta sižeta traktējums / Наталья Шром. -    Bibliogr.: 58.lpp. -    Kopsav. latviešu, angļu val.: 58.-59.lpp. //  Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 46.-59.lpp.  143. Юдина, Юлия. Пространственные мотивы в семантической структуре сборника стихотворений "Композиция" И. В. Чиннова = Sapatial motives in the semantic structure of a poetry collection "Composition" by I. V. Chinnov = Telpiski motīvi I. Činnova dzejas krājuma "Kompozīcija" semantiskajā struktūrā / Юлия Юдина. - Bibliogr.: 131.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 132.lpp. // Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs . - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Rīga, 2009. - 126.-131.lpp.