Izstādē „LU Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2008.-2009. gadam” ietverto izdevumu saraksts

 1. Bandeviča, Ludmila. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā : teorija un prakse : [māc. grām.] / Ludmila Bandeviča. – 3. izd., pārstr. un papild. ­– Rīga : Izglītības soļi, 2009. – 443 lpp. : il.
 2. Bikse, Veronika. Ekonomika un bankas / Veronika Bikse ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. - 224 lpp. : tab., sh.
 3. Bojārs, Juris. Starptautiskās publiskās tiesības / Juris Bojārs. – [3., pārstr. izd.]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. – 4 sēj. – 496 lpp.
 4. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos / Latvijas Universitātes Demogrāfijas centrs ; [atbildīgais redaktors, Pēteris Zvidriņš]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. – 43 lpp.
 5. Dovladbekova, Inna. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija / Inna Dovladbekova, Eugene Eteris, Dainis Zelmenis ; Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. – 349 lpp.
 6. Ekonomika, VII = Economics, VII / Latvijas Universitāte. – Rīga : Zinātne, 2008. – 439 lpp. – (Latvijas Universitātes raksti ; 737.sēj.)
 7. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management / [galvenie redaktori: Ismena Revina, Edvīns Vanags]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 262 lpp. – (Latvijas Universitātes raksti ; 726. sēj.).
 8. Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration / [galvenās redaktores: Elena Dubra, Ludmila Bandeviča]. – [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009. – 413 lpp. : il. – (Latvijas Universitātes raksti ; 743. sēj.).
 9. Promotion of social policies - an investment in the future: Canada, European Union, Baltic states, Nordic countries : forum for a comparative dialogue promotion of social policies - an investment in the future / [editor in chief Tatjana Muravska]. – Riga : European Commission Representation in Latvia : University of Latvia, 2009. – P.319. : il.
 10. Goša, Zigrīda. Uzdevumu krājums statistikā / Zigrīda Goša ; Latvijas Universitāte. – Pilnveidotais un papild. izd. – Rīga : Izglītības soļi, 2009. – 116 lpp.
 11. Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā = Information society's social and legal problems in Latvia: proposed solutions : monogrāfija / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; L. Bandevičas un U. Rozevska redakcijā. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. – 302 lpp. : il.
 12. Joppe, Aina. Nodokļu administrēšanas pilnveidošana : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: finanses un kredīts / Aina Joppe ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; [zinātniskā vadītāja: Lūcija Kavale]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 95 lpp.
 13. Kavale, Lūcija. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati : mācību līdzeklis ekonomikas apakšnozaru (finanses un kredīts, grāmatvedības uzskaite, uzņēmējdarbība, apdrošināšana u.tml.) pilna un nepilna laika studentiem / Lūcija Kavale, Aina Joppe. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2008. – 78 lpp.
 14. Kavale, Lūcija. Budžets un finanses : mācību līdzeklis (tiem, kas mācās sabiedrības vadības un ekonomikas maģistra programmās) / Lūcija Kavale ; Latvijas Universitāte = Budget and finance : a course for master's students of Public Administration and Economics / Lūcija Kavale ; University of Latvia. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. – 44 lpp.
 15. Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem / Silvija Kristapsone. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. – 349 lpp. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54).
 16. Kudinska, Marina. Kreditēšana / Marina Kudinska ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. – Rīga : Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs, 2008. – 126 lpp. : il.
 17. Niedrītis, Jānis Ēriks. Mārketings / Jānis Ēriks Niedrītis. – 4., pārstrād. un papild. izd. – Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008. – 487 lpp. : il. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 57).
 18. Paula, Daina. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā = Competitiveness of Latvian economy and significance of investment for its promotion : monogrāfija / [autori: Daina Paula, Deniss Titarenko] ; Elenas Dubras redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. – 166 lpp.
 19. Paupa, Vilma. Uzdevumu krājums finanšu analīzē / V. Paupa, R. Šneidere. – 3. izd. – Rīga : Baltimoras konsultāciju centrs, 2008. – 46 lpp.
 20. Ponomarjovs, Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika / Andrejs Ponomarjovs. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008. – 86 lpp.
 21. Praude, Valērijs. Finanšu instrumenti / Valērijs Praude. – Rīga : Burtene, 2009. – 1.sēj. – 446.lpp.
 22. Romānova, Inna. Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: finanses un kredīts / Inna Romānova ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; [zinātniskais vadītājs: Elmārs Zelgalvis] = Internal rating system for the assessment of borrower credit risk : summary of the promotion paper : promotion to the Degree of Doctor of Economics, subbranch: finance and credit / Inna Romānova ; University of Latvia. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 75 lpp. : il.
 23. Rupeika-Apoga, Ramona. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. –  7 lpp. : il.
 24. Solovjova, Irina. Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas : monogrāfija / Irina Solovjova. – Rīga : Izglītības soļi, 2009. – 264 lpp.
 25. Solovjova, Irina. Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai : apakšnozare: finanses un kredīts / Irina Solovjova ; [zinātniskais vadītājs, Elmārs Zelgalvis] ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 81 lpp. : il.
 26. Škapars, Roberts. Mikroekonomika : loģiskās shēmas / Roberts Škapars. – 2. izd. – Rīga : Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2008. – x, 369 lpp. : il.
 27. Škapars, Roberts. Микроэкономика : логические схемы / Роберт Шкапарс ; [перевод с латышского В. Колегова]. – 2-е изд. – Рига : Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2009. – xii, 369 с. : ил.
 28. Šneidere, Ruta. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai / Ruta Šneidere. – Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. – 232 lpp. : diagr.
 29. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / [Ekonomikas ministrijas uzdevumā vārdnīcu ir izstrādājuši: Kristīne Bērziņa ... [u.c.]. – Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. – 460 lpp.
 30. Vadības zinātne = Management / Latvijas Universitāte ; [galvenā redaktore, Ludmila Bandeviča]. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. – 487 lpp. – (Latvijas Universitātes raksti ; 721. sēj.).
 31. Vorončuka, Inese. Personāla vadība : teorija un prakse / Inese Vorončuka. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. – 399 lpp. : il.