Izstādē „2009. gadā izdotās LU mācībspēku monogrāfijas” izvietoto grāmatu saraksts

 1. Avotiņa, Austra.  Renesanses kultūra : literatūra, filozofija, māksla, mūzika / Austra Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 111 lpp. : il.

 2. Bērnu slimību riska faktori / Ingrīdas Rumbas-Rozenfeldes red. ; [aut. Ingrīda Rumba-Rozenfelde ... [u.c.]]. - [Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009]. - 183 lpp. : il., karte, tab.

 3. Bērziņš, Jānis. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets, 1900-1914 / Jānis Bērziņš ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. - 335 lpp. : il.

 4. Bičevskis, Raivis. Dzīves un nāves hermeneitika : Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi / Raivis Bičevskis ; [zin. red. Rihards Kūlis]. - [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009. - 413 lpp.

 5. Bikse, Veronika. Ekonomika un bankas / Veronika Bikse ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. - 224 lpp. : tab., sh.

 6.  Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā = Information society's social and legal problems in Latvia: proposed solutions : monogrāfija / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; L. Bandevičas un U. Rozevska red. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 302 lpp. : il.

 7.  Kļaviņš, Māris. Vides piesārņojums un tā iedarbība / Māris Kļaviņš ; [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 198 lpp. : il., kartes, tab., sh.

 8.  Kramiņa, Ingrīda.  Research guidance : explored and explained : a handbook for research advisers = Pētnieciskā darba vadīšana : procesa izpēte un ieteikumi : rokasgrāmata pētniecisko darbu vadītājiem / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 114 lpp.

 9. Krastiņš, Uldis. Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi, 1998-2008 / Uldis Krastiņš. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. - 384 lpp.

 10. Kūle, Maija. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi / Maija Kūle, Līva Muižniece, Uldis Vēgners. - [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009. - 313, [15] lpp.

 11. Laime, Sandis.  Svētā pazeme : Latvijas alu folklora / Sandis Laime ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, 2009. - 469, [1] lpp. : il., faks., karte. - (Novadu folklora).

 12. Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski / LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Vēstures un filozofijas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 362 lpp. : il., graf., tab.

 13. Laba pārvaldība / Žanetas Ozoliņas un Ivetas Reinholdes red. - [Rīga] : Zinātne, 2009. - 286, [2] lpp. : il.

 14. Latvijas Universitāte 90 gados : dzīve / [LU. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa ; Laura Ardava ... [u.c.] ; projekta vad.Vita Zelče ; rec.: Jānis Baltiņš, Skaidrīte Lasmane]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 236, [2] lpp. : il., faks., portr. 

 15. Meikališa, Ārija. Kriminālprocess shēmās : B un C daļa / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. - 426 lpp.: il.

 16. Polijas ārējā politika 1918.-1937. gadā : vēstures avotu krājums / sast., tulk. un koment. Ēriks Jēkabsons. - Rīga : Autorizdevums, 2009. - 255 lpp. - (Vēstures avoti augstskolai ; 5.sēj.). 

 17. Praude, Valērijs.  Finanšu instrumenti / Valērijs Praude. - Rīga : Burtene, 2009. -1.sēj. - 446 lpp.

 18.  Rupeika-Apoga, Ramona.  Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 117 lpp. : il., sh., tab.

 19.  Soida, Emīlija.  Vārddarināšana / Emīlija Soida. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 267 lpp.

 20. Solovjova, Irina.  Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas : monogrāfija / Irina Solovjova. - Rīga : Izglītības soļi, 2009. - 264 lpp. : diagr., sh., tab.

 21. Sporta izglītība Latvijas Universitātē / LU. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs ; [aut. kol.: R. Ansone ... [u.c.]]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 263 lpp. : il.

 22.  Stūre, Inese.  Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts : To Štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts / Inese Stūre. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 111 lpp. : il., kartes, fotogr.

 23.  Šneidere, Ruta.  Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai / Ruta Šneidere. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 232 lpp.

 24.  Taivans, Leons Gabriels.  Tuvo Austrumu civilizācija : Osmaņu impērija / Leons Taivans. - Rīga : RaKa,  2009. - 223 lpp. : il., kartes.

 25.  Vides izglītība augstskolā = Environmental education at universities / red.: Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 206 lpp. : il.

 26.  Vorončuka, Inese.  Personāla vadība : teorija un prakse / Inese Vorončuka. Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 399 lpp. : il.

 27.  Zelče, Vita.  Latviešu avīžniecība : laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822-1865 / Vita Zelče. - Rīga : Zinātne, 2009. - 487 lpp. : il.

 28.  History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / [ed.: Aīda Krūze ... [et. al.]] ; Baltic Association of Historians of Pedagogy. - [Rīga] : RaKa, c2009. - 416 lpp. : il.

 29.  Гаврилин, А. В.  Под покровом Тихвинской иконы : архипастырский путь Иоанна (Гарклавса) / Александр Гаврилин. - Санкт-Петербург : Алаборг, 2009. - 462, [1] с. : ил., портр.

 30.  Интеллигенция в многонациональной империи: русские, латыши, немцы : XIX - начало XX в. = Intelligentsia in the multinational empire: Russians, Latvians, Germans : XIX - early XX century / [Российская академия наук. Институт всеобщей истории ; ред. кол.: А.В. Гаврилин ... [и др.] ; науч. руководители проекта: А.О. Чубарьян, Г. Страубе]. - Москва : Институт всеобщей истории РАН, 2009.- 264 с.

 31.  Кононова, Н. В.  Художественный мир Давида Самойлова = [Dāvida Samoilova daiļrades pasaule = The artistic world of David Samoylov] / Наталья Кононова ; науч.ред. Анна Станкевич ; Латвийский университет. – Рига : Академическое издательство Латвийского университета, 2009. - 237 с.

 32.  Спроге, Людмила. Русская поэзия и проза XX века : эпоха символизма и эмиграции : монография = Krievu XX gadsimta dzeja un proza : simbolisma un trimdas laikmets : monogrāfija = Russian poetry and prose of the XX century : the epoch of symbolism and emigration / Людмила Спроге ; науч. ред. Янина Курсите. - Рига : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 173 с.