Izstādē „2009. gadā izdotās LU Ķīmijas fakultātes mācībspēku publikācijas” ietverto izdevumu saraksts

Grāmatas
 1. Nakurte, Ilva. Cviterjonu šķidrumu hromatogrāfija un masspektrometrija : promocijas darba kopsavilkums / Ilva Nakurte ; [zin. vad. Pēteris Mekšs]. - Rīga : Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte. 2009. - 27 lpp. : diagr., tab.
 1. Nakurte, Ilva. Chromatography and masspectrometry of zwitterionic liquids : summary of doctoral dissertation / Ilva Nakurte ; [scientific supervisor Pēteris Mekšs]. - Rīga : University of Latvia. Faculty of Chemistry, 2009. - 27 lpp. : il., tab.
 1. Starptautiskas, zinātniski metodiskas konferences "Ķīmijas izglītība - 2009" rakstu krājums : Rīga, 2009. gada 6.-7. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs ; [atbildīgā redaktore Aira Krūmiņa]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 274 lpp. : il.
 1. Tomiņa, Līvija.  Ķīmijas uzdevums skolēna domāšanas attīstīšanai : promocijas darba kopsavilkums ķīmijas doktora grāda iegūšanai / Līvija Tomiņa ; [darba zinātniskā vadītāja A.A. Krūmiņa] ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 30 lpp. : il., tab.
  Raksti
 1. Hmelnickis, J., Viksna, A., Susinskis, I., Kokums, K. Effect of ammonium formate concentration in mobile phase on retention of Mildronate and related substances on polar stationary phases in Hydrophilic interaction chromatography // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.1 (2009), 53.-60.lpp.
 1. Jansons, Edgars. Edgars Jansons (1929-2008) // Zinātne un mana dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums /  [atbildīgā par izdevumu Rita Kukaine ; Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus" ; Latvijas Universitāte]. - Rīga : [Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2009].
 1. Leičūnaite, Jeļena, Kviesis, Jorens. Ētera grupas saturošu n-metilimidazolija atvasinājumu augstefektīvā šķidrumu hromatogrāfija katjonapmaiņas apstākļos // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne : Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference : referātu tēzes. - Rīga, Latvijas Universitāte, 2009. - 290.-292.lpp.
 1. Development of microfluidic chips for heterogeneous receptor - ligand interaction studies / Mark D.Goldberg, Roger C. Lo, Silvija Abele... [u.c.]. //  Analytical Chemistry. - Washington. - Vol.81, Issue 12 (2009, June 15), p.5095.-5098. - Elektroniskā versija web.ebscohost.com.
 1. Petkune, S., Actiņš, A. Tegafūra α- un β-modifikāciju maisījuma rentgendifraktometriskā analīze un sastāva maiņa // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. -Nr.1 (2009), 43.-52.lpp.: il.
 1. Orola, L., Veidis, M.V., Actiņš, A. Sigetīna fāžu diagrammas noteikšana // Latvijas Ķīmijas žurnāls. - Nr.2 (2009), 111.-119.lpp.
 1. Hmeļņickis, J., Vīksna, A., Sušinskis, I., Kokums, K. Amonija formāta buferšķīduma koncentrācijas ietekme uz mildronāta un tā piemaisījumu izšķiršanas selektivitāti uz polārām stacionārām fāzēm hidrofilās mijiedarbības hromatogrāfijā // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.1 (2009), 53.-61.lpp.
 1. Sarceviča, I., Actiņš, A. Smektītu mālu sorbcijas kapacitātes noteikšana // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.3 (2009), 187.-197.lpp.
 1. Zicmanis, A., Hiņiča, A., Pavloviča, S., Kļaviņš, M. Jonu šķidrumi - reakciju vides un katalizatori 1,4-dihidropiridīnu sintēzēm // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. -  Nr.3 (2009), 235.-242.lpp. 
 1. Kļaviņš, M., Būvmane, I., Kreišmanis, J., Zicmanis, A. Humusvielu alkilatvasinājumi to struktūras izpētei // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.3 (2009), 253.-261.lpp.