Raksti par profesori A. Rolovu

1956 174. Cerroni, U. Una discussione sul protocapitalismo fiorentio / U. Cerroni // Rassegna sovietica. Rivista di informazione culturale. – N 3 (1956), p.104-105.
Tekstā pieminēts A. Rolovas zinātniskais darbs.

1959 175. Vēstures un filoloģijas fakultāte // Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados : (1919-1959). - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. - 134.-155.lpp.
Tekstā pieminēti: A. Ābele, T. Zeids, A. Rolova.

1962 176. Rutenburg, V. Storia del Medioevo italiano nelle opere degli scrittori russi e sovietici / V. Rutenburg // Archivo storico italiano, an.120. - Firenze : 1962. - P.371-372.
Tekstā pieminēta A. Rolova.

1968 177. Вайнштейн, O. История советской медиевистики : 1917-1966 / О. Вайнштейн. - Рига : Наука, 1968. - 337 c.
Tekstā pieminēta A. Rolova.

1969 178. Vēstures un filoloģijas fakultāte // Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi. - Rīga : Zinātne, 1969. - 102.-109.lpp.
Tekstā pieminēti: K. Počs, A. Rolova. 179. Левицкий, Я. Некоторые проблемы истории западноевропейского города периода развитого феодализма / Я. Левицкий // Вопросы истории. – N 9 (1969), с.92.Tekstā pieminēta A. Rolova.

1970 180. Zeids, T. Vēstures zinātne / T. Zeids // LPSR Mazā enciklopēdija, 3.sēj. - Rīga : 1970. - 675.lpp.
Tekstā pieminēta A. Rolova.

1973 181. Бирон, A. Развитие историографических исследований в Советской Латвии / А. Бирон // Известия Академии Наук Латвийской ССР. - N 2 (1973), с.19.
Также о научной работе А. Роловой.

1974 182. Pāvulāns, V. Aleksandra Rolova : [vēstures zinātņu doktore] / V. Pāvulāns // Padomju Students. - Nr.12 (1974, 5.dec.), 1.lpp.

1975 183. Гутнова, Е. Советская медиевистика / Е. Гутнова, А. Чистозвонов // Развитие советской исторической науки, 1970-1974 / Москва : 1975. - C.172.
Также о научной работе А. Роловой.

1977 184. Gerts, O. Sieviete Latvijas PSR zinātnē, veselības aizsardzībā un tautas izglītībā / O. Gerts, A. Klimkāne, E. Podnieks. - Rīga : Liesma, 1977.
Tekstā pieminēta A. Rolova, 63.-64.lpp.

1978 185. Kotelnikova, L. Problemi di storia economica e sociale dell' Italia medievale nella storiografia sovietica degli ultimi quindici anni (1962-1976) / L. Kotelnikova // Ricerche Storiche, Firenze. - An.8 N 2 (1978), p.574-576.
Tekstā pieminēta A. Rolova. 186. Маркина, В. Рецензия на книгу : История средних веков, т.1-2 : 2-е изд. - Москва, 1977 / В. Маркина, Т. Брянцева // Средние века. - Вып.42 (1978), с.292-298.
Также о научной работе А. Роловой.

1980 187. Profesore Aleksandra Rolova : personālais literatūras rādītājs = Профессор Александра Давыдовна Ролова : персональный указатель литературы / Sast. Z. Zelmene ; bibliogr. red. S. Skotele. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1980. - 35, [1] lpp. : portr. - (P.Stučkas LVU zinātnieki). 188. Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del' 500 / A cura Giorgio Spini. - Firenze : Leo S. Olschki, 1980.
Tekstā pieminēta A. Rolova, 9., 12., 14.lpp.

1981 189. Itāliešu atzinība LVU zinātniecei : A. Rolova - Toskānas deputācijas locekle // Dzimtenes Balss. - Nr.26 (1981, 25.jūn.), 2.lpp. 190. Litavniece, G. Latvijas zinātniece - Toskānas deputācijas locekle / G. Litavniece // Rīgas Balss. - Nr.136 (1981, 13.jūn.), 3.lpp.
Par profesores A. Rolovas ievēlēšanu par Toskānas deputācijas locekli.
Sk. arī Nr.192. 191. Литавниеце, Г. Латышский ученый - член депутации Тосканы : [Александра Ролова] / Г. Литавниеце // Ригас Балсс. - N 136 (1981, 13.июн.), c.3.
См. также N 191. 192. Profesore Aleksandra Rolova : Toskānas deputācijas locekle / // Padomju Students. - Nr.34 (1981, 11.jūn.), 1.lpp.

1983 193. Rudzītis, Dz. Rosinājums turpmākajiem pētījumiem : [par konferences "Rietumeiropa un Baltija : Attiecība un ietekme"] / Dz. Rudzīte // Cīņa. - Nr. 224 (1983, 30.sept.), 4.lpp.
Tekstā pieminēti: M. Duhanovs, H. Strods, P. Krupņikovs, S. Levitāns, A. Rolova, A. Varslavāns, O. Niedre.

1984 194. Vēstures un filozofijas fakultāte // Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. - Rīga : Avots, 1984. - 49.-51.lpp.
Tekstā pieminēti: K. Počs, O. Niedre, A. Rolova, P. Laizāns.

1994 195. Varslavāns, Alberts. Vēstures un filozofijas fakultāte / A.Varslavāns, U. Sūna // Latvijas Universitātei 75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 251.-261.lpp.
Tekstā pieminēti: K. Počs, A. Rolova, I. Misāns.

2001 196. Zelče, Vita. Maksims Duhanovs - vēsturnieks un skolotājs : [sakarā ar M. Duhanova 80.dz.d.] / Vita Zelče // Latvijas Arhīvi. - Nr.2 (2001), 141.-146.lpp. : fotogr.
Fotogrāfijās: A. Rolova, A. Varslavāns, I. Misāns.

2003 197. Smirins, Grigorijs. Aleksandra Rolova / Grigorijs Smirins // Izcilas ebreju personības Latvijā. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2003. - 74.lpp.: fotogr.
Sk. arī Nr.199. 198. Smirins, Grigorijs. Alexandra Rolova / Grigorijs Smirins // Outstanding Jewis Personalities in Latvia. - Riga : Nacionālais apgāds, 2003. - P.74 : photogr.
S. a. N 198.

2004 199. Kūle, Maija. Filosofija un kultūras studijas. Pētera Laizāna devums Latvijas filosofiskajā domā / Maija Kūle. - (Filosofiskā doma Latvijā) // Filosofs starp tradīciju un pieredzi : veltījums profesoram Pēterim Laizānam. - Rīga : Zinātne, 2004. - 58.-75.lpp.
Tekstā pieminēti: R. Kūlis, A. Rolova, A. Rubenis, T. Celms.

2005 200. Varslavāns, Alberts. Starptautisko attiecību vēstures izpētes pamattendences Latvijas Universitātē 20. gadsimta otrajā pusē / Alberts Varslavāns. - Atsauces: 31.-34.lpp. // Starptautisko attiecību problēmas : Latvija, Baltija, Eiropa : profesoram Albertam Varslavānam 75 : jubilejas rakstu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU, 2005. - 24.-34.lpp.
Tekstā pieminēti: A. Tentelis, A. Rolova, A. Stranga.

2006 201. Šteimans, Josifs. Ebreju intelektuāļi Latvijā / Josifs Šteimans. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006. - 280 lpp. : fotogr. - Biogrāfiskās ziņas: A. Rolova 121.-122.lpp., Ā. Kleckins 165.-169.lpp.

2010 202. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / J. Keruss, I. Lipša, I. Runce, K. Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 351 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.).
Tekstā pieminēta A. Rolova, 9., 29., 30., 48., 53., 60., 65., 66., 71., 81., 106., 116., 128., 132., 137., 139., 143., 175., 178., 184., 188.-191., 214., 217., 221., 222., 229., 230., 232., 233., 248.-250., 253.-257., 260., 269., 279., 281., 284., 287., 289., 306., 309.lpp.