2020. gada 26. augustā tiešsaistē, Microsoft Teams vidē, notika Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. To tradicionāli organizēja LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu.

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija bija organizēta divās apakšsekcijās, kuras vadīja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča un SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma. Kopumā sekcijas laikā nolasīti 15 referāti un ziņojumi.

Daļa no referātiem bija veltīti LU Bibliotēkas vēsturei – lasītāju apkalpošanai padomju periodā, fakultāšu bibliotēku vēsturiskai attīstībai laikā no 1944. līdz 1990. gadam, tehnisko fakultāšu bibliotēku darbībai 20. gs. 50. gados. Referenti apskatīja krājuma attīstību gadu ritējumā, paveikto bibliotekāro darba procesu un pakalpojumu pilnveidošanā un automatizēšanā, publikāciju gatavošanā, analizēja LU Bibliotēkas sadarbības iespējas gadsimta griezumā, kā arī raksturoja LU Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes nodaļas studentu diplomdarbus.

Savukārt citi referenti iepazīstināja ar aktuāliem pētījumiem saistībā ar lasītāju portretu Latvijā, LU Bibliotēkas sociālā tīkla Facebook satura analīzi, Latvijas pētnieku viedokli un vajadzībām atvērtās zinātnes kontekstā, Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētajiem profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumiem, lietotāju iesaisti LU Portāla taksonomijas izveidē, Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkām 100 gados saistībā ar vietas identitātes izaicinājumiem un iespējām.

Sekcijas dalībnieki iepazinās arī ar jaunumiem Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas programmās.

Konferences programma