LU Bibliotēkas organizētā Informācijas un bibliotēkzinātnes sekcijas sēde notiks 2013. gada 31. janvārī, no plkst. 9.00 LU centrālajā ēkā, Raiņa bulv.19, 1. auditorijā.  Sekcijas sēdi vadīs LU Bibliotēkas direktore Dr. paed. I. Gudakovska.

Šogad sēdes apmeklētāji varēs iepazīties ar vairākiem jaunāko pētījumu rezultātiem  -  referātiem un stenda referātiem par LU Bibliotēkas krājuma un lietotāju apkalpošanas attīstību.

Pētījumu autoru  referāti veltīti elektronisko resursu izmantošanas tendencēm un lietotāju vajadzību analīzei, lietotāju vērtējumam par informācijas resursu un pakalpojumu nodrošinājumu, LU Bibliotēkas bibliogrāfiskās darbības raksturojumam un citiem bibliotekārā darba aspektiem.

LU Bibliotēkas darbinieku sagatavotie stenda referāti atspoguļo LU Bibliotēkas krājuma  attīstību un izdevumu digitalizāciju, speciālās kolekcijas un nozīmīgus dāvinājumus,  izvērtē LU Bibliotēkas pakalpojumus, informē par  LU Bibliotēkas 2012. gadā organizētajiem pasākumiem un izstādēm.

 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes programma

Referāti 9.00-10.30

S. Ranka. LU abonēto e-resursu izmantošana un vajadzības: 2012. gada statistikas datu un aptaujas "Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā" rezultātu analīze

Referāta autore ir LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka. Referātā sniegta aptaujas „Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā” rezultātu analīze, apkopojot LU Bibliotēkas lietotāju sniegtās atbildes par LU abonēto e-resursu un meklēšanas palīgrīku izmantošanu, komentārus, vērtējumu un vēlmes e-resursu abonēšanā. Referātā iekļauti arī atsevišķu abonēto daudznozaru e-resursu 2012. gada izmantošanas  statistikas rādītāji un aptaujas atbilžu apkopojums e-resursu izmantošanā.

K. Feldmane, E. Samuleviča, V. Vaitkune. E-resursu izmantojamība LU Ekonomikas un vadības fakultātes studentu noslēguma darbos

Referātu sagatavojušas LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāres Ketija Feldmane, Evita Samuleviča un Viktorija Vaitkune. Referātā aplūkotā pētījuma mērķis bija noskaidrot elektronisko informācijas resursu izmantošanas tendences Ekonomikas un vadības fakultātes studentu noslēguma darbos. Pētījuma veikšanā izmantota bibliometriskā pieeja - citēšanas analīze. Analīzei izvēlēti 2011. gadā aizstāvētie Ekonomikas un vadības fakultātes studentu bakalauru darbi. 

D. Šļahota. LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumā

Referāta autore ir LU Bibliotēkas Medicīnas bibliotēkas bibliotekāre Daiga Šļahota. Lai noskaidrotu LU Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumu un uzklausītu ieteikumus darba pilnveidošanai, laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2013.gada janvārim tika veikts pētījums „LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumā”. Referātā aplūkotā pētījuma empīrisko bāzi veido lietotāju anketēšanas, intervēšanas un dokumentu analīzes rezultāti. Apkopoti arī LU Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku priekšlikumi pakalpojumu uzlabošanai.

A. Avdeikina, I. Rampāne. LU Bibliotēkas lietotājs brīvpieejas krājuma apstākļos

Referātu sagatavoja LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas bibliotekāre Anžela Avdeikina un LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne. Viens no galvenajiem virzieniem LU Bibliotēkas darbībā pēdējās desmitgades laikā ir krājuma brīvpieejas organizēšana un lietotāju pašapkalpošanās ieviešana. Referātā tiks sniegtas būtiskākās teorētiskās atziņas par  brīvpieejas krājuma organizāciju, kuru ievērošana dot iespēju lietotājiem viegli atrast meklēto informācijas resursu un justies komfortabli brīvpieejas krājuma bibliotēkā. Referātā prezentēti arī LU Bibliotēkas pētījuma „LU Bibliotēkas brīvpieejas krājums” rezultāti un secinājumi.

Pārtraukums 10.30-11.00

Referāti 11.00-12.30

S. Ranka. Personālo bibliogrāfisko rādītāju sagatavošana LU Bibliotēkā (1972-2012)

Referāta autore ir LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka. Referātā aplūkota personālo bibliogrāfisko rādītāju sagatavošana LU Bibliotēkā no to izdošanas pirmsākumiem 1974. gadā līdz mūsdienām. Referātā raksturoti rādītāju struktūras, satura, bibliogrāfisko aprakstu un vizuālā noformējuma veidošanas principi, kā arī to izmaiņas laika gaitā, ko noteica politiskās situācijas maiņa un jauno tehnoloģiju ieviešana bibliotēku darbā.

G. Ulmane. Grāmatniecības tīmekļa vietņu kvalitāte: lietojamības vērtējums

Referātu sagatavojusi LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija bibliotekāre Guna Ulmane. Referātā ietverts pētījums, kas tapis bakalaura un maģistra studiju gaitā LU Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā „Bibliotēkzinātne un informācija”.  Pētījumā ir analizēti Latvijas un ārzemju grāmatniecības nozares informācijas avoti globālajā tīmeklī - grāmatizdevēju un grāmatu veikalu tīmekļa vietnes. Šāds pētījuma temats izvēlēts, lai noskaidrotu grāmatniecības tīmekļa vietņu kvalitāti pasaulē un Latvijā, veiktu to salīdzinājumu, kā arī noskaidrotu lietotāju viedokli par grāmatniecības tīmekļa vietnēm.

I. Kraukle. Profesionālā izdegšanas problēma Latvijas universitāšu bibliotēkās

Referāta autore ir LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija bibliotekāre Ieva Kraukle. Referātā ir ietverts pētījums, kas tika izstrādāts maģistra darba „Profesionālā izdegšana bibliotekāriem Latvijas universitāšu bibliotēkās” ietvaros LU Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības maģistra studiju programmā. Referāta mērķis ir sniegt ieskatu par Latvijas universitāšu bibliotēku bibliotekāru profesionālās izdegšanas iezīmēm un pakāpi darbinieku vidū saistībā ar viņu vecumu, darba stāžu, ģimenes stāvokli un izglītību.

Pārtraukums 12.30-13.00

Plakātu sesija no 13.00

A. Putniņa, E. Samuleviča. What do our users really want?

Plakātā apkopotas atbildes uz dažiem jautājumiem, lai labāk izprastu LU Bibliotēkas lietotāju galvenās vajadzības un vēlmes. Plakāts sagatavots 6. UNICA zinātniskajam komunikācijas semināram: “Libraries as Drivers for CHANGE”, kas norisinājās 2012. gada 26. novembrī, Briselē.

M. Saviča, I. Vēliņa-Švilpe. Izstāde ,,Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi'': no koncepcijas līdz realizācijai

Plakātā konspektīvi atspoguļota izstādes veidošanas process no idejas līdz īstenojumam, parādot darba grupas darbu pie diviem apjomīgiem projektiem - mobilo stendu izstādes un virtuālās izstādes veidošanas, kā arī sniedz priekšstatu par izstāžu veidošanas posmiem, atklāj organizatorisko un dinamisko izstādes veidošanas darbu un izstādē izmantoto vēsturisko dokumentu dažādību.

L. Nikele, V. Ločmele. Prof. Jēkabs Lautenbahs un viņa dāvinājums LU Bibliotēkai

LU Bibliotēkas krājumā  ir pieejama LU Goda doktora profesora Jēkaba Lautenbaha (1847-1928) grāmatu kolekcija un viņa manuskripti. Plakātā apkopota informācija par profesora dzīvi un zinātnisko darbību, kā arī sniegts ieskats dāvinātās kolekcijas saturā, kurā visvairāk pārstāvētās nozares ir valodniecība, daiļliteratūra, literatūrzinātne, folklora un teoloģija.

S. Jamonte, I. Mantiniece. Prof. Pētera Šmita (1869-1938) grāmatu kolekcija LU Bibliotēkā

Plakātā apkopota informācija par LU profesora P. Šmita grāmatu kolekciju.  Daļu no tās viņš jau savas dzīves laikā regulāri dāvinājis LU Bibliotēkai, bet pēc viņa nāves testamentā  novēlējis LU Bibliotēkai visu  grāmatu krājumu. Kolekcijā pieejami reti izdevumi  ķīniešu, mandžūru u.c. austrumu valodās.

I. Buša. Pakalpojums "Nakts abonements" LU Bibliotēkā

LU Bibliotēkas pakalpojuma “Nakts abonements” kvalitātes uzlabošanas nolūkos no 12.12.2012. līdz 09.01.2013. tika veikta aptauja, kurā piedalījās 433 LU studenti un darbinieki. Plakātā grafiku veidā apkopoti aptaujas rezultāti, kā arī sniegti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi pakalpojuma uzlabošanai.

I. Paidere. Open Access nedēļas aktivitātes Latvijas Universitātē (2012)

LU Bibliotēka 2012. gadā jau ceturto reizi aktīvi iesaistījās starptautiskās Open Acces nedēļas aktivitātēs, organizējot semināru „Brīvpieejas e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība” un diskusiju „Zinātnes kafejnīcas” ietvaros  „Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?”. Plakātā ir atainots LU Bibliotēkas organizēto pasākumu kopums un aktivitāšu daudzveidība starptautiskās Open Access nedēļas 2012 ietvaros.

G. Rozenberga. LU Rakstu digitalizācijas process

Plakātā atspoguļots LU Bibliotēkas veiktais LU Rakstu digitalizācijas process un darbu secība, ievērojot digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipus. Plakātā attēlotā procesu shēma atspoguļo vairākus darba virzienus: sagatavošanās posmu, skenēšanu, apstrādi, datu organizāciju un piekļuves nodrošināšanu.

I. Ļegeņkaja, M. Rasščevska. Grāmatu piegādātāji LU Bibliotēkai (1925-1940)

Plakātā apkopota informācija par LU Bibliotēkas krājuma komplektēšanas avotiem laikā no 1925. gada līdz 1940. gadam un sniegts īss ieskats par nozīmīgākajiem grāmatu dāvinātājiem un piegādātājiem LU Bibliotēkai. Vairākās dāvinātajās grāmatās ir atrodami autoru dāvinājuma ieraksti, ekslibri un personīgo bibliotēku zīmogi, kas šiem izdevumiem piešķir unikālu vērtību.

G. Dogžina, I. Paidere. LU Bibliotēkas īsa pamācība grāmatu mīlēšanā

Plakātā un video materiālā var iepazīties ar svarīgākajiem ieteikumiem kā saudzīgi izturēties pret iespiestajiem informācijas resursiem, lai tie pēc iespējas ilgāk kalpotu lietotājiem. Plakāta mērķis – veicināt bibliotēkas lietotāju paradumu maiņu, lai pilnveidotu ētisku attieksmi informācijas resursu lietošanā.

A. Ločmele. 2012.gada notikumi LU Bibliotēkā

Plakāts sniedz ieskatu LU Bibliotēkas 2012. gada svarīgākajos notikumos. Gada laikā veidotās izstādes, rīkotie pasākumi, piedāvātie jaunie informācijas resursi un pakalpojumi, kā arī citi LU Bibliotēkai aktuālie notikumi kārtoti hronoloģiskā secībā kalendāro mēnešu ietvaros, kā arī papildināti ar fotogrāfijām.