Latvijas Universitātes (LU) 72. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē prezentēts LU Bibliotēkas sagatavotais rakstu krājums „Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa”.

Sēdes iesākumā apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt LU Bibliotēkas direktores Ivetas Gudakovskas referāta "Bibliotēka kā virzītājspēks: desmit soļi universitātes izaugsmei" lasījumu, kam sekoja LU Bibliotēkas veidotā starptautiskā rakstu krājuma "Bibliotēka universitātes informācijas un mācību telpā" prezentācija.

Starptautiskais rakstu krājums "Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa" ir radošs profesionālas divu valstu augstskolu bibliotēku sadarbības rezultāts, kas aizsākusies 2011. gadā, LU Bibliotēkai noslēdzot sadarbības līgumu ar M. Dragomanova Nacionālās pedagoģiskās universitātes Zinātnisko bibliotēku. 2013. gada vasarā, no 19. līdz 22. jūnijam, Latvijas un Ukrainas akadēmisko bibliotēku vadošie speciālisti pulcējās Rīgā, Latvijas Universitātē, lai tiktos simpozijā "Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē". Dalībnieku referāti, diskusijas un viedokļu apmaiņa notika vairākās tematiskās sesijās: bibliotēku fenomens, bibliotēkas brīvpieejas krājums un akadēmisko bibliotēku pakalpojumu attīstība, e-resursi un to izmantošana universitātes bibliotēkā, augstskolu bibliotēku speciālās kolekcijas.

Rakstu krājums ataino Latvijas Universitātes un Ukrainas sadraudzības augstskolu pētnieku un bibliotēku darba profesionāļu zinātniskās un lietišķās pētniecības darba rezultātus bibliotēkzinātnes un informācijas nozarēs. Krājuma rakstu autori ir Rīgas simpozija dalībnieki un citi Latvijas un Ukrainas akadēmisko bibliotēku vadošie speciālisti. Pēc autoru izvēles, krājumā ievietotie raksti tapuši nacionālajās, angļu un krievu valodās, un strukturēti piecās tematiskās krājuma pamatnodaļās: "Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība", "Elektroniskie resursi bibliotēku pakalpojumu klāstā", "Kompetences un informācijas lietotāju apmācība", "Bibliotēku speciālās kolekcijas" un "Latvija un Ukraina: kultūru mijiedarbība".

Prezentācijas gaitā notika Skype video pieslēgums M. Dragomanova Nacionālās pedagoģiskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai, kurā ukraiņu kolēģi teica pateicības vārdus krājuma sastādītājiem, atzinīgi novērtēja līdzšinējās sadarbības rezultātus un izteica vēlmi arī turpmāk organizēt kopīgas tikšanās un pieredzes apmaiņu. Sekcijas sēdi noslēdza rakstu krājuma autoru paneļdiskusija par augstskolu bibliotēku attīstību, apskatot jautājumus, kas ietverti rakstu krājumā.

Rakstu krājums "Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa" pieejams LU e-resursu repozitārijā

Saistītās ziņas:

LU 72. konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde Bibliotēkā 27.01.2014