Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte

Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte ir izveidota reizē ar Latvijas Universitāti (LU), laika gaitā tā ir mainījusi gan nosaukumu, gan atrašanās vietas, bet nemainīgs ir palicis Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes kodols - latviešu un baltu valodas, literatūras un kultūras studijas un pētniecība, klasiskā un slāvu filoloģija.

LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte Visvalža ielā 4a

LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes svinīgā atklāšana.

LU Filoloģijas fakultātē notikusī 44. Artūra Ozola dienas konference.

1919. gadā tika izveidota Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kas 1921. gadā pārdēvēta par Filoloģijas un filozofijas fakultāti. 1944. gadā to pārdēvēja par Filoloģijas fakultāti. 1965. gadā tika noorganizēta Svešvalodu fakultāte no Vēstures un filoloģijas fakultātes atdalot angļu, vācu un franču valodas specialitāšu apmācības. Tāpat 2000. gadā uz Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas katedras un Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas katedras bāzes tika izveidota tagadējā Sociālo zinātņu fakultāte.

Kopš 2008. gada 1. jūlija fakultātē notikušas reorganizācijas, un tā tika pārdēvēta par Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti. Bet 2009. gada 1. septembra ir uzsākta Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes un Moderno valodu fakultātes reorganizācija, veidojot jaunu kopīgu fakultāti – Humanitāro zinātņu fakultāti.

Fakultātē šobrīd realizēto akadēmisko studiju programmu gan bakalaura, gan maģistra un doktora modulārajā struktūrā sekmīgi tiek īstenoti ne tikai filoloģijas, bet arī mākslas zinātnes studiju moduļi. Šobrīd fakultātē iespējams apgūt bakalaura un maģistra studiju programmas Baltu filoloģijā, Klasiskajā filoloģijā, Krievu filoloģijā, kā arī maģistra studiju programmu Baltijas jūras reģiona studijās. Tāpat fakultātē iespējams iegūt izglītību Vidusskolas latviešu valodas un literatūras un Vidusskolas krievu valodas un literatūras profesionālajās studiju programmās. Kopš 2009./10. mācību gada studentiem ir iespēja apgūt Kultūras un sociālo antropoloģiju, kas šobrīd Latvijā ir pirmā un vienīgā Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programma, 2009. gadā programmā studijas uzsāka 34 studenti. Bet 2008. gadā iespēju studēt Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē izmantoja 676 studenti.

Fakultātē tiek īstenoti arī dažādi pētniecības projekti, kurus finansē gan Latvijas valsts, gan LU, gan Eiropas Savienības fondi. Fakultāte arī organizē un piedalās dažādās konferencēs un semināros. 2009. gadā notikušas vairākas konferences, piemēram, „Hellēņu dimensija: pētījumi valodā, literatūrā un kultūrā”, N. Gogoļa 200 gadu jubilejai veltītā konference, 45. Artūra Ozola dienas konference un citas.

Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti