Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

Lai aktualizētu un popularizētu jaunākos zinātniskos sasniegumus Latvijas Universitātē, no 27. janvāra LU Bibliotēka piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās", kas veltīta LU 68. zinātniskajai konferencei.

Ikgadēja virtuālās izstādes veidošana ir izvērtusies jau par tradīciju, kas apkopo iepriekšējā gada publikāciju klāstu. Par informācijas avotu izstādes veidošanai izmantota LU Bibliotēkas veidotā „Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”, kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.

Virtuālās izstādes galvenais mērķis ir atspoguļot LU mācībspēku un zinātnieku 2009. gadā tapušās publikācijas, kuras sadalītas nodaļās atbilstoši LU struktūrvienībām : LU fakultātes, LU institūti un aģentūras, LU Bibliotēka un LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte". Katra nodaļa ietver attiecīgās struktūrvienību publikācijas, kas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko elektronisko publikāciju apraksti un pārējo zinātnisko publikāciju analītiskie apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli.

Virtuālā izstāde atspoguļo gan atsevišķu autoru ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu Latvijas zinātnē 2009. gadā. Informāciju par šīm un arī citām LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijām ir iespējams atrast "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē".

 

LU fakultātes

Bioloģijas fakultāte

Datorikas fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Juridiskā fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Medicīnas fakultāte

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Teoloģijas fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte

 

LU aģentūras - zinātniskie institūti

Bioloģijas institūts

Cietvielu fizikas institūts

Filozofijas un socioloģijas institūts

Fizikas institūts

Latviešu valodas institūts

Latvijas vēstures institūts

Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Matemātikas un informātikas institūts

Polimēru mehānikas institūts

 

LU zinātniskie institūti

Astronomijas institūts

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

Kardioloģijas institūts

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

LU Bibliotēka

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"

 

 

Sagatavoja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa