Izstādē „LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācībspēku publikācijas (2008.-2009.g.)” ietverto izdevumu saraksts

1. Ābele, Agita. Sporta psiholoģijas pamati / Agita Ābele ; rec.: Leonards Žukovs, Ineta Tunne, Skaiste Laskiene. Rīga : RaKa, 2009. 296 lpp. : il. (Pedagoģiskā bibliotēka). 2. Ābeļkalns, Ilvis.  Vilis Bernhards. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas)  //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 132.-134.lpp. 3. Āboltiņa, Mārīte.  Starpkultūru dialoga atbalsojums Raiņa dzejoļu krājumu kompozīcijā. Lit.: 26.lpp. //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.2 (2008), 22.-26.lpp. 4. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in researching literature / red. kol.: Ieva E. Kalniņa, Dace Bula, Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Benedikts Kalnačs, Skaidrīte Lasmane, Silvija Radzobe, Kārlis Vērdiņš ... u.c. ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2008. 12.[sēj.]. 267, [2] lpp. : il.  5. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / sast., priekšv. aut. Zanda Gūtmane ; redkol.: Zanda Gūtmane, Dace Bula, Inguna Daukste-Silasproģe, Silvestrs Gaižūns, Māra Grudule, Anda Kuduma, Benedikts Kalnačs, Ieva E. Kalniņa, Skaidrīte Lasmane, Edgars Lāms, Silvija Radzobe, Juris Rozītis, Pāvels Štolls, Kārlis Vērdiņš ; Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Liepāja : LiePA, 2009. 14.[sēj]. 218, [1] lpp.  6. Andersone, Rudīte. Comenius skolu partnerības projektu devums pedagoģijā / Rudīte Andersone //  Eiropas Savienības izglītība Latvijā. Nr.1 (2008, sept.), 6.-9.lpp. 7. Andersone, Rudīte. Skolotājs Osvalds Pūpols (1904-1941) / Rudīte Andersone // Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. Rīga : RaKa, 2008. 9. [sēj.], 11.-29.lpp. : fotogr.  8. Andersone, Rudīte. Sociālās prasmes izglītības programmās = Social skills in the curriculum / Rudīte Andersone. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2008. gada 22.-23. februāris = Society, integration, education : proceedings of the international conference, February 22th-23th, 2008 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 335.-340.lpp. : tab. 9. Andersone, Rudīte. Sociālās prasmes izglītības un mācību priekšmetu programmās [elektroniskais resurss] = Social skills in the curriculum / Rudīte Andersone // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 197.-202.lpp. 10. Ansone, Rūta.  Ausma Golubeva. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas) //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 141.-143.lpp. 11. Ansone, Rūta.  Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas)  //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 212.-216.lpp. : fotogr. 12. Ansone, Rūta.  Egils Rubenis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas) //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 189.-192.lpp. : fotogr. 13. Ansone, Rūta.  Jānis Melbārdis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas) //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 176.-180.lpp. 14. Ansone, Rūta.  Zigismunds Grigoļunovičs.( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas) //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 146.-150.lpp. 15. Anspoka, Zenta.  Antonijas Karules pedagoģiskais mantojums (1921-2001) / Zenta Anspoka //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. Rīga : RaKa, 2008. 9. [sēj.], 96.-149.lpp. : fotogr. 16. Anspoka, Zenta.  Latviešu valodas didaktika : 1.-4. klase:  monogrāfija / Zenta Anspoka ; rec.: Irēna Žogla, Anna Vulāne. Rīga : RaKa, 2008. 474 lpp. : il. ( Pedagoģiskā bibliotēka). 17. Apsīte, Ludmila.  17.-18. gadsimta Rietumeiropas filozofija / Ludmila Apsīte, Roberts Ķīlis, Juris Rozenvalds. Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. 147 lpp. 18. Ausekle, Dagmāra.  Daces Rukšānes romāns "Kāpēc tu raudāji" Latvijā un vācu literatūrkritikas uztverē / Dagmāra Ausekle, Ilze Kangro //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. Liepāja : LiePA, 2009. 14. rakstu krāj., 146.-151.lpp. 19. Ausekle, Dagmāra.  Jānis Rudzītis: uzticība pedagoga darbam (dzim. 1929) / Dagmāra Ausekle //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. - Rīga : RaKa, 2008. - 9. rakstu krājums, 311.-355.lpp. : fotogr. 20. Ausekle, Dagmāra.  Literatūras mācību metodikas pamatidejas 20. gadsimta 70.-80. gados [elektroniskais resurss] = Basic ideas of method of teaching literature in 70-80 of the 20th century / Dagmāra Ausekle, Elita Stikute. (History of teacher education (invited session of the Baltic Association of Educationals Historians ; 10) // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 784.-788.lpp. 21. Ausekle, Dagmāra.  Literatūras mācību metodikas pamatidejas 20. gadsimta 70.-80. gados [elektroniskais resurss] = Basic ideas of method of teaching literature in 70-80 of the 20th century / Dagmāra Ausekle, Elita Stikute.(History of teacher education (invited session of the Baltic Association of Educationals Historians; 10) //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 784.-788.lpp. 22. Austers, Ivars.  Skolotāju tolerances barometrs / I. Austers, M. Golubeva, I. Strode.  // Tolerances jautājumi skolā. Rīga : PROVIDUS, 2008. 25.-44.lpp.  23. Auziņa, Anita.  Globalization : change management and the new roles of educators [elektroniskais resurss] = Globalizācija: pārmaiņu vadīšana un izglītotāju jaunās lomas / Anita Auziņa. (Development of teachers' psychological competence ; 1) //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 62.-68.lpp. 24. Avotiņa, Austra.  Eesti graafika - igauņu grafika : [par klasiskās grafikas tehnikas attīstību mūsdienās : sakarā ar Igaunijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltīto izstādi "Impact - graphics from Estonia" Ārzemju mākslas muzejā] / Austra Avotiņa ; pēc izstādes kuratora Loita Jēkalda inform. //  Iespiedgrafika. Nr.1 (2008), 12.-17.lpp. : att. 25. Avotiņa, Austra. Renesanses kultūra : literatūra, filozofija, māksla, mūzika / Austra Avotiņa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] 111 lpp. : il. (Špikeris). 26. Avotiņa, Austra. Senā kultūra : Divupes kultūra, senās Ēģiptes kultūra, senebreju kultūra, senās Grieķijas kultūra, senās Romas kultūra, Bizantijas kultūra / Austra Avotiņa. [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009] 66, [1] lpp. 27. Avotiņa, Austra.  Study skills as an independent factor of content acquisition in the secondary school discipline "History of culture" / Austra Avotiņa //  Spring University : Changing education in a changing society. Klaipėda. 1.[sēj.] (2008), 85.-90.lpp. 28. Avotiņa, Austra.  Study skills as an independent factor of learning in the discipline "history of culture" [elektroniskais resurss] = Mācīšanās prasmes kā neatkarīgs satura apguves faktors kultūrvēstures kursā vidusskolā / Austra Avotiņa. (Curricula development for the basic and secondary school teachers' education ; ) // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 203.-209.lpp. 29. Avotiņa, Austra.  Temperamentīgais ziemeļnieks : Argentīnas latvietis – grafiķis Gvido Brūveris : [1922-1987 : sakarā mākslas piemiņas izstādi "Argentīnas ekspresijas" Latvijas Nacionālā muzeja Mazajā zālē] / Austra Avotiņa ; pēc Anitas Vanagas, Māra Branča, Ingas Brūveres inform. ; G. Brūvera il. //  Iespiedgrafika. Nr.4 (2008), 14.-20.lpp. : ģīm., il. 30. Avotiņa, Austra.  Vilhelms Mihailovskis – fotogrāfija bez robežām : [par fotomākslinieka Vilhelma Mihailovska izstādi "Fotogrāfija bez robežām" Maskavas nama galerijā (Rīga)] / Austra Avotiņa //  Iespiedgrafika. Nr.1 (2009), 19.-21.lpp. : fotogr. 31. Balama, Vita.  Intercultural communications as a component of international managers education / Vita Balama, Irēna Žogla //  Valoda, tulkošana, starpkultūru komunikācija = Language, translation/interpreting, intercultural communication : zinātniskie raksti / Ventspils Augstskola. Liepāja: LiePA, 2008. 275.-285.lpp. 32. Balama, Vita.  Intercultural communications as a component of international managers education / Vita Balama, Irēna Žogla //  Valoda, tulkošana, starpkultūru komunikācija= Language, translation/interpreting, intercultural communication : zinātniskie raksti / Ventspils Augstskola. Liepāja : LiePA, 2008. 275.-285.lpp.
33. Balcare, Kitija.  Humora eksperte par stresa pārvarēšanu : [tekstā stāsta Latvijas Universitātes Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes doktorante un Psiholoģijas nodaļas asistente Ieva Stokenberga] / Kitija Balcare //  Alma Mater : Universitātes Avīze.  Ziema (2008), 5.-7.lpp. 34. Berķe, Anita. Vispārizglītojošo skolu sadarbība ar skolēnu vecākiem mācību grūtību mazināšanā / A. Berķe, Astrīda Raževa //  Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8.sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. 14.sēj. (2008), 50.-58.lpp. 35. Berķe, Anita.  Skolu atbalsta personāla darbība skolēnu mācību grūtību mazināšanai  / Anita Berķe, Astrīda Raževa //  2. starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība" : tēzes : Rīga, 2008. gada 6. un 7. novembrī / Rīgas Stradiņa universitāte.  Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 18.lpp. 36. Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā : pedagoģijas un psiholoģijas katedras studiju programmas "Speciālās izglītības skolotājs" zinātniski metodisko materiālu krājums / red.: Rasma Vīgante u.c. ; Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Speciālās pedagoģijas laboratorija. Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 130, [1] lpp. 37. Blūma, Dainuvīte.  Skolotāju profesionālā pilnveide / Dainuvīte Blūma //  Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide : rokasgrāmata / "Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide Nr.2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504.".  Rīga : Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra, [2008]. 13.-18.lpp. 38. Blūma, Dainuvīte.  Skolotāju izglītība Boloņas procesa kontekstā / Dainuvīte Blūma  //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 673.-680.lpp. 39. Bonda, Dzintra.  Izloksnes ietekme uz literāro valodu : Vārkava un Vecvārkava / Dzintra Bonda, Dace Markus //  Vārkava : tradicionālā kultūra un mūsdienas : rakstu krājums.  Rīga : Madris, 2008.  117.-123.lpp. 40. Buša, Ilze.  Agita Ābele / Ilze Buša.  ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  115.-117.lpp. 41. Buša, Ilze.  Ilvis Ābeļkalns / Ilze Buša. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  118.-122.lpp. 42. Buša, Ilze.  Ritvars Grigors / Ilze Buša.  ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  150.-153.lpp. 43. Buša, Ilze.  Ruta Jumtiņa / Ilze Buša.  ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  164.-165.lpp. 44. Buša, Ilze.  Saiva Spūle (Treija) / Ilze Buša.  ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  195.-197.lpp. 45. Comenius skolu partnerības projekti : krājums, 2007 / Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra", Eiropas Savienības izglītības programma SOCRATES ; zin. red. Rudīte Andersone.    Rīga : Akadēmisko programmu aģentūra, 2008. 153 lpp. 46. Černova, Emīlija.  Pirmskolas skolotāja profesionālās darbības aktualitātes / Emīlija Černova  // Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās : pirmsskolas pedagoģijas maģistru I konferences materiāli, 2008. gada 15. decembris / Latvijas Universitāte. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 24.-32.lpp. 47. Černova, Emīlija.  Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība / Emīlija Černova //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2008. gada 22.-23. februāris / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts . Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 155.-161.lpp.   48. Černova, Emīlija.  Rotaļspēles darbības metodoloģija pirmskolā / Emīlija Černova //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : straptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris  / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 296.-302.lpp. 49. Druviete, Ina.  Eiropas daudzvalodības lokā / Ina Druviete  //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums.  Nr.2 (2008), 2.-6.lpp. 50. Druviete, Ina.  Latviešu valodas sociolingvistisko funkciju dinamika kontakvalodu ietekmē / Ina Druviete //  Valodniecības raksti / Letonikas otrais kongress. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 2.d., 224.-234.lpp. 51. Druviete, Ina.  Sociolingvistikas vēsture un perspektīvas pasaulē un Latvijā / Ina Druviete //  Linguistica Lettica.  Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 17.sēj., 5.-20.lpp. 52. Dzīvās baltu valodas / [sastādījusi Dace Markus]. Rīga : Rasa ABC, c2008. 127 lpp. 53. Filosofija  / red. kol.: Andrejs Bankavs, Ina Druviete, Ingrīda Kramiņa, Igors Koškins, Lidija Leikuma, Silvija Pavidis, Olga Ozoliņa, Aloizs Gudavičus, Krista Vogelbega ... [u.c.].  Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 250 lpp. ( Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis, ISSN 1407-2157 ; 739. sēj.)  54. Gaitniece-Putāne, Anda.  Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20–25 un 30–35 gadus veciem respondentiem  / Anda Gaitniece-Putāne  //  Psiholoģija / Latvijas Universitāte.  (Raksti / Latvijas Universitāte ; 742. sēj.), (2008), 7.-28.lpp. 55. Gaitniece-Putāne, Anda.  Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un sievietēm : promocijas darba kopsavilkums / Anda Gaitniece-Putāne ; promocijas darba vadītāja Malgožata Raščevska ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.  Rīga : Latvijas Universitāte, 2008.  83 lpp. 56. Gavriļina, МValodā veldzējas tautas dvēsele… / Margarita Gavriļina, Anna Vulāne. Rīga : Mācību grāmata, 2008. 264, [8] lpp. 57. Geikina, Silvija.  Iedvesmojošs, saviļņojošs skolotāja vārds / Silvija Geikina  //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.2 (2008), 45.-50.lpp.   58. Geske, Andrejs. Kontekstuālo izglītības faktoru ietekme uz meiteņu un zēnu literāro izpratību  / Andrejs Geske, Antra Ozola // Izglītības vadība. ( Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 7.-15.lpp.   59. Geske, Andrejs. Matemātika un dabaszinātnes sākumskolā : TIMSS, 2007 pētījums Latvijā / Andrejs Geske, Linda Mihno. Rīga : [b.i.], 2008. 83 lpp.   60. Geske, Andrejs.  Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma rezultāti Latvijā / Andrejs Geske, Antra Ozola // Skolotājs. Nr.3 (2008), 33.-37.lpp. 61. Golubeva Ausma.  Veselības veicināšana skolā : mācību līdzeklis / Ausma Golubeva, Igors Puškarevs. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 63 lpp. 62. Gorbāns, Imants. Atklātā pirmkoda programmatūras lietojums Latvijā starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu kontekstā / Imants Gorbāns // Izglītības vadība. (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 97.-118.lpp. 63. Gorbāns, Imants.  Izšķirošās IKT izvēles nākamās digitālās dekādes robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā : promocijas darbs vadības doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Imants Gorbāns ; Latvijas Universitāte ; zinātniskais vadītājs: Andrejs Geske. Rīga, 2008. 259 lp. 64. Grigorjevs, Juris.  Bēna valodas pētniecība valodas apguves kontekstā / Juris Grigorjevs, Dace Markus //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.1 (2008), 5.-12.lpp. 65. Grudule, Māra.  Brāļu draudzes atskaņas latviešu literatūrā  / Māra Grudule //  Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija  / Latvijas Universitāte. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 732.sēj.), (2008), 38.-44.lpp. 66. Grudule, Māra.  Elīza fon der Reke, (1754-1833) : rakstniece, sabiedriska darbiniece / Māra Grudule //  100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā.  Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 352.-355.lpp. 67. Grudule, Māra.  [Igauņu un lietuviešu literatūra Latvijā : bibliogrāfisks rādītājs] / sast. Māra Grudule //  Latvieši, igauņi un lietuvieši : literārie un kultūras kontakti : bibliogrāfiskie rādītāji. Rīga: Latvijas Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 11.-18.lpp. (Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 1). 68. Grudule, Māra.  Igauņu tauta, kultūra un literatūra latviešu grāmatās un presē. 17.-19. gadsimts / Māra Grudule //  Letonica. Nr. 17 (2008), 133.-154.lpp. 69. Grudule, Māra.  Juris Bārs latviešu rakstniecības laukā / Māra Grudule //  Karogs. Nr.7 (2008, jūl.), 122.-129.lp. 70. Grudule, Māra.  17. gadsimta veltījuma dzeja latviešu valodā / Māra Grudule //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē / Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.  Liepāja : LiePA, 2008. 13.rakstu krāj., 7.-21.lpp. 71. Grudule, Māra.  Skaitļu simbolika latviešu dzejā / Māra Grudule //  Karogs.  Nr.1 (2008, janv.), 126.-133.lpp. 72. Grundmane, Dzintra.  Latvijas Universitātes mācībspēku un studentu darbība sportā 1941.-1944. gadā / Dzintra Grundmane //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  29.-32.lpp. 73. Grundmane, Dzintra.  Latvijas Universitātes studentu pašvaldības darbība fiziskajā audzināšanā un sportā 1921.-1944. gadā / Dzintra Grundmane //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 9.-28.lpp. 74. Grundmane, Dzintra.  LVU Fiziskās audzināšanas un sporta katedras darbība 1953.-1970. gadā / Dzintra Grundmane //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 39.-50.lpp. 75. Iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte / Pārsla Eglīte, Ieva Marga Markausa, Broņislavs Ivbulis, Iveta Pavlina, Ilze Gņedovska, Māris Brants. ( Ekonomika, demogrāfija un vadības zinātnes) //  LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā / ZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija. Rīga : ZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija. Nr. 13 (2008), 55.-59.lpp. 76. Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā / Zanda Rubene, Laima Geikina, Artis Svece, Inga Vanaga, Beatrise Garjāne, Oksana Kuzmenko, Aiva Līduma // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 773.-781.lpp. 77. Irbe, Ingrīda. Ingrīda Irbe : Gleznas = Paintings / [teksts: A. Zariņa, Katerina Vatsella]. Rīga : Autorizdevums, 2008 [61] lpp. 78. Izglītības vadība = Education management / [galvenais redaktors, Andris Kangro]. Rīga : Latvijas Universitāte, c2009. 167 lpp. (Latvijas Universitātes raksti =Scientific papers University of Latvia =Acta Universitatis Latviensis, 749. sēj.). 79. Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitāte pamatskolā: kas veicina un kas kavē pusaudžu mācīšanos  / Andra Fernāte, Daiga Kalniņa, Linda Daniela, Irēna Žogla, Irina Maslo //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.). (2008), 25.-34.lpp. 80. Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitāte pamatskolā [elektroniskais resurss] / Daiga Kalniņa, Anita Eiholca, Ilze Briška, Sanita Baranova, Līga Āboltiņa, Irēna Žogla //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM] : Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) un LU PPF Pedagoģijas nodaļas starptautiskas konferences recenzēti materiāli / Association of Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and Psychology The University of Latvia. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. Pp. 450-461. 81. Jaunās paaudzes mācīšanās: kas kavē pusaudžu mācīšanās panākumus skolā? [elektroniskais resurss]  / Linda Daniela, Svetlana Surikova, Andra Fernāte, Vēsma Priedīte, Karine Oganisjana, Rudīte Andersone //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM] : Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) un LU PPF Pedagoģijas nodaļas starptautiskas konferences recenzēti materiāli / Association of Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and Psychology, The University of Latvia. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. Pp.462-471.  82. Jaunietis un sociālā vide : palīgmateriāls sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem un pašvaldībām darbā ar sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem / [materiālu sagatavoja: Inese Āre. Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2008. 48 lpp. 83. Kalniņa, Sandra.  Projekts "Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas" / Sandra Kalniņa //  Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas : projekta pieredzes materiāls : Izglītības attīstības centra (IAC) īstenots projekts "Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas" Nr. 2005/017-495-03-01/1-62/06, 2007. gada 1. septembris-2008. gada 30. septembris / Izglītības attīstības centrs (IAC). Rīga : Izglītības attīstības centrs, [2008]. 4.lpp. 84. Kalve, Aija. Literatūra 6. klasei : darba burtnīca : koks (70 stundas) : mācību līdzeklis / Aija Kalve, Ilze Stikāne, Silvija Tretjakova. Rīga : Pētergailis, 2008. 59 lpp. 85. Kalve, Aija.  Literatūra 6. klasei : mācību grāmata / A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova ; [redaktores: Skaidrīte Ivanišaka un Gunta Lejniece]. Rīga : Pētergailis, 2008. 261, [6] lpp. 86. Kalve, Aija. Literatūra 6. klasei : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis / Aija Kalve, Ilze Stikāne, Silvija Tretjakova. Rīga : Pētergailis, 2008. 119, [1] lpp. 87. Kaļķe, Baiba.  Bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs Andrejs Jesens (1873-1958) / Baiba Kaļķe //  Laikmets un personība / Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2009. 11. krāj., 34.-53.11.lpp. 88. Kaļķe, Baiba.  Pedagogs un ministrs Aldonis Builis, (1930-2001) / Baiba Kaļķe //  Laikmets un personība / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2008. 10.krāj., 268.-290.lpp. 89. Kaļķe, Baiba.  Skolotāja tēls mūsdienu vidusskolēnu priekšstatos / Baiba Kaļķe //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 55.-60.lpp. 90. Kaļķe, Baiba.  The comparative analysis of teacher's image during soviet and postsoviet period / Baiba Kaļķe //  Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 217.-227.lpp. 91. Kangro, Andris.  Skolēnu kompetence starptautiskajos pētījumos / Andris Kangro, Rita Kiseļova //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 33.-41.lpp. 92. Kangro, Ilze.  Freies Sprechen als Ziel und Mittel des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts = Brīva runa - komunikatīvo svešvalodu mācību mērķis un līdzeklis = Free Speech - the Aim and the Tool of the Communicative Foreign Language Studies / Ilze Kangro, Valentīna Sokolova, Valerija Li //  Pedagoģija un skolotāju izglītība : Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 169.-181.lpp. 93. Kaņepēja, Ruta Ināra.  Bērnu darbība adaptācijas periodā sākumskolā / Ruta Ināra Kaņepēja, Līga Āboltiņa //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 61.-80.lpp.  94. Kārkliņa, Inta. Alexander Dauge: Gedanken zur Erziehung der Vorschülkinder in Lettland / Inta Kārkliņa // Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs  : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija.  Rīga : RaKa, 2009. 9.-21.lpp. 95. Karpova, Ārija. Par sadarbībā ar profesori uztvertajām un gaidāmajām vērtībām / Ārija Karpova // Laikmets un personība / Latvijas Universitāte.  Rīga : RaKa, 2009. 11.krāj., 258.-259.lpp. Tekstā pieminēta Aīda Krūze. 96. Karpova, Ārija.  Pensionēto pedagogu dzīvesdarbības prioritātes, pieņemtie izaicinājumi un dominējošie emocionālie stāvokļi [elektroniskais resurss] / Ārija Karpova. (Development of teachers' psychological competence ; 1) //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM].  Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 73.-82.lpp. 97. Kincāns, Vladimirs. Pedagoga autoritāte un uzticības problēma / Vladimirs Kincāns // Izglītības vadība. (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.).  (2009), 48.-60.lpp. 98. Kincāns, Vladimirs.  Atkārtošanas princips mākslā un uztverē / Vladimirs Kincāns //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 7.-14.lpp. 99. Kincāns, Vladimirs.  Development of individual aesthetic culture as a philosophical and pedagogical problem [elektroniskais resurss] = Estētiskās kultūras attīstība kā filozofiska un pedagoģiska problēma / Vladimirs Kincāns. (Problems of educational philosophy and sociology ; 9) //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008.  740.-745.lpp. 100. Kincāns, Vladimirs.  Mūžizglītība kā radošas personības veidošanas priekšnoteikums / Vladimirs Kincāns //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2008. gada 22.-23. februāris = Society, integration, education : proceedings of the international conference, February 22th-23th, 2008 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts.  Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008.  417.-422.lpp. 101. Kincāns, Vladimirs.  Pedagoga autoritāte un uzticības problēma / Vladimirs Kincāns //  Izglītības vadība. (Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 48.-60.lpp. 102. Koķe, TatjanaAugsti godātie konferences "Skolas vides nozīme veiksmīga pedagoģiskā procesa nodrošināšanā" dalībnieki! : [LR izglītības un zinātnes ministres vēstule : 14.febr.] / Tatjana Koķe //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 67.lpp. 103. Koķe, TatjanaIntervija ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi : [par prioritātēm vispārējā izglītībā] / Tatjana Koķe ; pierakst. Anita Šmite //  Skolotājs. Nr.1 (2008), 4.-7.lpp. 104. Koķe, Tatjana. Bez piepūles nav krietnas dzīves / Tatjana Koķe // Laikmets un personība / Latvijas Universitāte.  Rīga : RaKa, 2009. 11.krāj., 244.-245.lpp. 105. Koķe, Tatjana.  Personība laikmeta audumā : [priekšvārds] / Tatjana Koķe //  Laikmets un personība / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2008. 10.krāj., 4.-8.lpp.  106.  Koļesovs, Aleksandrs.  Laika perspektīvas analīze un interpretācija. Indivīda laika perspektīva: jaunas iespējas analīzē un interpretācijā = Analysis and Interpretation of Time Perspective. Individual Time Perspective: New Possibilities of Analysis and Interpretation / Aleksandrs Koļesovs //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte  ; 742. sēj.), (2008), 29.-38.lpp. 107. Kopeloviča, AnnaLehrebildung für die Grundschulen der Minoritäten während der parlamentarischen Republik in Lettland (1919-1934) / Anna Kopeloviča, Leonards Žukovs //  Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 193.-216.lpp. 108. Kriumane, Laimrota. Muzikālā dimensija A. Krūzes personībā / Laimrota Kriumane  // Laikmets un personība / Latvijas Universitāte.  Rīga : RaKa, 2009. 11.krāj., 261.-262.lpp. Tekstā pieminēta Aīda Krūze. 109. Krūze, Aīda.  Augusts Tentelis - izglītības ministrs / Aīda Krūze //  Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes Bibliotēka. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 99.-112.lpp. 110. Krūze, AīdaPriekšvārds / Aīda Krūze //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. Rīga : RaKa, 2008. 9. [sēj.] (2008), 4.-9.lpp. 111. Krūze, Aīda.  Research in the history of education after regaining independence / Aīda Krūze // Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : Abstracts and Programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008). Riga : RTU Publishing House, 2008. 75.-76.lpp. 112. Krūze, AīdaStudijas un pētniecība - pirmskolas pedagoģijas teorijas un prakses vienotības garants / Aīda Krūze //  Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās : pirmsskolas pedagoģijas maģistru I konferences materiāli, 2008. gada 15. decembris / Latvijas Universitāte.  Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 13.-16.lpp. 113. Krūze, Aīda. Atkārtojuma princips pedagoģiskajā diskursā  / Aīda Krūze, Vladimirs Kincāns // Izglītības vadība. (Raksti  / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 89.-96.lpp. 114. Krūze, Aīda. Muzejpedagoģijas attīstība LU Pedagoģijas muzeja darbībā  / Aīda Krūze // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 738.sēj.), (2008), 224.-230.lpp. URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/738.pdf#page=224. 115. Krūze, Aīda.  Forschung der Geschichtspädagogik in Lettland nach der Wiederlangung der Unabhängigkeit (1990-2009) / Aīda Krūze, Ērika Vugule  //  Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 398.-[408.]lpp.    116. Krūze, Aīda.  Vēstures profesors un izglītības ministrs Augusts Tentelis, (1878-1942) / Aīda Krūze //  Laikmets un personība / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2008. 10.krāj., 126.-159.lpp. 117. Kurilova, TatjanaJohn Dewey on Teacher Education = Džons Djūijs par skolotāju izglītību / Tatjana Kurilova  //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 43.-54.lpp.   118. Kurilova, Tatjana.  Teaching and learning in progressive education / Tatjana Kurilova //  Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 331.-347.lpp  119. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? : padomi veiksmīgai karjeras izvēlei / [informatīvā materiāla saturu sagatavoja Ineta Daiktere, Inguna Raituma, Baiba Gabranova]. [Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008]. 111, [1] lpp. 120. Kuzmins, Jurijs. Teleklātbūtne mācīšanā = Telepresence in Education / Jurijs Kuzmins // Izglītības vadība = Education management. Raksti  / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 119.-129.lpp. 121. Ķestere, IvetaChildren with special and exceptional - a subject in the teacher training curriculum (Latvia, the late 19th century - 2004) [elektroniskais resurss] = Bērni ar speciālām un īpašām vajadzībām - mācību priekšmets skolotāju izglītības programmās (Latvijā, 19. gs. beigās - 2004) / Iveta Ķestere, Dita Nīmante //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 799.-812.lpp.  122. Ķestere, IvetaPedagoģijas vēstures pētniece Aīda Krūze / Iveta Ķestere // Laikmets un personība / Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2009. 11.krāj., 224.-240.lpp. 123. Ķestere, Iveta.  Skolu vēstures pētnieks Alfrēds Staris (dzim. 1926) : Trīs skolu vēsturnieki : Jānis Kriškāns - Andrejs Vičs - Alfrēds Staris / Iveta Ķestere //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. Rīga : RaKa, 2008. 9. rakstu krāj., 150.-158.lpp. 124. Ķestere, Iveta. LU profesors Jānis Kauliņš (1863-1940) un viņa laikabiedri / Iveta Ķestere // Zinātņu vēsture un muzejniecība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 716.sēj.), (2008), 53.-62.lpp. URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/716.pdf#page=53. 125. Ķestere, Iveta.  Traditional and modernity in the schools of Latvia during the period of national independence / Iveta Ķestere  //  Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs  : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 290.-303.lpp. 126. Lagzdiņa, Dace.  Atis Ķeniņš - dzīvesdarbība, devums izglītībā un kultūrā, (1874-1961) / Dace Lagzdiņa, Iveta Ķestere //  Laikmets un personība / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2008. 10.krāj., 160.-217.lpp. 127. Laikmets un personība : rakstu krājums / [sast. un zin. red.: Aīda Krūze] ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Latvijas Skolu muzeju asociācija.  Rīga : RaKa, 2008. 128. Laizāne, Ilona.  Līdzatkarības fenomena teorētiskie aspekti [elektroniskais resurss] = The theoretical aspects of the phenomenon of co-dependence / Ilona Laizāne, Lūcija Rutka //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 89.-97.lpp. 129. Lapiņa, Lāsma.  Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā / Lāsma Lapiņa, Velta Ļubkina ; rec.: Irēna Žogla u.c. ; Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts.    Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 125 lpp. 130. Lasmanis, Aivars.  An approach to the integration of qualitative and quantitative research methods in research of pedagogy [elektroniskais resurss] = Integrētā pieeja kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm pedagoģijas pētījumos / Aivars Lasmanis //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 746.-753.lpp. 131. Lauze, Linda.  Izpētes materiāla vākšana sociolingvistikā : metodiski norādījumi / Linda Lauze ; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedra ; rec.: Ina Druviete, Tālis Tīsenkopfs.  Liepāja : Liepa, 2008. 64 lpp. 132. Letonikas kongress. Valodniecības raksti - 1 / Letonikas otrais kongress ; [redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs, Brigita Bušmane, Ojārs Bušs, Ilga Jansone, Regīna Kvašīte, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Pēteris Vanags, Anna Vulāne ; sastādītāja Brigita Bušmane. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 1.sēj. 350, [1] lpp.  133. Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta žurnāls / Latviešu valodas institūts ; redkol.: Laimute Balode, Ojārs Bušs, Ina Druviete, Ilga Jansone (atb. red.), Andrejs Bankavs, Agris Timuška, Andrejs Veisbergs, Baiba Kangere, Aksels Holvuts, Daina Nītiņa Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 17., 18. sēj.. 134. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : krājumam "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) - 200 gadi, Jura Alunāna krājumam "Dziesmiņas" (1856) - 150 gadi = Literature, folklore, arts : dedication to the anniversary of the collections Latvian poetry Juris Alunāns "Dziesmiņas" (1856) and "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) / [galvenā redaktore Ausma Cimdiņa ; krājuma sastādītājas: Ieva Kalniņa, Māra Grudule]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 229 lpp. (Latvijas Universitātes raksti ;  731. sēj.). 135. Mākslas terapija : teorija un prakse : rakstu krājums / sastādītāja K. Martinsone; konsultanti un recenzenti: Diāna Vollere, Karola Sibeta, Ārija Karpova.  Rīga : Drukātava, 2009. 521 lpp. 136. Margeviča, Ieva.  Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai : augstskolas pedagoģija / Ieva Margeviča ; vadītājs Antonio Medina-Rivilla ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. Rīga, 2008. 327 lp. 137. Maslo, Irina.  Institūta idejas īstenotāja / Irina Maslo //  Laikmets un personība / Latvijas Universitāte. Rīga : RaKa, 2009. 11.krāj., 249.-251.lpp. 138. Maslo, Irina.  2. darba grupa "Dažādības pedagoģiskā vadība" : [par starptautisko izglītības konferenci] / Irina Maslo //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 59.-60.lpp.   139. Maslo, Irina.  Vai pedagoģiskā izglītība mūsdienās nepieciešama tikai skolotājiem? / Irina Maslo, Samvels Hento-Palacioss //  Skolotājs. Nr.3 (2008), 7.-11.lpp. 140. Matemātikas un dabaszinību uzdevumi 4. klasei / [sastādījis Andrejs Geske]. Rīga : RaKa, 2009. 2. sēj. 141. Melbārdis, Jānis.  Diāna Urbāne / Jānis Melbārdis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 202.-209.lpp. 142.  Melbārdis, Jānis.  Genādijs Kartuzovs / Jānis Melbārdis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas).  Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  165.-167.lpp. 143. Melbārdis, Jānis.  Janīna Graužine / Jānis Melbārdis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 143.-145.lpp. 144. Melbārdis, Jānis.  LU sporta pedagogu zinātniski akadēmiskā darbība 1990.-2008. gadā / Jānis Melbārdis //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 64.-114.lpp. 145.  Melbārdis, Jānis.  Rūta Ansone / Jānis Melbārdis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 124.-129.lpp. 146.  Mencis, Jānis.  Matemātika 2. klasē : skolotāja grāmata Jānis Mencis, Valentīna Sūniņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 80 lpp. 147.  Miltiņa, Irēna.  Skolotāja logopēda darba mape / Irēna Miltiņa ; rec. Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse.  Rīga : Raka, 2008. 302 lpp. 148. Model of structure of personal innovativeness in education and innovational anxiety: pilot research results [elektroniskais resurss] = Personības inovāciju pieņemšanas strukturālais modelis izglītībā un personības inovāciju trauksme: pilotpētījuma rezultāti / Svetlana Baigozina, Aivars Lasmanis, Eduard Saveliev, Tālivaldis Mežis, Irina Filipova //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 723.-733.lpp.  149. Muzikante, Inese.  Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu braukšanu / Inese Muzikante, Viesturs Reņģe //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 742. sēj.), (2008), 39.-50.lpp. 150. Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā : mācību kursa izdales materiāls / [izdales materiālu sagatavoja: 1. un 2. nodaļa: Aivars Lasmanis, 3. un 4. nodaļa: Baiba Sporāne ... [u.c.]]. Rīga : Datorzinību centrs, 2008. 231 lpp. 151. Nīmante, Dita.  Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts : sociālā pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Dita Nīmante ; darba vadītāja, Irina Maslo ; Latvijas Universitāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 207, [66] lp. 152. Nīmante, Dita.  Iekļaujoša izglītība – izglītības sistēmas, skolas un klases kontekstā / Dita Nīmante // Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā : projekta pieredzes materiāli / Britu Padome Latvijā, Izglītības attīstības centrs, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra. Rīga : [b.i.], 2008. 35.-42.lpp. 153. Nīmante, Dita.  Iekļaujošās izglītības izpratne Latvijā [elektroniskais resurss] / Dita Nīmante //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 433.-441.lpp. 154. Nīmante, Dita.  Vēlreiz par iekļaujošo izglītību / Dita Nīmante //  Skolotājs. Nr.1 (2008), 59.-64.lpp. 155. Nīmante, Dita.  UNESCO konferences 1. darba grupa "Speciālo vajadzību izglītība" [par starptautisko izglītības konferenci] / Dita Nīmante //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 56.-57.lpp. 156. Oganisjana, KarineShould the future teachers' eterprise of fostering new projects be a norm or an exception to the rule? ("Discoprovita" - to learn for life) [elektroniskais resurss] = Vai topošo skolotāju uzņēmībai un projektiem vajadzētu būt normai vai izņēmumam? ("Discoprovita" - mācīties dzīvei) / Karine Oganisjana //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 357.-365.lpp. 157. Paegle, Dzintra.  Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze latviešu valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā / Dzintra Paegle, Malgožata Raščevska //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.1 (2008), 26.-34.lpp. 158. Pāne, Inta.  Aivars Ansons / Inta Pāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 129.-131.lpp. 159. Pāne, Inta.  Jānis Ostrouhs / Inta Pāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 180.-183.lpp. 160. Pāne, Inta.  Mārtiņš Zībarts / Inta Pāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 216.-221.lpp. 161.  Pedagogu tālākizglītības satura organizācijas un pārraudzības sistēmas izveide / Rita Ābele... u.c. ; konsult. Andris Kangro //  Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide : rokasgrāmata. Rīga : Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra, [2008]. 61.-69.lpp. 162. Pedagogu tālākizglītības satura un īstenošanas kvalitātes vērtēšanas sistēma / Inguna Lāce, Sandra Kalniņa, Ilze Ivanova... u.c. ; konsult. Indra Dedze //  Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide : rokasgrāmata.  Rīga : Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra, [2008]. 41.-59.lpp. 163. Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs = Pedagogy in the changing historical conditions in the 20th century in the Baltic countries : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / redkol.: Aīda Krūze ... [u.c.] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija.  Rīga : RaKa, 2009. 407, [1] lpp.   164. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teacher's Education / [red.: Irēna Žogla, Ilze Kangro ; redkol.: Irēna Žogla, Ilze Kangro, Tatjana Koķe, Irina Maslo, Dainuvīte Blūma, Aivars Lasmanis, Baiba Kaļķe, Vladimirs Kincāns, Andrejs Rauhvargers ... [u.c.]]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 242 lpp. 165. Pedagoģijas teorijas un mācīšanas process : desmitās ikgadējās maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli 2008. gada 6.decembris / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte ; [zinātniskā redkolēģija: Irēna Žogla, Pēteris Vucenlazdāns, Emīlija Černova ... [u.c.] ; rec.:Vilis Deksnis ... [u.c.]].  Rēzekne :  Rēzeknes Augstskola, 2008. 113 [3] lpp. 166. Pētersons, Reinis.  Nesteidzīgais Petersons : [par radošo daudzveidību : saruna ar mākslinieku, grāmatu grafiķi, animatoru] / Reinis Pētersons ; pierakst. Austra Avotiņa //  Iespiedgrafika. Nr.1 (2009), 4.-11.lpp. 167. Pirmsskolas pedagoģijas maģistru konference "Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās".  Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās : pirmsskolas pedagoģijas maģistru I konferences materiāli 2008. gada 15. decembris / Latvijas Universitāte ; [redaktore, Emīlija Černova]. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 62 lpp. 168. Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās : pirmsskolas pedagoģijas maģistru I konferences materiāli 2008. gada 15. decembris / Latvijas Universitāte ; [redaktore Emīlija Černova]. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 62 lpp. 169. Plaude, Alla.  M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā / Alla Plaude, Malgožata Raščevska //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 729. sēj.), (2008), 28.-41.lpp. 170.  Psiholoģija = Psychology / galvenais redaktors: Ivars Austers ; redkol.: Solveiga Miezīte, Ivars Austers, Ārija Karpova, Sandra Serbe, Viesturs Reņģe, Malgožata Raščevska ... [u.c.]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. ( Latvijas Universitātes raksti  ; 729. sēj.,742. sēj.). 171. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers. VI / Kreativitātes zinātniskais institūts ; zin. redkol.: R. Bebre, Ā. Karpova, D. Markus ... u.c.  Rīga : Kreativitātes zinātniskais institūts, 2008. 271 lpp. 172. Rauhvargers, Andrejs. Review of legislation and recognition practice in the "Bologna" countries : National Action Plans 2007 = Likumdošana un kvalifikāciju atzīšana Boloņas procesa valstīs : 2007. gada nacionālie rīcībplāni diplomu atzīšanā / Andrejs Rauhvargers, Agnese Rusakova // Izglītības vadība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 749. sēj.), (2009), 16.-22.lpp. URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/749.pdf#page=16. 173. Raževa, Astrīda.  Klašu audzinātāju un sociālo pedagogu sadarbība skolēnu sociālo problēmu mazināšanā / Astrīda Raževa //  Zinātniskie raksti : 2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas. Rīga : RSU, 2009. 75.-80.lpp. 174. Renģe, Viesturs.  Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos psiholoģijas žurnālos = Social Representations of Psychology in Popular and Scientific Psychology Journals and Magazines / Viesturs Reņģe, Ivars Austers //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 729. sēj.), (2008), 53.-69.lpp. 175. Rēzeknes Augstskola.  Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process : desmitās ikgadējās maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2008. gada 6. decembris = Pedagogical theories and study process : masters scientific practical materials of the 10-th conference in 2008. 6th of December / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Pedagoģijas maģistrantūra ; [zinātniskā redkolēģija: Irēna Žogla ... [u.c.]]. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 113 lpp. 176. Rubene, Zanda. Kritiskā domāšana studiju procesā / Zanda Rubene.  2. papild. izd. Rīga :  LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 223 lpp.   177. Rubene, Zanda.  Ievads mediju pedagoģijā / Zanda Rubene, Andrita Krūmiņa, Inga Vanaga. Rīga : RaKa, c2008. 207 lpp. 178.  Rubenis, Egils.  Arvīds Pētersons / Egils Rubenis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 186.-189.lpp. 179. Rubenis, Egils.  Leopolds Kovals / Egils Rubenis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 171.-173.lpp. 180.  Rubenis, Egils.  Meta Tiro / Egils Rubenis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 197.-202.lpp. 181. Rubenis, Egils.  Nasons, Hains / Egils Rubenis. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 160.-163.lpp. 182. Rutka, Lūcija.  Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā / Lūcija Rutka // Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti, konferences referāti  / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA). Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2008. 4.sēj., 296.-302.lpp. 183. Rutka, Lūcija.  Psiholoģiskā pedagoģija : aktualitāte, problēmas, risināšanas iespējas : Latvijas Universitātes 67. konferences Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas sekcija / Lūcija Rutka, Agita Ābele, Svece Guna //  Psiholoģijas Pasaule. Nr.1 (2009), 8.-12.lpp. 184. Rutka, LūcijaSkolas vides psiholoģiskie faktori / Lūcija Rutka //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 12.-19.lpp. 185. Rutka, Lūcija.  Mācīt ne tikai zināt un darīt, bet arī dzīvot kopā un būt : [par Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas aktivitātēm 2009. g. : saruna ar asociēto prof.] / Lūcija Rutka ; pierakst. Antra Krasnā //  Psiholoģijas Pasaule Nr.1 (2009), 2.-7.lpp. 186. Rutka, Lūcija.  Meeting mentor's needs : some findings from piloting TISSNTE project in Latvia / Lūcija Rutka, I. Žogla //  Catalogue IWE 2009, International Week of ESEC : Creativity and Innovation. Coimbra : Instituto Politecnico de Coimbra, 2009. p.52-53. 187. Rutka, Lūcija.  Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie faktori [elektroniskais resurss] = Psychological factors of the pedagogical process / Lūcija Rutka //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 104.-116.lpp. 188. Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2008. gada 22.-23. februāris = Society, integration, education : proceedings of the international conference, February 22th-23th, 2008 / zin.redkol.: Emīlija Černova ... [u.c.] ; Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 488 lpp. 189. Sebre, Sandra.  Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar bērnu un vecāku attiecībām  / Sandra Sebre, Laura Pirsko // Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 742. sēj.), (2008), 51.-66.lpp. 190.  Sebre, Sandra.  Psiholoģijas un teoloģijas krustpunktu iespējas cilvēka būtības izpratnei / Sandra Sebre //  Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr.58 (2008), 57.-66.lpp. 191. Shalajeva, Oksana.  The role of an educator in further education of adults [elektroniskais resurss] = Docētāja loma pieaugušo tālākizglītībā / Oksana Shalajeva, Aivars Lasmanis // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 698.-706.lpp. 192. Signum Temporis = Laika Zīmes : pedagogy & psychology : [journal of research in pedagogy and psychology]. Sēj. 1, Nr. 1 ( marts 2008) / redkol.: Dace Markus, Ausma Špona, Zenta Anspoka, Māra Vidnere u.c. ; Riga Teacher Training and Educational Management Academy = Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Riga : Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2008. 112 lpp. 193. Skreitule-Pikše, Inga.  Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija Latvijā  / Inga Skreitule-Pikše, Sandra Sebre //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 742. sēj.), (2008), 67.-77.lpp. 194. Smilga, Sandra.  Criteria of leadership and authority as a component of teacher's professional activity [elektroniskais resurss] = Līderības un autoritātes kritēriji skolotāja profesionālajā darbībā / Sandra Smilga, Irēna Žogla // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 635.-648.lpp. 195. Sociāli demogrāfisko norišu paredzamās pārmaiņas Latvijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai / Pārsla Eglīte, Ieva Marga Markausa, Iveta Pavlina, Māris Brants, Ilze Gņedovska, Broņislavs Ivbulis.  ( Ekonomika, demogrāfija un vadības zinātnes) //  LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā  / LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija. Rīga : ZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008.  Nr. 13 (2008), 51.-54.lpp. 196. Sokolova, Valentīna.  Sprachbezogene textkategoriale Bauformen der Erzählperspektive in Kurzprosa / Valentīna Sokolova, Anna Zotova //  Valoda - 2008 : valoda dažādu kultūru kontekstā / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte - (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte ; 18).  Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2008. 168.-174.lpp. 197. Sporta izglītība Latvijas Universitātē / sast. J. Melbārdis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 263 lpp. 198. Spring University : changing education in a changing society / editors: Irēna Žogla ... [u.c.].  Klaipėda : Klaipėda University, 2008. 1.sēj., 108 lpp. 199. Stavicka, Anna.  Word formation models in ICT terminology / Anna Stavicka. ( Sinhronija : leksiskais, semantiskais un stilistiskais aspekts)  //  Valoda - 2008 : valoda dažādu kultūru kontekstā / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.  (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte ; 18). Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2008. 411.-420.lpp. 200. Stikāne, Ilze.  Bērnu literatūra un pieaugušais lasītājs / Ilze Stikāne //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.), (2008), 133.-143.lpp. 201. Stikāne, Ilze.  Kontroversiālā bērnu un jaunatnes literatūra Latvijā (2000-2006) / Ilze Stikāne //  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in researching literature / Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.  Liepāja : LiePA, 2008.13.rakstu krāj., 85.-94.lpp. 202. Stikāne, Ilze.  Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas virziens Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē / Ilze Stikāne // Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.1 (2009), 50.-52.lpp. 203. Stikāne, Ilze.  Skolas bibliotēkas iesaistīšanās Plašā apvāršņa konkursā : informācija no bibliotēku portāla / Ilze Stikāne //  Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas : projekta pieredzes materiāls : Izglītības attīstības centra (IAC) īstenots projekts "Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas" Nr. 2005/017-495-03-01/1-62/06, 2007. gada 1. septembris-2008. gada 30. septembris / Izglītības attīstības centrs (IAC). Rīga : Izglītības attīstības centrs, [2008]. 45.lpp. 204. Stikute, Elita. The development of problem-based teaching in publications of Jānis Rudzītis / Elita Stikute // Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs  : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. Rīga : RaKa, 2009. 87.-96.lpp. 205. Sramkale, Ligita.  Jāņa Anspaka devums nākotnes iespēju apjautā (dz. 1929) / Ligita Stramkale //  Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. Rīga : RaKa, 2008. 9. rakstu krāj., 357.-395.lpp. 206. Stramkale, Ligita.  Mūzika vispārizglītojošā skolā: vēsturiskais un mūsdienu aspekts / Ligita Stramkale //  Pedagoģija un skolotāju izglītība. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 741.sēj.),  (2008), 81.-88.lpp. 207. Strika, Evija. Evijas Strikas promocijas darbs "Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības raksturojums" : (klīniskā psiholoģija) / Latvijas Universitāte ; darba vadītāja: Malgožata Raščevska. Rīga, 2009. 178 lp. 208. Strika, Evija.  Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas ar MMPI-2 testu) = Differences in Offenders’ Personality Traits (Measured with the MMPI-2 Test). Data from Forensic Psychiatric and Complex Forensic Psychiatric and Psychological Expertis / Evija Strika //  Psiholoģija. (Raksti / Latvijas Universitāte ; 729. sēj.), (2008), 70.-89.lpp. 209. Studentu zinātniskā konference "Aktuāli baltistikas jautājumi".  Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes VIII studentu zinātniskā konference "Aktuāli baltistikas jautājumi" : tēžu krājums : 2008.gada 24.-25. novembrī / [recenzenti, Māra Grudule ... [u.c.]]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 32 lpp. 210. Špeļs, Dainis.  Akadēmiskā vienība "Austrums" : [par darbību 2008.g.] / Dainis Špeļs, Juris Zommers, Jānis Valdmanis //  Akadēmiskā dzīve.  Nr.46 (2009), 121.-124.lpp. 211. Tālākizglītības satura moduļu sistēma / Rasma Vīgante, Laima Geikina, Dita Nīmante ... u.c. ; konsult. Dainuvīte Blūma //  Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide : rokasgrāmata. Rīga : Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra, [2008]. 19.-39.lpp. 212. Tidriķe, Laura.  Mūsējie. Viņējie. Aizspriedumu (socio)lingvistiskie aspekti / Laura Tidriķe  //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums.  Nr.2 (2008), 18.-21.lpp. 213. Tūbele, Sarmīte.  2. darba grupa "Audzēkņu vajadzības un mācīšanās veidi" : [par starptautisko izglītības konferenci] / Sarmīte Tūbele //  Skolotājs. Nr.2 (2008), 58.lpp. 214. Tūbele, Sarmīte.  Disleksija un lasīšanas traucējumi - kopīgais un atšķirīgais / Sarmīte Tūbele //  Valodniecības raksti – 2 / Otrais Letonikas kongress. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 212.-223.lpp. 215. Tūbele, Sarmīte.  Disleksija vai lasīšanas traucējumi / Sarmīte Tūbele. Rīga : RaKa, c2008. 161 lpp.  216. Tūbele, Sarmīte.  Speciālās izglītības skolotāju sagatavošana Latvijas Universitātē [elektroniskais resurss]  / Sarmīte Tūbele //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 553.-561.lpp. 217. Tūbele, Sarmīte.  2008. gada janvāris - Leipcigā : [par starptautisku konferenci speciālās pedagoģijas jautājumos Leipcigā] / Sarmīte Tūbele //  Skolotājs. Nr.1 (2008), 52.-55.lpp. 218. Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums : Bībeles tulkojumi : teorija, vēsture, mūsdienu prakse. Rīga : Zinātne, 2008. 214, [1] lpp. (Valsts valodas komisijas raksti ; 4. sējums / redkolēģija : Andrejs Veisbergs (galv. red.), Māris Baltiņš, Daiga Joma, Jānis Valdmanis).  219. Upmale, AndaReducing behavioural disorders with art therapy methods for adolescents: research draft / Anda Upmale //  6. starptautiskā mākslu terapijas konference "Mūsdienu mākslu terapija - teorija un prakse" : tēzes, 2008.gada 18.-20.jūlijs, Rēzekne un Rēzeknes rajons, Latvija = 6th International arts therapies conference Contemporary Arts Therapies - Theory and Practice : theses, July 18-20, 2008, Rēzekne, Rēzekne region, Latvia / Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga: RSU, 2008. 55.-56.lpp. 220. Upmale, Anda.  Pusaudžu uzvedības traucējumu mazināšana mākslas terapijā / Anda Upmale //  Mākslas terapija : teorija un prakse : rakstu krājums. Rīga : Drukātava, 2009. 479.-489.lpp. 221. Urbāne, Diāna.  Biruta Šmite / Diāna Urbāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 193.-195.lpp. 222.  Urbāne, Diāna.  Dzidra Liepiņa (Grantiņa) / Diāna Urbāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 173.-176.lpp. 223.  Urbāne, Diāna.  Leonīds Žilinskis / Diāna Urbāne. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  221.-223.lpp. 224. Ušča, Svetlana.  Pusaudži ar valodas traucējumiem pamatskolā / Svetlana Ušča, Sarmīte Tūbele //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 517.-523.lpp. 225. Valdmanis, Jānis.  Ievads / J. Valdmanis //  Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā / Latviešu valodas aģentūra. Rīga : Zinātne, 2009. 7.-9.lpp. 226. Valdmanis, Jānis.  Priekšvārds  / Jānis Valdmanis. Autors uzrādīts satura rādītājā //  Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte.  Rīga : Zinātne, 2008. 7.-9.lpp. 227. Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte / Valsts valodas aģentūra ; Vineta Ernstsone, Dzintra Hirša, Daiga Joma, Gunta Kļava, Dite Liepa, Kristīne Motivāne, Jānis Valdmanis ; zin. red. Ina Druviete ; lit. red. Ieva Jansone ; angļu teksta red. Antra Legzdiņa ; priekšv. sarakst. Jānis Valdmanis ; Māra Sīmansona vāka dizains.  Rīga : Zinātne, 2008. 397 lpp. 228. Vedļa, Aleksandrs.  Inovācijas izglītībā - laikmeta prasības / Aleksandrs Vedļa, Marga Živitere, Gunta Treimane //  Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. Nr.2/3 (2009), 73.-82.lpp. 229. Vīgante, Rasma.  Latvija - Vācija: kopīgais un atšķirīgais : [par speciālās izglītības stāvokli] / Rasma Vīgante  //  Skolotājs. Nr.1 (2008), 56.-59.lpp. 230. Vīgante, Rasma.  Speciālās izglītības programmu līmeņu diferenciācija [elektroniskais resurss] = Differentiation of the levels of the programmes of special education / Rasma Vīgante  //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 562.-574.lpp. 231. Vīgante, Rasma.  Speciālās izglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem īstenošanas tendences un riski = Implementation trends and risks of special education programs for pupils with mental disturbances / Rasma Vīgante //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 524.-534.lpp. 232. Vīgante, Rasma.  Bilingvālā metode bērniem ar dzirdes traucējumiem =  The bilingual method of deaf children / Rasma Vīgante, Inamora Zaiceva //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 546.-556.lpp. 233. Vīgante, Rasma.  Rēzeknes Ģimenes atbalsta centra profesionāļu komandas darbs ar ģimenēm, kurās ir pusaudži ar psihosomatiska rakstura traucējumiem / Rasma Vīgante, Jeļena Koškorjova //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 535.-545.lpp. 234. Vīgante, Rasma.  Sonderpädagogik : Realität und Entwicklungsstand in Lettland / Rasma Vīgante //  Spannungsfelder sonderpadagogischer Forderung – Lettishe un deutsche Akzente. Leipcig : Leipciger Universitatsverlag, 2009. S. 57-71. 235. Vīgante, Rasma.  Speciālās izglītības programmu līmeņu diferenciācija un integrācija / Rasma Vīgante //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2008. gada 22.-23. februāris = Society, integration, education : proceedings of the international conference, February 22th-23th, 2008 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts.  Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008. 313.-323.lpp. 236.  Voitkāne, Sarmīte.  Par cilvēcīgu sadarbību : [intervija sakarā ar Latvijas Universitātes psihologa konsultācijām] / Sarmīte Voitkāne, Raitis Ābele ; pierakst. Anna Platpīre //  Alma Mater : Universitātes Avīze. Vasara (2008), 9.-11.lpp. 237. Vulāne, Anna.  Īpašvārds 3. klases mācību līdzekļos un skolēnu pasaulainā / Anna Vulāne //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums.  Nr.1 (2009), 20.-26.lpp. 238. Vulāne, Anna.  Lietvārdu skaitļa kategorijas semantika mūsdienu latviešu valodā: problēmas pieteikums / Anna Vulāne //  Valodniecības raksti – 1 / Otrais Letonikas kongress. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008. 165.-175.lpp. 239. Vulāne, Anna.  Pazīmes intensitātes izteikšana augšzemnieku dialektā / Anna Vulāne //  Latgale kā kultūras pierobeža = Latgale as a culture borderzone / Daugavpils universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts.  Daugavpils : Saule, 2008. 439.-446.lpp. 240. Vulāne, Anna.  Valoda - tilts uz tautas dvēseli / Anna Vulāne //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.2 (2008), 1.lpp. 241. Vulāne, Anna.  Valodas un kultūras mijiedarbība dzimtās valodas stundās / Anna Vulāne, Margarita Gavriļina //  Tagad : LVAVA zinātniski metodisks izdevums. Nr.2 (2008), 32.-37.lpp. 242. Zaula, Dzintra.  Agita Klempere-Sipjagina / Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas).  Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 167.-170.lpp. 243.  Zaula, Dzintra.  Dzintra Grundmane / Dzintra Zaula. (Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas).  Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 153.-159.lpp.  244.  Zaula, Dzintra.  Ilmārs Āboliņš / Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  122.-124.lpp. 245.  Zaula, Dzintra.  Latvijas Valsts universitātes Fiziskās audzināšanas un sporta katedras darbība 1945.-1953. gadā / Dzintra Zaula //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 33.-38.lpp. 246.  Zaula, Dzintra.  Leonīds Vītols / Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas).  Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  210.-211.lpp.  247. Zaula, Dzintra.  LVU Fiziskās audzināšanas un sporta katedras darbība 1970.-1990. gadā / Dzintra Zaula //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 51.-63.lpp. 248. Zaula, Dzintra.  Nataļja Čakova / Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  140.-141.lpp. 249. Zaula, Dzintra.  Rasma Jansone / Dzintra Zaula. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas). Autore uzrādīta tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  163.-164.lpp. 250. Zelta meitenes TTT : basketbola mīlestība pusgadsimta garumā / [redaktors un sastādītājs Guntis Keisels ; autori: Dzintra Grundmane ... [u.c.]]. Rīga : Jumava, c2008. 207 lpp. 251. Zībarts, Mārtiņš.  Inta Pāne / Mārtiņš Zībarts. ( Mācībspēku zinātniski pedagoģiskā darbība. Personālijas).  Autors uzrādīts tikai satura rādītājā //  Sporta izglītība Latvijas Universitātē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Veselības un sporta izglītības centrs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 183.-186.lpp. 252. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / atbildīgais redaktors Ilgonis Vilks ; redkolēģija: Māris Baltiņš, Andrejs Bankavs, Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Ilgonis Vilks ... [u.c.] ; sast. Arnis Vīksna. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 230 lpp. URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/738.pdf. 253. Žogla, Irēna.  Inclusion by learning : challenges for the 21st century = Iekļaušanās mācoties : 21. gadsimta izaicinājums / Irēna Žogla //  Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. februāris = Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, February, 27th-28th, 2009 / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. Rēzekne : RA izdevniecība, 2009. 465.-478.lpp. 254. Žogla, Irēna.  Teachers as researchers in the era of tests = Skolotāji kā pētnieki testu laikmetā / Irēna Žogla //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 : [plenary reports] / Association of Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and Psychology, The University of Latvia. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 23.-40.lpp. 255. Žogla, Irēna.  Skolotājs mācās darbā un no darba / Irēna Žogla //  Pirmsskolas skolotāja profesionālo zināšanu veidošanās : pirmsskolas pedagoģijas maģistru I konferences materiāli, 2008. gada 15. decembris / Latvijas Universitāte. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. 17.-20.lpp. 256. Berķe, Anita.  Activities of the support staff team in Riga schools of general education / Berķe Anita, Astrīda Raževa //  Socialinis ugdymas : Social Education (Vilnius). - N 8 (2009), pp.5-22. 257. Bologna process stocktaking report 2009 : report from a working groups appointed by the Bologna follow-up group to the Ministerial conferece in Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 April, 2009 / written by Andrejs Rauhvargers, Cynthia Deane & Wilfried Pauwels. Antwerpen : Education and Culture, 2009. 144 lpp. 258. Break - out of Latvian : a sociolinguistic study of situation, attitudes, processes, and tendencies / [authors Raimonds Apinis ... [et al.] ; editorial board Māris Baltiņš, Ina Druviete, Andrejs Veisbergs] ; State Language Commission. Rīga : Zinātne, c2008. 367 lpp. 259. History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / [editors, Aīda Krūze, Iveta Ķestere ... [et. al.]] ; Baltic Association of Historians of Pedagogy. [Rīga] : RaKa, c2009. 416 lpp.  260. History of education and pedagogical thought in Latvia up to 1940 / compiled by: Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde, Leonards Žukovs ; reviewer: Jānis Stradiņš ; consultant: Alfrēds Staris ; translated by: Sandra Kalniņa //  History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. Rīga : RaKa, 2009. 141.-276.lpp. 261. Kangro, AndrisRapid reform and unfinished business: the development of education in independent Latvia 1991-2007 / Andris Kangro, David James //  European Journal of Education. Volume 43, Number 4 (2008, dec.), pp. 547-561(15). 262. Krūze, Aīda.  Development of pedagogical thought in Latvia / Aīda Krūze //  History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. Rīga : RaKa, 2009. 249.-270.lpp. 263. Luka, Ineta. Effectiveness of the use of more than two languages and quality assurance in European interuniversity master studies [elektroniskais resurss] : [paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009] / Ineta Luka, Sarmite Ludborza, Irina Maslo // Education-line [elektroniskais resurss] : British Education index / University of Leeds. 21 p. URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186418.pdf. 264. Maslo, Irina. New Professionals' Responsibility of Learning in Socio-Cultural Educational Contexts [elektroniskais resurss] / Irina Maslo // Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning Professional Development in Asia and Europe, 29-30 June 2009 in Bergisch Gladbach/Germany [elektroniskais resurss] : Conference papers : ASEM-HUB for Lifelong Learning. 12 p. URL: http://www.die-bonn.de/asem/asem0916.pdf. 265.  Nīmante, Dita.  The possibilities of including children with special and exceptional needs in comprehensive schools in Latvia : a historical perspective / Dita Nīmante //  Spannungsfelder sonderpädagogischer Forderung – lettishe un deutsche Akzente. Leipcig: Leipciger Universitatsverlag, 2009. S. 41-57. 266. Smilga, S. Conception of leadership and authority as a component of teachers’ professional activity / S. Smilga, I. Žogla //  Changing education in a changing society / Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Klaipėda University. Vol.4 (2008). 267. Žogla, IrēnaLatvia / Irēna Žogla, Rudīte Andersone //  Introducing quality assurance of education for democratic citizenship in schools : comparative study of 10 countries / ed. Hermann Josef Abs. Learning and living democracy. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. P.104-132.  268. Žukovs, Leonards. Insight into the historical development of Latvia / Leonards Žukovs, Iveta Ķestere. (History of education and pedagogical thought in Latvia up to 1940). Autori norādīti saturā // History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. Rīga : RaKa, 2009. 142.-150.lpp. 269. Ķestere, IvetaDevelopment of general education in Latvia until 1940 / Iveta Ķestere //  History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. Rīga : RaKa, 2009. 163.-195.lpp.   270. Ķestere, IvetaFormation of pedagogy as a discipline in Latvia (1840-1940) / Iveta Ķestere // Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008). Riga : RTU Publishing House, 2008. 71.-72.lpp.   271. Ķestere, IvetaResearch and study of the history of pedagogy in Latvia / Iveta Ķestere //  History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940 : an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. Rīga : RaKa, 2009. 151.-162.lpp. 272. Rusakova, Agnese.  Implementation of the European standarts and guidelines in external quality assurance of higher education institutions and programmes in Latvia / Agnese Rusakova, Andrejs Rauhvargers //  Implementation of the standards and guidelines for quality assurance in higher education in the Central and East-European countries - agenda ahead / UNESCO, CEPES ; ed. Jan Kohoutek. Studies on higher education. Bucharest : UNESCO European Center for Higher Education, 2009. P.93-118. 273. Snoek , Marco.  Teacher education in Europe : main characteristics and developments / Marco Snoek, Irena Zogla //  Becoming a teacher educator : theory and practice for teacher educators / ed. : Anja Swennen, Marcel van der Klink.. Dordrecht ; London : Springer, 2009. P.11-28. 274. Topical Needs of the Development of University Professors' Competencies, Especially Teacher Trainers' Competencies, in Latvia [elektroniskais resurss] / Svetlana Surikova, Sanita Baranova, Emanuel Fernandez, Irina Maslo, Günter Huber // Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning Professional Development in Asia and Europe, 29-30 June 2009 in Bergisch Gladbach/Germany [elektroniskais resurss] : conference papers : ASEM-HUB for Lifelong Learning. 27 p. URL: http://www.die-bonn.de/asem/asem0915.pdf. 275. Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland /Aīda Krūze, Dieter Schulz, Christian von Wolffersdorf (Hg.). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 308 lpp.  276.  Kangro, Ilze.  Widerspiegelung der Wende im autobiografischen Werk von Christa Wolf / Ilze Kangro  //  Tradition und Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Frankfurt am Main ... etc. : Peter Lang, 2008. S. 59-68.  277.  Krūze, AīdaDer Nachlass der Deutschen in der Bildung und Wissenschaft Letllands im 18. und 19. Jahrhundert / Aīda Krūze, Zanda Rubene, Alīda Zigmunde //  Pädagogische Rundschau. 62 Jg., Heft 2 (2008), S. 135.-163. 278. Krūze, AīdaDie Rezeption Eduard Sprangers und Theodor Litts im Baltikum / Aīda Krūze, Zanda Rubene, Lūcija Rutka //  Theodor Litt - Eduard Spranger : Philosophie und Pädagogik in der geisteswissenschaftlichen Tradition . Berlin: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2009. 127.-149.lpp. 279. Ķestere, IvetaZur Entwicklung der Sozialpädagogik in den zwanziger und dreiβiger Jahren des 20. Jahrhunderts in Lettland / Iveta Ķestere, Aīda Krūze //  Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 59.-71.lpp. 280. Līduma, Aiva.  Das soziale Menschenbild in der heutigen Pädagogik / Aiva Līduma, Zanda Rubene //  Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 89.-99.lpp.    281. Margeviča, IevaHausunterricht - pädagogische Verantwortung für chronisch kranke Kinder in Lettland / Ieva Margeviča, Tālivaldis Margevičs //  Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 181.-190.lpp. 282. Maslo, IrinaPerspektiven moderner Sozialpädagogik : zur aktuellen Entwicklung der Sozialen Arbeit in Lettland / Irina Maslo //  Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 31.-57.lpp.       283. Spannungsfelder sonderpädagogischer Förderund - lettische und deutsche Akzente : [rakstu krājums] / Aīda Krūze, Thomas Hofsäss, Dieter Schulz (red.). (Schulen gestalten Europa ; Bd. 3). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2009. 289 lpp. 284. Vīgante, RasmaDeutsche Kolleginnen und Kollegen lernen sonderpädagogische Einrichtungen in Lettland kennen / Rasma Vīgante //  Spannungsfelder sonderpadagogischer Forderung – lettishe un deutsche Akzente. Leipcig: Leipciger Universitatsverlag, 2009. S. 263 – 269. 285. Vīgante, RasmaZur Entwicklung sozialer Kompetenzen in Gewerbklassen für geistig behinderte Jugendliche / Rasma Vīgante //  Gefährdete Jugendliche : Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 259.-270.lpp. 286. Wandel der Lernkulturen an Schulen und Museen / Paradigmenwechsel zwischen Schul- und Museumspädagogik / Arnold Vogt, Aīda Krūze, Dieter Schulz (Hg.). (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd. 7). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. 409 lpp. 287. Гаврилина, Маргарита.  Орфографическая грамотность младших школьников в родном языке в условиях билингвального образования / М.А. Гаврилина //  Русский язык за рубежом. N 3 (2009). 288. Курилова, Татьяна.  Становление и развитие педагогики как учебной дисциплины в советском образовании : историографический анализ [elektroniskais resurss] = The formation and development of pedagogy as a teaching subject in Soviet education : a historigraphic analysis = Pedagoģijas kā studiju disciplīnas rašanās un attīstība padomju laika izglītība : historigrāfiskā analīze / Татьяна Курилова //  ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 789.-798.lpp.