Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kamēr studenti un mācībspēki gatavojas jaunajam studiju cēlienam bibliotekāri pie LU docentes Dr. paed. Sanitas Baranovas pilnveidoja savas pedagoģiskās kompetences.
Kamēr studenti un mācībspēki gatavojas jaunajam studiju cēlienam bibliotekāri pie LU docentes Dr. paed. Sanitas Baranovas pilnveidoja savas pedagoģiskās kompetences.
LU Bibliotēkas misijas stūrakmens - pedagoģiskais darbs
LU Bibliotēka
05.03.2018

Viens no LU Bibliotēkas pamatuzdevumiem augstskolas atbalstam ceļā uz izcilību ir pedagoģiskais darbs veidojot un realizējot informācijpratības nodarbības visos studiju programmu līmeņos, kā arī sniedzot atbalstu zinātniskajam un pētnieciskajam darbam. Kopumā 2017. gadā LU Bibliotēkas speciālisti novadīja 253 nodarbības, kurās piedalījās 3443 dalībnieki.

LU savā darbībā izvirzījusi nozīmīgus stratēģiskus mērķus, kuriem ir būtiska loma Latvijas augstākās izglītības tālākajā attīstībā. Viens no LU izvirzītajiem mērķiem ir izcilība (Latvijas Universitātes izcilības modelis).

Nozīmīga loma augstskolas izvirzīto mērķu sasniegšanā ir LU Bibliotēkai, rūpējoties  par LU intelektuālo vērtību glabāšanu un uzturēšanu, sniedzot atbalstu studiju un pētnieciskajam procesam (Latvijas Universitātes Bibliotēkas nolikums). Viens no šī atbalsta veidiem ir LU studējošo, akadēmiskā personāla, pētnieku un vispārējā personāla informācijpratības kompetences veicināšana. Bibliotēkas speciālistu ikdienas rūpe ir palīdzēt nostiprināt lietotāju zināšanas un prasmes strādāt ar plaša spektra informācijas e-resursiem nozarē, to pieejamību un izmantošanas iespējām LU abonētajos, atvērtās piekļuves un brīvpieejas e-resursos, kā arī nostiprināt studējošo patstāvīgās mācīšanās kompetenci. 

Atskatoties uz paveikto 2017. gadā, LU Bibliotēkas speciālisti kopumā ir sagatavojuši, organizējuši un novadījuši 253 nodarbības informācijpratības kompetences veicināšanā (1. att.).

 

1. attēls. LU Bibliotēkas novadītās informācijpratības nodarbības 2017. gadā.

Interese par LU Bibliotēkas piedāvātajām nodarbībām un to apmeklēšanas aktivitāte bija liela. 2017. gadā LU Bibliotēkas nodarbības apmeklēja 3 443 studējošie, akadēmiskais personāls un pētnieki (2. att.).

2. attēls. LU Bibliotēkas novadīto nodarbību apmeklējums 2017. gadā.

Vislielākā LU Bibliotēkas realizēto nodarbību mērķauditorija bija bakalaura programmās studējošie – 2 141.  Bibliotēkas speciālisti pastiprinātu uzmanību pievērsa tieši 1. kursu studentiem, sniedzot viņiem primāro informāciju gan par LU Bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, gan iespējām rezervēt informācijas resursus attālināti Kopkatalogā. Tāpat bibliotēkas speciālisti palīdzēja apgūt nepieciešamās iemaņas darbā ar pašapkalpošanās iekārtām u. c.  tehniku, lai veicinātu studējošo ātrāku adaptāciju augstskolas vidē.

Mērķauditorija

Nodarbību apmeklētāju skaits

Bakalauru programmu studenti

2 141

Maģistru programmu studenti

998

Doktoranti un akadēmiskais personāls

304

3. attēls. LU Bibliotēku nodarbību apmeklējums 2017. gadā.

Nodarbību veidošanā liela uzmanība bija pievērsta mērķauditorijas vajadzībām, ņemot vērā gan studiju programmas līmeni, gan nepieciešamību sniegt ieskatu kādā no nozares resursiem (4. att.).

Nodarbība

Nodarbību skaits 2017. gadā

Kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām

78

Ievads e-resursos

71

E-resursi nozarē

65

Atsevišķu datubāzu apmācības

39

4. attēls. LU Bibliotēkas nodarbību skaits 2017. gadā.

LU Bibliotēkas nodarbība Kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām” adresēta bakalauru un maģistru studiju programmu 1. kursu studējošajiem, lai veicinātu viņu zināšanas un iemaņas studijām nepieciešamo informācijas avotu atlasē un izvēlē Valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā. Savukārt nodarbība “E-resursi nozarē” paredzēta, lai veicinātu zināšanas un iemaņas konkrētas zinātņu nozares e-resursu meklēšanā un atlasē. LU studenti, akadēmiskais personālu un pētnieki ar LU Bibliotēkas piedāvātajām apmācību nodarbībām var iepazīties un pieteikties šeit.

Būtiska nozīme LU Bibliotēkas speciālistu pedagoģiskās kompetences pilnveidei ir nodarbību apmeklētāju novērtējums. Tas ļauj efektīvāk analizēt gan nodarbības struktūru un saturu, tēmas izklāsta skaidrību, gan iegūto rezultātu (5. att.).

5. attēls. LU Bibliotēkas 2017. gadā realizēto nodarbību novērtējums.

6. attēls. LU Bibliotēkas 2017. gadā realizēto nodarbību novērtējums.

Atbalstot akadēmisko, zinātnisko un vispārējo personālu par publikāciju ievadi LU Informācijas sistēmā (LUIS), LU Bibliotēka organizēja un piedāvāja mācību nodarbības “Publikāciju ievade un publikāciju saraksta rediģēšana LUIS”, kā arī sniedza individuālas konsultācijas. Tās vadīja LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne, soli pa solim skaidrojot un demonstrējot publikāciju ievadi, datu atlasi un atskaišu izveidi.

Savukārt, lai efektīvi strādātu ar dažādām mērķauditorijām, arī pašiem LU Bibliotēkas speciālistiem ir nepieciešams pilnveidot savas pedagoģiskās prasmes. Jāprot sagatavot strukturēts nodarbības plāns, izvērtēt, kuras ir visatbilstošākās pedagoģiskās metodes, lai sasniegtu nodarbības mērķi. Tāpēc LU Bibliotēkas speciālisti tās regulāri papildina. Gatavojoties 2017./2018. akadēmiskajam studiju gadam, bibliotekāri pilnveidoja savas zināšanas lekcijās “LU Bibliotēkas bibliotekāru pedagoģiskās kompetences pilnveide”, kuras vadīja ’’LU Augstskolas didaktikas centra vadītāja, docente Dr. paed. Sanita Baranova. Regulāri apmācības kolēģiem par jaunieviesto  meklēšanas rīku “Primo” vadīja LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne. Savukārt LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga nostiprināja kolēģu zināšanas, kā izmantot datubāzes Scopus un Web of Science studiju un pētniecības darbā,  un datubāzu Scopus un Web of Science platformu piedāvātajiem rīkiem darbam ar informāciju: Essential Science Indicators, JCR, SciVal.

LU Bibliotēkas pedagoģiskajam darbam ir nozīmīga loma un vienlaicīgi tā ir arī liela atbildība rūpēties par studiju un pētnieciskā procesa kvalitātes nepārtrauktu pilnveidi, lai atbalstītu LU virzību ceļā uz izcilību.