LU Bibliotēka piedāvā pakalpojumus pētniekiem un doktorantūras studentiem dažādās tēmās un formātos. Ņemot vērā pētnieku un doktorantūras studentu laika grafika noslogotību, ievērojama daļa atbalsta pakalpojumu ir pieejama tiešsaistē jebkurā laikā (ceļveži, informatīvi materiāli), vai saskaņojot laiku (individuālas nodarbības un konsultācijas). 

Aicinām iepazīties ar paklapojumiem arī elektroniskā bukletā "Pakalpojumi pētniekiem un doktorantūras studentiem"

 

Pētījumu rezultātu (publikācijas un datu) publicēšana ir neatņemama pētnieka profesionālās darbības sastāvdaļa. Publikācijas gatavošana un publicēšana ir laikietilpīgs process, jo tās autoram jāpārzina akadēmiskā rakstīšana, zinātniska raksta struktūra, publicēšanās process, publicēšanās ētika. Tāpat autoram jāprot izvēlēties atbilstošs žurnāls, kurā publicēt rakstu, jābūt priekšstatam par zinātnisko sasniegumu novērtēšanu savā zinātniskajā institūcijā un pētījumu projektos. Vienlaikus autoram ir jāorientējas pētījuma rezultātu popularizēšanas iespējās, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.

Saistībā ar to, ka arvien lielāku nozīmi iegūst pētījuma datu publicēšana kopā ar publikāciju zinātniskā žurnālā, pētniekiem ir jāpārzina datu kopu atbilstoša apstrāde un publiskošana, kā arī jābūt priekšstatam par pētījuma rezultātu ilgtermiņa saglabāšanu.

Lai atvieglotu zinātniskās publicēšanās procesu, Latvijas Universitātes Bibliotēka ir izveidojusi informatīvu palīglīdzekli, kurā apkopoti būtiskākie materiāli par publicēšanos. Šo materiālu laika gaitā plānots papildināt ar jaunu informāciju.

Ierosinājumus un komentārus lūdzam sūtīt sastādītājai uz e-pastu: gita.rozenberga@lu.lv

Skatīt ŠEIT.

Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) piedāvā pētniekiem, zinātnisko rakstu autoriem, izmantot iespēju publicēties ar izmaksu atlaidēm vai bez maksas dažādu zinātnisku izdevniecību atvērtās piekļuves (Open Access) vai hibrīdžurnālos. EIFL, balstoties uz sadarbības līgumiem, panākusi vienošanos par publikāciju apstrādes izmaksu (Article Processing Charges – APC) atvieglojumiem  izdevniecībās un izdevējdarbības kompānijās: Brill, Edward Elgar Publishing, SAGE, Taylor & Francis, World Scientific. Sadarbības līgumos ir noteikts, kuras valsts pārstāvjiem un kādas priekšrocības ir pieejamas, tostarp autoriem no Latvijas. Katrai izdevniecībai ir izveidoti konkrēti nosacījumi (tostarp termini), ar kuriem īsumā var iepazīties zemāk tekstā.

Visa informācija par EIFL vienošanos ar dažādiem izdevējiem zinātnisko publikāciju izmaksu atlaižu kontekstā vienkopus pieejama ŠEIT (angļu val.) un ŠEIT (latv.val.).


Papildskaidrojumi:

Tradicionālā izdošanas modeļa žurnāls jeb abonēšanas modeļa žurnāls (subscription-based journal) – žurnāla izdošanas izmaksas sedz žurnāla abonētājs vai pircējs.

Atvērtās piekļuves (Open Access jeb fully Open Access) žurnāls  –  žurnāla izdošanas maksas sedz autors/-i vai autoru pārstāvošā institūcija, piemēram, no pētījuma projekta līdzekļiem. Visi žurnāla raksti ir pieejami atvērtā piekļuvē. Atvērtās piekļuves žurnālu izdošanas modeļiem pastāv dažādi veidi, piemēram, zelta, platīna vai dimanta, u.c.

Hibrīdžurnāls (hybrid journal; reizēm tiek apzīmēts arī kā Open Select journal) – tradicionālā publicēšanās modeļa žurnāls, kurā daļa no rakstiem pieejama atvērtā piekļuvē. Par rakstu publicēšanu atvērtā piekļuvē maksā autors /-i vai autoru pārstāvošā institūcija.


Izdevēju tīmekļa vietnēs Open Access sadaļā tiek norādīta kontaktinformācija saziņai par specifiskiem OA publicēšanās jautājumiem. Tāpat iespējams savu jautājumu uzdot LU Bibliotēkas pārstāvei Gitai Rozenbergai, rakstot uz e-pastu gita.rozenberga@lu.lv

Aicinām akadēmisko personālu, pētniekus un doktorantūras studentus pieteikties nodarbībām vai konsultācijām par informācijas resursu klāstu un izmantošanu, par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko publicēšanos un citām prasmēm pētniecības darba pilnveidošanai.

TĒMU SARAKSTS:

Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā

Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā        

Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu (Mendeley un EndNote Online jeb Basic) 

Ievads zinātniskās publicēšanās procesā      

Publicēšanās atvērtā piekļuvē (Open Access)       

DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana

Ievads pētniecības datu pārvaldībā       

ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana 

Pētniecības rezultātu deponēšana LU e-resursu repozitorijā   

Publikāciju ievade un publikāciju sarakstu rediģēšana LUIS   

Latvijas Universitātes Bibliotēkas pakalpojumi

 

Izmantojiet iespēju pieteikties Jums interesējošai nodarbībai vai individuālai konsultācijai, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

LU Bibliotēkas mācību nodarbību kalendārs.

LU Bibliotēka un OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests ir izveidojis ceļvedi, kurā apkopota informācija par pētniecības datu pārvaldību. Ceļvedī aprakstīti datu pārvaldības jautājumi dažādos aspektos: datu pārvaldības plānošana, datu vākšana, analizēšana, dokumentēšana un metadati, īstermiņa un ilgtermiņa saglabāšana, kopīgošana. 

Skatīt ŠEIT.