Kerkoviusu dzimtas dāvinājums

 
Sieburg, Friedrich. Französische Geschichte. Frankfurt am Main, 1964.

Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss bija (1831-1904) aktīvs un ievērojams Rīgas politiskās, sabiedriskās un saimnieciskās dzīves dalībnieks, Kalpaka bulv.4 savrupmājas, tagadējās LU Bibliotēkas Kalpaka bulvārī, īpašnieks.

Pēc saturiskā aptvēruma kolekcijas lielāko daļu veido daiļliteratūra, literatūrzinātne un filozofija, bet kolekcija satur arī darbus socioloģijā, antropoloģijā, valodniecībā, mākslā un vēsturē. Kolekcijā ietilpst sengrieķu autoru darbi, piemēram, filozofa Platona rakstu krājums 6 sējumos, kas izdots 1957. gadā Hamburgā, dramaturga Sofokla traģēdijas - "Antigone", kas izdota 1977. gadā Štutgartē un "Valdnieks Oidips", kas izdota 1973. gadā Frankfurtē pie Mainas. Kolekcijā ir pārstāvēts arī sengieķu dzejnieks Homērs ar eposiem "Odiseja", kas izdota 1958. gadā Hamburgā un "Iliāda", kas izdota 1975. gadā Frankfurtē pie Mainas. Kolekcijā ir arī sengrieķu dramaturga Eshila (jeb Aishila) traģēdiju izlase, kas izdota 1958. gadā Berlīnē. No romiešu literārā mantojuma kolekcijā iekļauta dzejnieka Vergīlija poēma "Eneīda", kas izdota 1981. gadā Brēmenē.

Dāvinājumā ir pārstāvēti arī vācu literatūras autori, piemēram, 19. gadsimta vācu literatūras pārstāvji - Johans Volfgangs Gēte ar darbu izlasi 8 sējumos, kas izdota 1965. gadā Berlīnē, un Frīdrihs Šillers ar darbu izlasi 5 sējumos, kas izdota 1960. gadā.

Dāvinājuma ietver arī vācu filozofu darbus - 18. gs. filozofa Imanuela Kanta Rakstu izlases sējumus, kas izdoti Darmštatē 1970. gadā, un 19. gs. filozofa Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgeļa Rakstu krājumu 3 sējumos, kas izdots 1970. gadā Frankfurtē pie Mainas.

Dāvinājumā atrodas arī 18. gs. vācu dzejnieka, kritiķa, teologa un filozofa Johana Gotfrīda Herdera divi rakstu krājumi 5 sējumos, kuri izdoti 1954. un 1964. gadā.

Kerkoviusu dzimta cēlusies no Lejasreinas novada Vācijā, Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss dzimis 1831. gadā un ģimenē bija vecākais no deviņiem bērniem. Viņš mācījās Napoleona Asmusa privātskolā, vēlāk bija māceklis sava tēva koktirdzniecības uzņēmumā.

1871. gadā L. V. Kerkoviuss kļuva par Pirmās ģildes tirgotāju, viņš bija arī Lielās ģildes vecākais. 1873. gadā viņu ievēlēja par Rīgas rātes locekli, bet 1874. gadā - par rātskungu. 1878. L. V. Kerkoviusu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvas biedru, bet 1890. gada 19. jūnijā Rīgas dome vienbalsīgi viņu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvu. Šajā laika posmā tika izveidota pilsētas bibliotēka rātsnamā, sāka celt tagadējo Nacionālo teātri (Rīgas pilsētas 2. teātra ēka), un L. V. Kerkoviuss bija arī Rīgas Mākslas muzeja celtniecības iniciators.

L. V. Kerkoviuss miris 1904. gada 18. jūlijā un apbedīts Lielajos kapos.

Kopumā dāvinājumā ir 926 grāmatas - izdevumi no 1856. gada līdz 1997. gadam, galvenokārt 20. gs. 60. un 70. gados Vācijā izdotas grāmatas vācu valodā.

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

D. Tretjakova. Kerkoviusu dzimtas kolekcijas dāvinājums 

Saistītās ziņas:

Ziemassvētki Kerkoviusa namā

Foto no pasākuma "Ziemassvētki Kerkoviusa namā"

Kerkovius family's donated collection

 
T.Krausa veidotais Ludviga Vilhelma Kerkoviusa portrets, ko LU Bibliotēkai dāvinājusi Kerkoviusu dzimta 2014. gadā.

Ludwig Wilhelm Kerkovius (1831-1904) was an active and notable participant of political, social and economic life in Riga, landlord of the mansion on 4 Kalpaka Blvd. that has housed the Central Library of the University of Latvia from 1957-2012, and now in 2013 after renovation return as Humanities and Social Sciences Research Centre and the Library of the University of Latvia

In terms of content the largest part of this collection is formed by books of fiction, literary theory and philosophy, as well as sociology, anthropology, linguistics, art and history. This collection includes works of ancient Greek authors like collected works of philosopher Plato in 6 volumes (published in Hamburg, 1957); Sophocles' tragedies "Antigone" (published in Stuttgart, 1977) and "Oedipus the King" (published in Frankfurt am Main, 1973); Homer's epics "Odyssey" (published in Hamburg, 1958) and the "Iliad" (published in Frankfurt am Main, 1975); as well as Aeschylus's selection of plays (published in Berlin, 1958). Romans' literary heritage is represented by Virgil's epic "Aeneid" (published in Bremen, 1981).

This collection includes also writings of German authors. For example the 19th century German literature is represented by Johann Wolfgang von Goethe's collected works in 8 volumes (published in Berlin, 1965) and Friedrich von Schiller's collected works in 5 volumes (published in 1960). Likewise it includes works of German philosophers, like the collected works of the 18th century philosopher Immanuel Kant (published in Darmstadt, 1970), as well as the ones of the 19th century philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel (published in 3 volumes in Frankfurt am Main, 1970). Two collections of works in 5 volumes (published in 1954 and 1964) of Johann Gottfried Herder - the German poet, critic, theologian and philosopher of the 18th century - are also part of this collection.

The Kerkovius family ancestors come from the Lower Rhine region in Germany. Ludwig Wilhelm Kerkovius was born in Riga in 1831 as the eldest son in the family of nine children. He attended Napoleon Asmuss private school; later he became an apprentice in his father's timber trade company.

In 1871 L.W. Kerkovius became a trader in the First Guild, he was also the Head of the Large Guild. In 1873 he was elected as a member of the City Council, but just one year later he became the city councilor. In 1878 L.W.Kerkovius was elected as a mayor assistant, but on 19 June 1890 the Riga City Council unanimously elected him as the first mayor of Riga. During this period of time the city library was established in the town hall, also the construction of Second Riga City Theater's building (current National Theatre) was started. L.W.Kerkovius was also an initiator of the construction of Riga Museum of Arts.

L.W. Kerkovius died on 18 July, 1904 and is buried in the Great Cemetery.

In total this collection contains 926 books - publications in German from 1856 to 1997, mainly published in Germany during the sixties and seventies of the 20th century.

The collection is now in the Repository. Publications can be requested electronically in the Union Catalogue

Von Familie Kerkovius geschenkte Kollektion 

 
Derolez, R. L. M. Götter und Myten der Germanen. Wiesbaden, 1974.

Ludwig Wilhelm Kerkovius (1831-1904) war ein aktiver und bedeutender Beteiligte am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt Riga, Eigentümer des Privathauses am Kalpakboulevard (Kalpaka bulvāris) 4, in dem sich jetzt die Zentralbibliothek der Bibliothek Universität Lettlands befindet.

Nach inhaltlichen Kriterien gehört der größte Teil der Kollektion zur Schönen Literatur, Literaturwissenschaft und Philosophie, aber auch Bücher zur Soziologie, Anthropologie, Sprachwissenschaft, Kunst und Geschichte sind vorhanden. Zur Kollektion gehören Werke von griechischen Schiftstellern der Antike, zum Beispiel sämtliche Werke von Platon in 6 Bänden (erschienen in Hamburg im Jahre 1957), Tragödien von Sophokles - "Antigone" (erschien in Stuttgart im Jahre 1977) und "König Ödipus" (erschien in Frankfurt am Main im Jahre 1973). Antiker griechischer Dichter Homer ist mit seinen Epen "Odysee" (Hamburg 1958) und "Ilias" (Frankfurt am Main 1975) vertreten. Zur Kollektion gehört auch Sammelband mit Tragödien von Aischylos (erschien in Berlin im Jahre 1958). Vergils Poem "Aeneis" (Bremen 1981) repräsentiert Römisches Kulturerbe.

Einen Teil der Kollektion bilden auch deutsche Autoren, zum Beispiel Vertreter der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts - Johann Wolfgang von Goethe mit gesammelten Werken in 8 Bänden (Berlin 1965) und Friedrich Schiller mit gesammelten Werken in 5 Bänden (erschien im Jahre 1960).

Auch Werke von deutschen Philosophen sind erhalten, zum Beispiel sämtliche Werke des Philosophen des 18. Jh. Immanuel Kant (erschienen in Darmstadt im Jahre 1970), und gesammelte Werke des Philosophen des 19. Jh. Georg Wilhelm Friedrich Hegel in 3 Bänden (Frankfurt am Main 1970).

Zu der Kollektion gehören auch zwei Sammelbände, jeder in 5 Bänden vom deutschen Dichter, Kritiker, Theologen und Philosophen Johann Gottfried Herder, die 1954 und 1964 erschienen.